Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “pravo na prvu šansu“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije “pravo na prvu šansu“

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srbije,
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 3. da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih                modaliteta:
  – u okviru akreditovanih doktorskih studija,
  – prema ranije važećim propisima,
  – nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemljisticanja zvanja,
  – bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
 4. da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP     Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
 5. da nisu u radnom odnosu, ili da su radno angažovani sa manje od 50% radnog vremena.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci.

Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:
1) Tehničko-tehnološke nauke
2) Prirodno-matematičke nauke
3) Medicinske nauke i fizička kultura
4) Biotehnologija i poljoprivreda
5) Društvene i humanističke nauke
6) Pravne i ekonomske nauke i
7) Uređenje i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index – Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, preko 20.

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa “Pravo na prvu šansu“ predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara za 2012. godinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
 • Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
 • Uverenje o nezaposlenosti, ili ugovor o radnom angažovanju sa nepunim radnim vremenom (do 50%)

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 31. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom “Pravo na prvu šansu“ na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju