Sredstva za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora)

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti “Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu („Službeni list APV“, br. 23/2011 i 3/2012-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.

2. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

3. Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini “, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu “Dnevnik“.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom     dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

8. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9. Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti:
• Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o ukupnom broju poginulih i teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na predmetnoj raskrsnici za 2007,2008,2009,2010 i 2011. godinu.

10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu
na telefon:021 487 43 24;
putem faksa: 021 557 084 ili
e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Link