POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u autonomnoj pokrajini vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST – Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u autonomnoj pokrajini vojvodini u 2023. godini

1.
Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara za 2023. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Nevladine organizacije koje konkurišu moraju ispunjavati uslov da su registrovane najkasnije do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

2.
Za programe/projekte u oblasti naučnoistraživačkog rada nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
– obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada,
– poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
– sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju naučnoistraživačke delatnosti,
– sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačkog rada.

3.
Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju naučnoistraživačke delatnosti;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.

4.
Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/ , treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje o upisu u APR);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u Upravi za trezor (podaci o podračunu korisnika javnih sredstava i fotokopija depo kartona)

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u elektronskoj formi (na CD-u, USB-u ili mejlom) i u pisanoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad sa naznakom “ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA“.

Konkurs je otvoren od 27. januara 2023. godine do utroška sredstava.

Kontakt osoba: Aleksandar Mihajlov, telefon: 021/487-45-75, e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Detaljnije