Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU’

Sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacij

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

II konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju:

– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su bušenje i opremanje bunara, izgradnja objekata i nabavka i ugradnja opreme za poboljšanje kvaliteta vode – fabrika vode, pumpnih stanica, nabavke i ugradnje cevovodne armature, nabavke i ugradnje elektromašinske opreme, rezervoara, javnih vodovodnih mreža, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije;

– izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova (bez kućnih priključaka), crpnih stanica, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme i uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu jeste do 208.000.000,00 dinara, i to:

● za vodne objekte u javnoj svojini – do 158.000.000,00 dinara;

● za objekte fekalne kanalizacije – do 50.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za objekte fekalne kanalizacije, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.
Korisnik sredstava po jednoj prijavi može konkurisati za jedan projekat. Maksimalan broj projekata za koji po ovom konkursu jedinice lokalne samouprave mogu podneti prijave su dva projekta – za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i jedan projekat – za objekte fekalne kanalizacije. U slučaju dve podnete prijave za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini podnosilac mora označiti prioritet po projektima/prijavama, u slučaju da to ne učini, komisija zadržava pravo da odredi red prioriteta, obzirom da je to kriterijum bodovanja iz Pravilnika.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave (u daljem tekstu: Korisnici sredstava).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Korisnici sredstava moraju imati izmirene obaveze za vodne naknade za korišćenje vodnog dobra i za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2017. godine, ili potpisan reprogram duga ili sporazum o odlaganju plaćanja duga. Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik naknade, treba dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Obrazac izjave može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu korisnika sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 18.07.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće na konkursu:
1. prijava na konkurs koja se može preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, a u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, s potpisom gradonačelnika ili predsednika opštine;
2. odluka opštinskog/gradskog veća o realizaciji investicije u kojoj je opredeljen iznos sopstvenog učešća (forma odluke može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs);
3. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, nepohodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
4. važeća građevinska dozvola, a za bušenje bunara i rešenje Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kojim se odobrava izvođenje primenjenih geoloških istraživanja podzemnih voda;
5. izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, odnosno iz glavnog projekta, izrađenog po Zakonu o planiranju i izgradnji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta;
6. Predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta;
7. Ukoliko se radovi za koje se konkuriše izvode po fazama, a samo za pojedine faze podnosi prijava, potrebno je posebno naznačiti radove za koje se sredstva traže, sa iskazanim ukupnim predmerom i predračunom i posebno iskazanim predmerom i predračunom za fazu/faze za koju se podnosi prijava;
8. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika o tome da za fazu za koju se traže sredstava ranije nisu Pokrajinska vlada ili drugi izvori finansiranja dodeljivali sredstva;
9. Izjava predsednika opštine/gradonačelnika kojom – pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću – garantuje da za projekte za koje se konkuriše nije pokrenut postupak javne nabavke radova i da nije već zaključen ugovor o izvođenju radova.
10. tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, odnosno tehnička kontrola glavnog projekta;
11. za rekonstrukciju objekata na koji se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, umesto dokumentacije utvrđene t. 4. i 5. ovog konkursa, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat;
12. za nabavku, zamenu i ugradnju opreme (bunara, fabrike vode, crpnih stanica vodovoda i kanalizacije, uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda), za koje se primenjuje član 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi s čl. 2 stav 1 tačka 35. – sanacija, priložiti dokumentaciju u skladu s pomenutim zakonom – rešenje kojim se odobrava izvođenje radova i idejni projekat i priložiti predračun za opremu;
13. u slučaju da se projekat (za koji se podnosi prijava) odnosi na hitne radove, neophodno je dostaviti i dokumentaciju koja upućuje na hitnost u rešavanju (npr. zapisnik inspektora).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu s Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Sekretarijatu od 05.06.2018. godine-prečišćen tekst, a na osnovu kog je donet drugi Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godinu.

8. VREME ZAKLJUČENJA UGOVORA

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete odluke o dodeli sredstava.

9. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1) sredstva za nabavku opreme i delova opreme kao rezervnih delova neće se dodeljivati;
2) sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa biće preneta nakon potpisivanja ugovora i dostavljanja registrovane menice, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3) korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
4) u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili da se ne iskoriste u predviđenom roku, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava;
5) Sekretarijat zadržava pravo da kontroliše utrošak sredstava uvidom u izvršenje radova i dokumentaciju putem ovlašćenih predstavnika Sekretarijata iz resornog sektora i predstavnika budžetske inspekcije;
6) korisnik sredstava dužan je da dodeljena sredstva iskoristi do 30.11.2018. godine.

10. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I ROKOVI

Prijave na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili predati lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, radnim danima od 9 do 14 časova.

11. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, od 12 do 14 časova, putem broja telefona 021/4881-636. Osoba za kontakt: Slavica Stipac, mejl slavica.stipac@vojvodina.gov.rs

12. PODACI O PREUZIMANJA DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa i obrasci (prijave na konkurs, odluke i izjave) mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:
Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, širenje mreže šumskih puteva, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.
Predmet konkursa je sufinansiranje radova na pošumljavanju – podizanju novih šuma i izgradnji šumskih puteva i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA:
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 135.100.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:
1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 174,00 hektara za sve oblike svojine, u ukupnom iznosu do 25.100.000,00 dinara i to:
– pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima na površini do 110,00 hektara s jediničnom cenom do 160.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 17.600.000,00 dinara;
– pošumljavanje mekim lišćarima na površini do 55,00 hektara s jediničnom cenom do 120.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 6.600.000,00 dinara;
– pošumljavanje bagremom na površini do 9,00 hektara s jediničnom cenom do 100.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 25 kilometara s jediničnom cenom do 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 100.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju:

 • za sredstva iz tačke 1.

1.1. za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, koja za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta, ili posebne sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja šumskog zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama, a dodeljeno je na gazdovanje posebnim odlukama Vlade Republike Srbije u 2016. godini i kasnije, ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a finansirao ih ovaj sekretarijat po posebnom ugovoru;

1.2. za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;

1.3. za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici šuma, ako za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;

 • za sredstva iz tačke 2. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine i pravna lica sopstvenici šuma na teritoriji AP Vojvodine, ako je izgradnja predmetnih puteva planirana osnovama gazdovanja šumama;
 •  za sredstva iz tačke 3. – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik u skladu s propisima, koji se nalazi na teritoriji AP Vojvodine;

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Podnosioci prijava mogu konkurisati za sredstva iz ovog konkursa ako do sada nisu dobijali budžetska sredstva za istu namenu i istu lokaciju i ako nemaju neizmirenih ili neregulisanih obaveza po programima iz prethodnih godina.

Za poslove iz tačke 1. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za tvrde i plemenite lišćare jeste 1.500 komada, za vrbu – 1.000 komada i za topolu –275 komada.

Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz tačke 1. koji će biti obavljeni u sezoni pošumljavanja 2018/2019. godine, a za radove iz tačke 2. započete u 2018. godini i koji će biti ugovoreni u celosti (I i II faza prema Pravilniku). Oprema iz tačke 3. mora biti nabavljena posle potpisivanja ugovora.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku (u posebnoj koverti). Za poslove iz jedne tačke koji se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci za svaku pojedinačnu lokaciju.

Za svaku tačku konkursa jedno pravno lice može podneti samo jednu prijavu na ovaj konkurs, osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu.

Obrasce „Izvod iz projekta” i „Izvod iz projekta puta” mora popuniti i potpisati pravno lice registrovano za poslove gajenja šuma, odnosno za poslove projektovanja u šumarstvu.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 31.8.2018. godine, a za tačku 2. zaključno sa 15.6.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u AP Vojvodini u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda, pakovanje i obeležavanje proizvoda i boks paleta za transport i skladištenje proizvoda.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 100.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara, odnosno 4.950.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više namena.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018.godine.

Prihvatljive investicije su sledeće:
1. nabavka opreme za -skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište: hladionička vrata, termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema;
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 4.500.000,00 dinara, po korisniku za navedenu opremu, odnosno 4.950.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene..

2. nabavka rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparivači, kondenzatori;
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

3. nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

4. nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

5. nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

6. nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne podtačke, kao i za više namena – od 1. do 3. podtačke.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:
1. Sektor voća;
2. Sektor povrća.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 25.05.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa je dodela sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju vina i prizvodnju i preradu pečuraka na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po ovom konkursu iznose ukupno 30.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara, odnosno 2.750.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. Nabavku opreme za proizvodnju vina:
inoks sudovi za vino, vinifikatori, univerzalne posude za vino, uređaji za kontrolisanu fermentaciju i hladnu stabilizaciju vina, parni generatori za sterilizaciju opreme i sudova i uređaji za pranje, drveni sudovi i burići za barikiranje, filteri, muljače, pumpe, centrifugalni separatori, sistemi za ubacivanje azota, pneumatske prese, uređaji za zatvaranje ambalaže – ručni i automatski sa pripadajućom opremom, linije za punjenje i etiketiranje uz odgovarajuću opremu, punilice, etiketirke i čepilice, postolja za drvenu barik burad i oprema za transport u sklopu vinarije/destilerije.

2. Oprema za proizvodnju i preradu pečuraka.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu,i to:
1. preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

4. OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za pravna lica i preduzetnike:
1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalaziti u aktivnom statusu;

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritoruje AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2017. godine;

4. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

5. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017.godinu;

6. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

8. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);

9. da se plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, ukoliko je u pitanju fizičko lice, a – plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

Dodatni uslovi za preduzetnike:
10. preduzetnik mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;

11. preduzetnik koji podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski i Vinarski registar;

Dodatni uslovi za pravna lica:
12. pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;

13. pravno lice koje podnosi prijavu za investicije u vezi s vinom mora biti upisan u Vinogradarski i Vinarski registar;

14. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

15. zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju;

16.pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.06.2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne biljne i stočarske proizvodnje.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 200.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, i
2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više tačaka.

PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

3. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina i fizička lica koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon, 01.01.2018. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava nakon 01.01.2018. godine ili nakon donošenja odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu, a pre potpisivanja ugovora, i mora se nalaziti u aktivnom statusu.

2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina.

4. podnosilac prijave mora imati izrađen poslovni plan ‒ ekonomsku održivost projekta;

5. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;

6. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, a ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

7. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;

8. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

9. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

10. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);

11. da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanje putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

12. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre podnošenja prijave za podršku.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 21.05.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca zahteva;

3. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda sa osnovnim podacima, druga strana izvoda s podacima o površinama i treća strana ‒ podaci o životinjama ‒ ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave), a podnosilac prijave koji nije registrovan u trenutku podnošenja prijave, dostavlja izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava nakon donošenja odluke o raspodeli podsticajnih sredstava a pre potpisvanja ugovora;

4. fotokopija diplome o završenoj školi;

5. poslovni plan ‒ ekonomska održivost projekta;

6. predračun sa specifikacijom opreme ‒ konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

7. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2017. godine za podnosioca prijave;

8. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);

9. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda jedinice lokalne samouprave, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);

10. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima (izjava je u okviru obrasca prijave).

11. izjava dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 45 dana od dana izdavanja predračuna.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 7, 8 i 9, Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 13 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u svrhu organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2018. godini, na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
Sredstva su namenjena za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala);
b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade);
v) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 20.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.200.000,00 dinara.

3. KORISNICI ZA PODSTICAJNA SREDSTAVA SU:

– Za podtačku a) tačke 1.:

Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

– za podtačku b) iz tačke 1. :

– lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 ‒ dr. zakoni).

– za podtačku v) iz tačke 1:

-lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

4. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I OBRAZOVNE I NAUČNO ISTAŽIVAČKE USTANOVE

 • Udruženja moraju biti registrovana u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2018.godine;
 • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
 • Podnosilac prijave mora regulisati poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2017. godinu;
 • Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • Plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
 • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • Podnosilac prijave mora dostaviti odluku o održavanju manifestacije, sajma ili izložbe.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Prilikom podnošenja prijave za dodelu podrške za održavanje manifestacije, organizator ‒ u zavisnosti od vrste manifestacije ‒ podnosi i sledeća dokumenta:

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona: 021/487-4601.

Tekst konkursa i obrazac prijave i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

I. CILJ I PREDMET KONKURSA

Na Konkursu za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno -istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Konkurs) sredstva se dodeljuju za nabavku nove i savremene opreme i mehanizacije naučno-istraživačkim ustanovama i institutima i srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine.
Nabavka nove i savremene opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta ima za cilj unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.

II. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu koja može da se odnosi za više namena.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. opreme za navodnjavanje

1.1. pumpe, agregati, rasprskivači, sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom, sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju, opremanje bunara, vodeni topovi, sistemi bočnih krila, cisterne za navodnjavanje, subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine za navedenu opremu.

1.2. Tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 3 hektara po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše jednu mašinu u tipu „Tifona“.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

2. konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

2.1. konstrukcija za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2.2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

2.3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

2.4. mreže za senčenje objekta;

2.5. sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sistemi za mikrokišenje;

2.6. sistem za fertirigaciju;

2.7. stolovi za proizvodnju rasada;

2.8. instrumenti za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

2.9. saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)

2.10. sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, jeste 1.400,00 dinara/m2.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje jeste 1.700,00 dinara/kw.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara po prijavi.

3. opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda

3.1. Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 60.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.250.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.3. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.4. Nabavka stubova za podizanje zasada za voćarsku proizvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.5. Nabavka žica za ograđivanje parcela za voćarsku proizvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu iznosi najviše do 145.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.6. Nabavka stubova za ogradu
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu iznosi najviše do 128.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.7. Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 616.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

4. opreme za sakupljanje, odlaganje, manipulaciju i primenu organskog đubriva i poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta

4.1. opreme na stočarskim farmama (svinjarskim, govedarskim, ovčarskim, kozarskim i živinarskim farmama)

4.2. mašine i opreme za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka

4.3. mašine za đubrenje zemljišta

4.4. mašine za obradu zemljišta

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

III. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine a koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;
5. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 2017. godinom;
6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;
7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora.

V. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija:

1. čitko popunjen obrazac prijave, sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta ovlašćenog lica;
3. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG-a sa osnovnim podacima, druga strana izvoda c podacima o površinama i proizvodnji i treća strana s podacima o životinjama, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave);
4. fotokopije upisa u registar privrednog suda za obrazovne i naučno – stručne ustanove;
5. izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;
6. specifikacija opreme koja treba da sadrži osnovne karakteristike opreme, vrstu, količinu i procenjenu vrednost na osnovu informativnih ponuda prikupljenih od potencijalnih ponuđača (uz specifikaciju dostavljaju se i navedene informativne ponude);
7. izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za sve katastarske parcele i objekte koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana); ukoliko je zemljište uzeto u zakup, potrebna je overena fotokopija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa,
8. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;
9. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama za 2017. godinu (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);
10. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (potvrda nadležnog organa, fotokopija ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i dokaz o uplati) – ukoliko podnosilac zahteva ima u zakupu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
11. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
12. izjava o tome da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu ranije potpisanih ugovora.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3,5,8 i 9 Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

VII. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.
2. U skladu s kriterijumima koji su definisani Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Pravilnik), formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom.
3. Prijave na konkurs koje ostvare manje od 15 bodova ne ulaze u dalje razmatranje Komisije.
4. Podnosilac prijave u obavezi je da, prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava, dostavi registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina, osim za opremu čiji je vek eksploatacije kraći od godinu dana.
5. Korisnici sredstava su dužni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
6. Rok za pokretanje postupka javnih nabavki ne može biti duži od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.
7. Korisnik sredstava obavezuje se da davaocu sredstava, a pre isplate sredstava dostavi rešenje o obrazovanju komisije, odluku o pokretanju postupka javne nabavke, odluku o izboru najpovoljnije ponude nakon sprovedenog postupka javne nabavke, kao i ugovor nakon sprovedenog postupka javne nabavke.
8. Korisnik sredstava obavezuje se da na kraju investicije dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži: overenu fotokopiju računa sa specifikacijom opreme, potvrdu banke o izvršenom plaćanju, otpremnicu i fotokopiju garantnog lista.
9. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti.
10. U momentu isplate sredstava račun naučno-istraživačke ustanove, instituta i škole ne sme biti u blokadi.
11. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
12. Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

VIII. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE I INSTITUTE I SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE”, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

IX. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

X. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, Pravilnik i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018. godini

1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa jeste podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je:
• Započinjanje I faze novih postupaka komasacije
Realizacija II faze komasacije:
• Nastavak ranije započetih postupaka komasacije
• Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije
• Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

3. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je sledeći:
• za započinjanje I faze novih postupaka komasacije 30.000.000,00 dinara bez PDV-a
Za realizacija II faze komasacije:
• za nastavak ranije započetih postupaka komasacije 80.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije 20.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije 23.900.000,00 dinara bez PDV-a

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 30% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

4. NAMENA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Po prijavama koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije, odnosno za realizaciju aktivnosti iz I faze utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova (ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova): komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.

Po prijavama koje se podnose za realizaciju II faze komasacije, sredstva se dodeljuju za:
• nastavak ranije započetih postupaka komasacije, za aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova: geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.

• Po prijavama koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži kojima upravlja JVP „Vode Vojvodine“.

• Po prijavama koje se podnose za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, sredstva se dodeljuju za uređenje atarskih puteva tucanikom

U smislu ovog konkursa:
Po ovom konkursu sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz tačke 2 (PREDMET KONKURSA) za plaćanja koja će se izvršiti nakon zaključenja ugovora koji se odnose na započinjanje novih postupaka komasacije, nastavka ranije započetih postupaka komasacije, i uređenje atarskih puteva, između Sekretarijata i jedinica lokalne samouprave, odnosno nakon zaključenja ugovora koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije između Sekretarijata, jedinica lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“

Po prijavama koje se podnose za započinjanje postupaka komasacije i prijava za nastavak ranije započetih postupaka komasacije, predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, krčenja šuma i seče stabala, nabavka kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

5. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po ovom konkursu su:
• Za započinjanje I faze novih postupaka komasacije, kao i nastavak ranije započetih postupaka komasacije i uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.
• Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnik je JVP „Vode Vojvodine“.

6. UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA PO JEDNOJ PRIJAVI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za započinjanje novih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za nastavak realizacije ranije započetih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

7. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

• Za započinjanje novih postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine koje prijavu podnose za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije, odnosno za ralizaciju aktivnosti iz I faze utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova, uz uslov da je skupština jedinice lokalne samouprave donela odluku o sprovođenju postupka komasacije za predmetnu katastarsku opštinu;

Po prijavama koje se podnose za realizaciju II faze komasacije:
• za nastavak radova na komasaciji, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine uz uslov da su za predmetne katastarske opštine u prethodnom periodu sa Sekretarijatom već zaključile ugovor o započinjanju postupka komasacije (prijave se podnose za realizaciju aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova)
• za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja kanalska mreža.
• Za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja putna mreža.

8. ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.05.2018. godine.

9. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU:

Potrebna dokumentacija za započinjanje I faze novog postupka komasacije:

• Ukoliko jedinice lokalne samouprave konkurišu za podsticajna sredstva za započinjanje novih postupaka komasacije, za aktivnosti iz I faze programa komasacije neophodno je da prilikom prijavljivanja na raspisani konkurs prilože sledeće:

1) čitko popunjen obrazac prijave na konkurs (štampanim slovima ili pomoću računara), koji je potpisan i overen, s navedenim ukupnim sredstvima u bruto iznosu i neto iznosu u dinarima (s PDV-om i bez PDV-a), kojima se planira finansiranje aktivnosti u 2018. godini, s jasno iskazanim delom sopstvenog učešća i zahtevanog dela od Sekretarijata u neto iznosu u dinarima;
2) zahtev za sufinansiranje (podsticajna sredstva) I faze programa komasacije, s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti I faze programa komasacije za koje se konkuriše, kao i bruto vrednost i neto vrednost (s PDV-om i bez PDV-a) svih aktivnosti čija se realizacija planira;
3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
4) kopija saglasnosti na program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
5) kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela program komasacije;
6) jedan primerak programa komasacije za predmetno komasaciono područje, koje je donela skupština jedinice lokalne samouprave;
7) kopiju odluke o sprovođenju komasacije za predmetno komasaciono područje, koju je donela skupština jedinice lokalne samouprave;
8) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o pokretanju postupaka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluka o dodeli ugovora, ugovora s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora (dostavlja se ukliko je lokalna samouprava već sprovela javnu nabavku i zaključila ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova)

Ukoliko jedinice lokalne samouprave konkurišu za podsticajna sredstva za realizaciju II faze komasacije:

• Potrebna dokumentacija za nastavak ranije započetih postupaka komasacije:

1) čitko popunjen obrazac prijave na konkurs (štampanim slovima ili pomoću računara), koji je potpisan i overen, s navedenim ukupnim sredstvima u bruto i neto iznosu u dinarima (s PDV-om i bez PDV-a), kojima se planira finansiranje aktivnosti s jasno iskazanim delom sopstvenog učešća i zahtevanog dela od Sekretarijata u neto iznosu u dinarima;
2) zahtev za sufinansiranje nastavka aktivnosti na realizaciji komasacije, s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti komasacije čije se izvršenje planira, kao i bruto vrednost i neto vrednost ovih aktivnosti (s PDV-om i bez PDV-a);
3) izveštaj o do sada izvršenim aktivnostima na komasaciji koji je overio stručni nadzor;
4) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
5) za radove i za nabavku međnih belega dostavlja se specifikacija broja međnih belega koje je overio vršilac stručnog nadzora;
6) za radove prilikom tehničkog uređenja komasacionog područja koji obuhvataju riperovanje, oranje, ravnanje i rekultivaciju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije – dostavlja se odgovarajuća specifikacija aktivnosti s bruto vrednostima i neto vrednostima radova koje je neophodno realizovati i finasirati, koja naročito sadrži:
• pregledni plan na osnovu katastarskog, topografskog ili ortofoto plana u pogodnoj razmeri sa obeleženim i numerisanim površinama (starim putevima) koje se rekultivišu, površinama za riperovanje, oranje i ravnanje, koji je potpisao i overio predsednik komisije za komasaciju.
• odgovarajući predmer i predračun radova kod tehničkog uređenja komasacionog područja koje obuhvata riperovanje, oranje, ravnanje i rekultivaciju zemljišta, koje je potpisao i overio predsednik komisije za komasaciju.
7) program komasacije za predmetno komasaciono područje koji je donela skupština jedinice lokalne samouprave ili dokaz da je u nekom od ranijih postupaka dostavljen Sekretarijatu;
8) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o pokretanju postupaka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, ugovor s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora
9) tabelu 2 – Prikaz priliva i utroška sredstava za realizaciju postupka komasacije od početka postupka do momenta podnošenja prijave po ovom konkursu, bez troškova koji od 01.01.2013. godine nisu predmet sufinansiranja (troškovi koji od 01.01.2013. godine nisu predmet sufinansiranja su sledeći troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, kancelarijskog materijala i opreme, izrade programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično). Podaci se unose hronološki – od najstarijeg datuma izvoda kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje do datuma poslednjeg izvoda kada je izvršeno plaćanje).

• Potrebna dokumentacija za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije:

1. Prijava na konkurs (obrazac prijave dostupan je u elektronskom obliku na veb-sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs);
2. Akt – koji je potpisao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine – o pristupanju izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja ili navodnjavanja kod postupaka komasacije, donet u toku 2018. godine, u kome je iznos sopstvenih sredstava koja će jedinica lokalne samouprave obezbediti za realizaciju radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
3. Akt kojim se usvaja nova kanalska mreža na teritoriji katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje nije stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom) – Akt usvaja Komisija za komasaciju;
4. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan kanal ili dokaz o podnetom zahtevu katastru nepokretnosti za upis kanala (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje je stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom)
5. Predlog radova na izgradnji, rekonsrtrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Predlog radova treba da sadrži: ukupnu dužinu kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja na teritoriji katastarske opštine na kojoj se izvode radovi, situacioni plan s kanalima na kojima se izvode radovi, tabelarni pregled sa nazivima i dužinama kanala na kojima se izvode radovi i vrednostima radova s PDV-om i bez PDV-a za svaki od kanala, predmer i predračun radova sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a(Predlog radova sačinjava lokalna samouprava);
6. Saglasnost JVP „Vode Vojvodine” na Predlog radova na izgradnji, rekonsrtrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
7. Dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta), odnosno, ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanog od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;

• Potrebna dokumentacija za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije:

1. Prijava na konkurs;
2. Akt kojim se usvaja nova putna mreža na teritoriji katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje nije stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom) – Akt usvaja Komisija za komasaciju
3. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan nekategorisan put ili dokaz o podnetom zahtevu katastru nepokretnosti za upis nekategorisanog puta (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje je stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom);
4. Pregled atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira (priprema se u formi Tabele 3 koja je data na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru prijave na konkurs);
5. Dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta), odnosno, ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanog od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
6. tehničku dokumentaciju koja sadrži:
a. opšti deo;
b. projektni zadatak;
v. opis radova s predmerom i predračunom radova na uređenju nekategorisanog – atarskog puta s tvrdom podlogom za svaku pojedinačnu deonicu, kao i jedinstven predmer i predračun za sve deonice na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su predmet prijave (ukoliko ima više deonica), koji je overio i potpisao odgovorni projektant;
g. situacioni plan pregledne razmere (R 1:2.500) sa obeleženom stacionažom, deonicama putnog pravca, cevastih propusta i prečnikom, kao stacionažama odvodnih jarkova s jedne i s druge strane puta, koji je overio odgovorni projektant;
d. tehnički opis radova koji je overio odgovorni projektant;
đ karakteristične poprečne profile razmere (r 1:50).

Pre početka izvođenja radova, navedenu tehničku dokumentaciju overava gradski odnosno opštinski organ nadležan za poslove saobraćaja. Zakonski rok za otpočinjanje radova po ovoj overi jeste godinu dana.

Ukoliko bude neophodno, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Za svaku fazu iz tačke 2 ovog Konkursa za koju se konkuriše, podnosi se posebna prijava sa pratećom potrebnom dokumentacijom.

Korisnik sredstava dužan je da primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama.

10. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 17.04.2018. godine (prečišćen tekst), a na osnovu kojeg je donet pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na predlog Komisije, nakon donetih rešenja po osnovu eventualnih prigovora, a koja se objavljuje na sajtu sekretarijata.

11. DODELA SREDSTAVA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Prispele prijave razmatra komisija koju je rešenjem obrazovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava definisani su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom. Ugovor će sadržati odredbe o obaveznosti primene odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Kod prijava koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ će zaključiti trojne ugovore o izgradnji, rekonstrukciji sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za realizaciju ugovorenih obaveza obezbeđuju jedinice lokalne samouprave i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. JVP „Vode Vojvodine“ obezbeđuju tehničku dokumentaciju za izvođenje ugovorenih radova, vrše izbor izvođača radova i obezbeđuju nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova.

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete Konačne odluke o dodeli sredstava.

12. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
2. sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa Korisniku sredstava biće preneta nakon potpisivanja ugovora, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3. Jedinica lokalne samouprave u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom – preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava;
4. Korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz Davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
5. u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u predviđenom roku, korisnik sredstava je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja;

13. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – komasacija”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

14. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

15. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst pravilnika, konkursa, obrazaca prijave na konkurs, kao i tabele 1, 2, 3 mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

I. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (udaljem tekstu: Konkurs) jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

II. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
1. nabavku novih pčelinjih društava
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava iznosi najviše do 100.000,00 dinara, odnosno 110.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene;
2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice, električna centrifuga, manuelna centrifuga, stresač pčela, električni otklapač saća, kada za otklapanje saća, sto za otklapanje saća, stalak za otklapanje saća, električna pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ručna dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakupljač polena (ugrađen u podnjaču), kanta za med (od inoksa i plastične mase ‒ PP ili PET), cisterna za čuvanje meda, topionik voska sa presom, topionik voska za cele ramove, električni dekristalizator meda, duplikator ‒ homogenizator s mešalicom i reduktorom, matične rešetke, pčelarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača, mlin čekićar za mlevenje šećera, pčelarska SMS vaga, motorni izduvač za pčele i sušara za polen.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za pčelarstvo iznosi najviše do 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka, a do gore navedenog maksimalnog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati oprema i pčelinja društva nabavljena pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

III. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaziti se u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje i porez na poljoprivredno zemljište, zaključno sa 31.12.2017. godine;
4. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstava po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a po osnovu ranije potpisanih ugovora.
6. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
7. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

V. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosilac prijave, ostvaruje pravo na sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ukoliko u Registru ima upisano minimum 10 košnica pčela.

VI. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. 05. 2018. godine.

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;
2. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i treća strana izvoda s podacima o životinjama), ne stariji od 30 dana;
3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
4. original račun za nabavku predmetne investicije;
Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
5. otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
6. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
7. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
8. samo za nabavku opreme čija je vrednost veća od 200.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;
9. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
10. jedinstvenu carinsku ispravu za opremu iz uvoza (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od 01.01.2018.godine);
11. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;
12. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama za podnosioca prijave za 2017. godinu (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);
13. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 11 i 12 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 17.04.2018. godine (prečišćen tekst), a na osnovu kog je donet Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini.

IX. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.
2. U skladu s kriterijumima koji su definisani Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik), formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom.
3. Prijave na konkurs koje ostvare broj bodova manji od 30% od ukupnog broja bodova ne ulaze u dalje razmatranje Komisije.
4. Podnosilac prijave u obavezi je da, prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom o korišćenju sredstava, dostavi menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da pčelinja društva i oprema neće biti otuđena, u roku od pet godina od dana potpisivanja ugovora
5. Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
6. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon isporuke pčelinjih društava i nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
• zahtev za isplatu;
• izveštaj o namenskom utrošku sredstava;
• račun za nabavku predmetne investicije;
• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike mašina i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
• fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita.
Pokrajinski sekretarijat putem nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.
7. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede traži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su znatno iznad tržišne vrednosti.
8. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
9. Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

X. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA PČELARSTVO NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

XI. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4419 od 10 do 14 časova.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018.godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018.godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.
Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 50 % od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 50 % obezbeđuje korisnik sredstava.
Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.
Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.

Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa:
1. Čišćenje terena
2. Izrada nasipa
3. Korekcija krune postojećeg nasipa
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
5. Izgradnja obodnog kanala
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
10. Razastiranje iskopanog materijala
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za pravna lica i zemljoradničke zadruge:

1. da je registovan u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakultrue;
2. da je upisan u Registr gazdinstva sa odgovarajućim stočnim fondom (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
3. podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
4. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima
5. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu;
7. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se sedište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
8. podnosilac prijave i izvođač radova ne mogu da predstavljaju povezana lica u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
9. da se plaćanje vrši na tekući račun izvođača, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
10. da nije pokrenut postupka stečaja i/ili likvidacije nad pravnim licem podnosiocem prijave.

5. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODIZANJE NOVIH RIBNJAKA

1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre sa poreskim identifikacionim brojem;
3. original izvod iz Registra gazdinstva sa odgovarajućim stočnim fondom (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
4. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod neobradivim poljoprivrednim zemljištem koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6. dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7. investiciono-tehnička dokumentacija s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
8. predračun izvođača radova;
9. uverenje da nije pokrenut postupka stečaja i/ili likvidacije nad pravnim licem podnosiocem prijave.
10. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2017.godinu.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 3 ,4 9 i 10. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU RIBNJAKA

1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre sa poreskim identifikacionim brojem;
3. original izvod iz Registra gazdinstva sa odgovarajućim stočnim fondom (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
4. fotokopija važeće vodne dozvole;
5. fotokopija rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu s veterinarsko-sanitarnim uslovima – registracija objekta;
6. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve
katastarske parcele pod ribnjačkim površinama koje su predmet prijave oblik svojine – privatna, i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
7. dokaz o izmirenim vodnim naknadama;
8. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
9. investiciono-tehničku dokumentaciju s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
10. predračun izvođača radova;
11. da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2017. godinu;
Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 3, 4 , 6 , 7 i 11. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenata, zatraži i druga dokumenta.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 20.02.2018. godine i izmenama i dopunama Poslovnika o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 21.03.2018. godine, a na osnovu kog je donet pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018.godinu.

8. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Korisnik sredstava obavezan je da pismenim putem prijavi početak i završetak radova, najmanje 15 dana pre početka i završetka radova Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Zapisnik o početku i završetku radova vršiće nadležni sektor inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Sredstva se isplaćuju nakon izvršenih radova koji su predmet ovog konkursa pri čemu je potrebno dostaviti:

• Narativni (kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
• Original račun;
• Original izvod banke o plaćanju računa;
• Rešenje o imenovanju nadzornog organa s kopijom licence;
• Rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova s kopijom licence;
• Original privremene i okonačne situacije, koju su overili odgovorni izvođač radova,
nadzorni organ i investitor;
• Original ili kopiju građevinskog dnevnika, koji su overili izvođač radova, nadzorni
organ i investitor;
• Original ili kopiju obračunskog lista građevinske knjige, koji su overili odgovorni izvođač
radova, nadzorni organ i investitor;
Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom;
Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS – IZGRADNJA NOVIH RIBNJAKA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH – NE OTVARATI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

10. KONTAKT
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

11. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije