Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće programe saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

U okviru ovog programa biće finansirana saradnja privrednih društava ili javnih preduzeća sa akreditovanom naučnoistraživačkom organizacijom (instituti, fakulteti, univerziteti i centri izuzetnih vrednosti), sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem jačanja pozicije naučnoistraživačkih organizacija u pravcu saradnje s privredom i promocije njihovih usluga i proizvoda u uslovima tržišnog poslovanja.

Ovim konkursom i finansijskim planom Sekretarijata predviđeno je da se izdvoji ukupno 35.000.000,00 dinara, u maksimalnom iznosu vrednosti ugovora od 10.000.000,00 dinara.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja konkursa do utroška planiranih sredstava.

Prijave za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede mogu da podnose privredna društva i javna preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • podnosilac prijave, privredno društvo, mora biti registrovano u Srbiji u skladu s važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, odnosno javno preduzeće mora biti osnovano kao preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u skladu s važećim Zakonom o javnim preduzećima;
  • u prethodne dve godine moraju imati pozitivno poslovanje;
  • moraju izmiriti dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu s propisima Republike Srbije;
  • ne sme da bude pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave;
  • ne sme da bude u prethodnom postupku stečaja ili likvidacije.

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede”, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Bulevar Mihajla Pupuna 16. 21108 Novi Sad.

Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Sekretarijata (http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.

Na pomenutoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za učešće u programu saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu s javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za učešće u programu saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Dragica Koldžin;
broj telefona: 021/4874576; imejl: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Detaljnije