Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU’

Podsticajna sredstva za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda – silosa

SilosiPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda – silosa na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

Cilj konkursa je razvoj sela i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju zrnastih poljoprivrednih kultura – silosa od pocinkovanog čeličnog lima : minimalne zapremine od 150 tona do maksimalne zapremine 400 tona. Sufinansira se maksimalno dve ćelije silosa sa sledećom obaveznom opremom:
1.    mašinsko tehnološkom opremom za usipni koš;
2.    mašinsko tehnološkom opremom silosa;
3.    mašinsko tehnološkom opremom za punjenje i pražnjenje silosa.

Konkurs je otvoren do utrošaka sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.

Detaljnije

Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini

WaterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od iznosa podnetog zahteva.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara i glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 200.000.000,00 dinara

3. Iznos sredstava po zahtevu:
Maksimalan iznos koji se dodeljuje po zahtevu je do 8.000.000,00 dinara.

4. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorje Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:
•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2012. godine. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava;
•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima iz oblasti vodosnabdevanja, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava);
•    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata);
•    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata).

5. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
* Za izradu projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta vodosnabdevanja za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta u kojoj je opredeljen iznos sopstvenog učešća;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

* Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se građenje finansira udruženim sredstvima ili iz kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno kredita);

3. Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun ukupnih radova, prikaz objekta na situaciji pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);

4. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

5. Nalog i/ili nalaz inspekcijskih organa ili nadležnih institucija;

6. Lokacijska dozvola;

7. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

8. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

6. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma I bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

7. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.06.2013. godine.

8. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do 14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 021/487-4410.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

komasacijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u
ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju
korisnicima u obimu do 40%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Predmet sufinansiranja su troškovi: procene vrednosti zemljišta, izvođača
geodetsko tehničkih radova, nadzornog organa, radova na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, nabavka belega, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i sl. Ukupna vrednost navedenih troškova će se sufinansirati do iznosa 12.000 din./ha katastarske opštine.

Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija,
komisije za javnu nabavku, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa
komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine uz uslov da u prethodnom periodu nisu zaključile ugovor o korišćenju sredstava za započinjanje postupka komasacije, a da sam postupak realizacije komasacije još nije započet.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs
2. Kopija PIB obrazca
3. Kopija kartona deponovanih potpisa
4. Program komasacije (na uvid)
5. Overena kopija Saglasnosti na Program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
6. Overena kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela Program komasacije
7. Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije
8. Podaci o katastarskoj opštini za koju se planira započinjanje postupka komasacije i to: veličina građevinskog reona, veličina vangrađevinskog reona, broj parcela u građevinskom i vangrađevinskom reonu, obavezno navesti dali je u predmetnoj katastarskoj opštini u prethodnom periodu već realizovana komasacija (podatke preuzeti od službe za katastar nepokretnosti).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su komasiranost katastarske opštine, usitnjenost poljoprivrednh parcela i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata I korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 40 % biće izvršena po dostavljanju
dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju komasacije.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta
Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 01.06.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- komasacija”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

documentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 24.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2013. godini.

Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs,

2. Kopija PIB obrazca,

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Obrazloženje prirodnih potencijala i potreba za navodnjavanjem (dati kraći opis prirodnih potencijala za navodnjavanje, potreba za navodnjavanjem, moguće pravce rešenja problema, očekivani izvori finansiranja izgradnje sistema za navodnjavanje, veličina površine za navodnjavanje za koju se priprema tehnička dokumentacija, ostali argumenti od značaja za povećanje navodnjavanih površina)

5. Odluka nadležnog organa lokalne samouprave o pristupanju izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje.

6. Ponuda za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina koja će se moći navodnjavati realizacijom tehničke dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena do kraja 2013. godine po dostavljanju dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju aktivnosti vezanih za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom
dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.05.2013. godine, na adresu: Pokrajinski
sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla
Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs-izrada tehničke dokumentacije
(navodnjavanje)”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za prijavu manifestacija

vegetable-production-given-at-an-exhibition-of-an-agriculturePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima naučnostručnih manifestacija, manifestacija sajamskog i izložbenog tipa u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i lokalno-tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

1. Predmet i cilj konkursa

Jeste dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine (u daljem tekstu: Sekretarijat) za organizaciju manifestacija u 2013. godini, sa ciljem jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, te promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

2. Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika

1. Naučnostručne manifestacije u vezi sa: poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, sigurnošću hrane i kvalitetom proizvoda, organizovanjem poljoprivrednih proizvođača, kao i ruralnim razvojem;
KORISNICI PODRŠKE – obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove.

2. Manifestacije sajamskog i izložbenog tipa u vezi sa poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, ishranom i ruralnim razvojem;
KORISNICI PODRŠKE – opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom.

3. Lokalno-tradicionalne manifestacije – sa ciljem predstavljanja kulturne baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda;
KORISNICI PODRŠKE – opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, udruženja građana koja neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu i lokalne akcione grupe ( LAG-ovi).

 3. Posebni uslovi za podršku

Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u Pravilniku o dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela; oni su osnov za bodovanje i kvalifikovanost prijave za finansiranje.

4. Isplata sredstava

- Prispele prijave razmatraće komisija koju obrazuje Sekretarijat.
– Sredstva će se dodeljivati na osnovu prispelih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.
– Sredstva će se isplaćivati na osnovu ugovora Sekretarijata i korisnika sredstava.

5. Iznos sredstava

Ukupna sredstava namenjena za podršku organizatorima manifestacija iznose 30.000.000,00 dinara.

6. Nadzor nad korisnicima sredstava – organizatorima manifestacija

- Korisnici su dužni da čuvaju duplikate prijave, kao i prateću dokumentaciju četiri godine od dana podnošenja prijave.

- Organizator manifestacije, kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije, ima obavezu da na istaknuto mesto tokom trajanja manifestacije oglasi finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

7. Trajanje konkursa, potrebni obrasci i slanje prijave za održavanje manifestacije

- Konkurs je otvoren zaključno sa 31. 07. 2013. godine

Obrasci i tekst konkursa objavljeni su na veb-stranici Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Organizator manifestacije prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi poštom, na adresu
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakama „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE U 2013. GODINI” i „NE OTVARATI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-44-13.

Link

Konkurs – korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  

Konkurs – korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

Konkurs traje:
09.11.2012 to 24.11.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Sredstva u iznosu od 3.284.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja),  čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9.  Zakona o stočarstvu, ”Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 93/12)

Pravo na ostvarivanje ovih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva – vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu

Konkurs traje:
09.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Vodoprivredu i šumarstvo raspisuje javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu.

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici. (Uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini (odnosno 2009, 2010. ili 2011. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
4.    daju u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

 

Tekst konkursa, prijavu i ukoliko je potrebno Izjavu člana RPG preuzmite OVDE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 310.000.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se  u obimu od 1/3 iz budžeta AP Vojvodine. Preostala sredstva će obezbediti lokalne samouprave u obimu od 1/3 i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ u obimu od 1/3.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formirane mesne zajednice, koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija za mesne zajednice:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, koja je doneta u toku 2012. godine;
5.    „Saglasnost lokalne samouprave“ potpisana od strane predsednika opštine ili gradonačelnika, sa iznosom srestava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti. Ukoliko saglasnost potpisuje drugo lice, obavezno je priložiti ovlašćenje predsednika opštine ili gradonačelnika za lice koje potpisuje saglasnost. Ispod svojeručnog potpisa, obavezno je i štampanim slovima ispisati ime i prezime potpisnika i njegovu funkciju.
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređiju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Potrebna dokumentacija za opštine:
1.    „Prijava na konkurs“;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    „Izjava predsednika opštine“ da na svom području nemaju fomirane  mesne zajednice;
5.    Odluka (potpisana od strane predsednika opštine) o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa iznosom sredstava koja će opština obezbediti za realizaciju ove aktivnosti,  doneta u toku 2012.godine;
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređuju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata, mesne zajednice, lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ regulisaće se ugovorom.

Izbor izvođača radova, zaključenje ugovora sa izvođačem radova i nadzor nad izvršenjem radova vršiće JVP „Vode Vojvodine“.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Saglasnost lokalne samouprave“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08.10.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – odvodnjavanje“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs – Održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti – ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara

Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrenu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj godini.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, udruženja žena na selu i etno udruženja sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Program manifestacije
3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
4)    Fotokopija PIB obrasca
5)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Sredstva će se dodeljivati za manifestacije koje se organizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Osnovni kriterijumi za ocenu prijava su: kvalitet podnete konkursne dokumentacije, značaj održavanja manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni), kontinuitet održavanja manifestacija i mogućnost brendiranja proizvoda.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, a do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Način podnošenja prijava

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednom podnetom prijavom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, zaključno sa 19. novembrom 2012. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA TRADICIONALNE MANIFESTACIJE“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV (radnim danom do 14,00 časova).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Konkurs – šumarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 72.333.807,40 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica na ukupnoj površini do 100 hektara

2.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma u svojini pravnih lica na površini do 20 hektara

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik na površini do 600 hektara

4.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala

5.    Zaštita šuma i šumskih zasada

6.    Zaštita šuma od požara

7.    Naučno-istraživački rad

Rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
•    za tačke 1. i 2. zaključno sa 14.09.2012. godine,
•    za tačku 3. zaključno sa 22.06.2012. godine,
•    za tačke 4,5,6 i 7.  zaključno sa 20.07.2012. godine.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE