Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije vodnih  objekata u javnoj svojini, u ukupnom iznosu do 295.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice i elektromašinska oprema, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknade za korišćenje vodnog dobra. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju investitori osnovnih  objekata za vodosnabdevanje: Gradovi, Opštine, Javna preduzeća, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne-vodoprivredne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine/Grada.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra, a zaključno sa 31.12. 2011. godine; Ukoliko investitor nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu;
  • Dostavljen Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su istekli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);
  • Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;
  • Pribavljen dokaz nadležnog organa lokalne samouprave (Opština,Grad)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).
  • Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa.

UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

1.    Naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u finansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora      da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji  pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov  položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za  snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u  pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se  građenje finansira udruženim sredstvima ili iz  kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno  kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
9.    Fotokopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (za preduzeća i privredna društva)
10.    Saglasnost Grada/Opštine.
11.     Izjava (za Mesne zajednice)
12.     Ponuda za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na  adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 16.04.2012. godine. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

KRITERIJUMI ZA OCENU DOSPELIH PRIJAVA:

1.    Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2.    Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.    Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije
9.    Ostali specifični uslovi (npr: razvijenost opštine).

Link