Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije

Konkursi

restaurant01POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Ciljevi finansiranja:

a. Subvencionisanje izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonom.

a.1. troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

b. Opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima, u skladu sa zakonom, koji turistu treba da zadrže dan duže u postojećem objektu u cilju unapređenja poslovanja ugostiteljskog objekta,

b.1. troškovi koji neće biti prihvaćeni su izrada planske dokumentacije i plaćanje pratećih taksi.

c. Subvencionisanje nabavke opreme radi unapređenja turističke ponude koja može biti u funkciji rentiranja u ugostiteljskim objektima.
 
Uslovi konkursa:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ugostitelji (privredno društvo, preduzetnici i druga pravna lica) koji obavljaju ugostiteljsku delatnost kao pretežnu delatnost ili je ista evidentirana u Registru turizma i pružaju usluge :

– smeštaja i poseduju minimum 10 ležajeva,

– pripremanja i usluživanja hrane i pića i poseduju minimum 50 mesta za sedenje u ugostiteljskom objektu.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina subvencije utvrđuje se u iznosu od 40% troškova od ukupnog iznosa projekta i ne može biti:

– manja od 1.000.000,00 dinara niti veća od 2.000.000,00 dinara za tačku a. ciljeva finansiranja;

– za tačku b. minimalna 700.000,00 dinara, maksimalna 1.000.000,00 dinara i

– tačku c. minimalna 200.000,00 dinara, maksimalna 300.000,00 dinara.

3. Podnosilac prijave je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 60% sopstvenih sredstava. Podnosiocu prijave koji je započeo realizaciju projekta u 2014. godini, kao učešće će se priznati njegovo investiciono ulaganje do objavljivanja konkursa.

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:

– koji posluju u okviru turističkih destinacija, turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,

– koji su uključeni u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

– koji imaju sklopljene ugovore o dovođenju gostiju sa turističkim agencijama iz Srbije ili inostranstva

– koji prilože potvrde da redovno izmiruju obaveze po ostvarenim boravišnim taksama.

5. Podnosioci prijave koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obavezu prema Sekretarijatu, do objavljivanja ovog konkursa biće izuzeti od prava na dodelu sredstava.

6. Prijava na Konkurs, koja je satavni deo Konkursa, podnosi se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – 4542 kapitalne subvencije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Konkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 15.08.2014.godine.

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

10. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos do 300.000,00 dinara su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci, a za iznose od i preko 700.000,00 dinara, uz navedene menice i dodatno sredstvo obezbeđenja – garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021-487 45 80; 021-456-790; 021- 487-46-69.

Detaljnije