Bespovratna sredstva malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Konkursi

tourism-travelPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Cilj finansiranja je unapređenje kvaliteta usluga u turističkim objektima na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, kroz subvencionisanje aktivnosti koje se odnose na angažovanje specijalističkih institucija radi:
1. organizovanja obuka i uvođenja sistema kvaliteta u oblasti turizma;
2. informatičkog osavremenjavanja;
3. kreiranja novih turističkih proizvoda.

Uslovi konkursa:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju privatni mali i srednji privredni subjekti koji se bave turističkom delatnošću na teritoriji AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara.

3. Podnosilac aplikacije je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 50% sopstvenih sredstava.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti koji posluju u okviru turističkih destinacija turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine i koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

5. Turistički privredni subjekti koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obevezu prema Sekretarijatu, a ona je istekla biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

6. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokuentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – subvencije 4541 », poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Rok za podnošenje prijave je 7. oktobar 2013. godine

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

10. Korisnici sredstava su u obavezi da pre zeključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

11. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone:
487 46 69, 487 4302

Detaljnje