Podsticajna sredstva za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 9.000.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011, 3/2012-rebalans ) na poziciji broj 105, ekonomska klasifikacija 463- transferi ostalim nivoima valasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 9.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa

1.    Pravo učešća na Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini.
2.    Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom.
3.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
4.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.
5.    Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.
6.    Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.
7.    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu «Dnevnik», Novi Sad.
8.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu podsticajnih sredstava

Dodela podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

1.    Stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2.    Razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3.    Razvoj turističkih prostora;
4.    Poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija-e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji i dr.
5.    Organizovanje turističkih manifestacija

Način apliciranja

Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.  Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za Konkurs za dodelu  podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina. gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju   podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

ahj