Zapis sa oznakom ‘Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj’

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj objavio je 12 javnih poziva

science-teachingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je objavio 12 javnih poziva

1.    Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

2.    Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2016. godini

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. marta 2016. godine.

3.    Prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu”

Konkurs je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 01. aprila 2016. godine.

4.    Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Konkurs je otvoren do utroška sredstva, a najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

5.    Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2016. godini

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

6.    Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2016. godini

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

7.    Konkurs za finansiranje / sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2019. godine

Rok za podnošenje prijava je 01. april 2016. godine

8.    Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Konkurs je otvoren do 01. decembra 2016. godine

9.    Konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 04.03.2016. godine

10.    Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

11.    Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

12.    Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2016. godinu

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2016. godine

Link

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom, sufinansirati programe/projekte u oblasti nauke i  tehnološkog razvoj nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Za programe/projekte u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini finansijska sredstva su namenjena za:
–    obezbeđivanje uslova za popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja,
–    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u ovim oblastima delovanja,
–    sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti nauke i tehnološkog razvoja,
–    sufinansiranje organizovanja skupova, tribina, seminara, koji doprinose razvoju nauke i tehnološkog razvoja,
–    sufinansiranje publikovanja monografija, časopisa, elektronskih publikacija, specijalno dizajniranih internet prezentacija koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja.

Raspodela finansijskih sredstava utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1)  vrsta, značaj i razlog planiranog programa/projekta;
2) podrška i razvoj programskoj i organizacionoj delatnosti nevladinih organizacija koja je usmerena na popularizaciju i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja;
3) realizacija interdisciplinarnih programa/projekata nevladinih organizacija kao i onih sa međunarodnim učešćem;
4) podrška izdavačkoj delatnosti (u papirnoj, elektronskoj i internet formi) nevladinih organizacija u oblasti koji doprinose popularizaciji i razvoju nauke i tehnološkog razvoja;
5) obezbeđivanje boljih uslova za realizaciju naučnoistraživačke delatnosti nevladinih organizacija;
6) ukupnih troškova potrebnih za realizaciju programa/projekata;
7) visine finansiranja iz drugih izvora;
8) ocene konkursne dokumentacije.

Podnosilac prijave, uz Obrazac koji se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, treba da priloži:
– fotokopiju registracije nevladine organizacije (rešenje APR-a);
– fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj,    Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
sa naznakom ”ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA”.
Konkurs se sprovodi u dve ciklusne faze. Prvi ciklus je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 15.aprila 2015.godine, a drugi ciklus od 01.septembra 2015.godine do 15.oktobra 2015.godine.

Kontakt osoba: Biljana Juribašić, telefon: 021/487-46-36, e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs  za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.
Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:
–    problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
–    potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
–    kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom  Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 56.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Konkurs se sprovodi u dve ciklusne faze. Prvi ciklus je otvoren od datuma raspisivanja ovog konkursa do 15.aprila 2015.godine a drugi ciklus od 01.septembra 2015.godine do  15.oktobra 2015.godine.

Prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini» na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi.
Na istoj internet stranici nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:
Ivana Momčilović
telefon 021/487-45-50
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja

EducationProjectManagementPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015. godinu

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 01.10.2015. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015. godinu

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, obezbediti sredstva ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za rad sa darovitim studentima odnosno obezbediti materijalnu naknadu darovitim studentima od strane Sekretarijata zajedno sa nadoknadom koju obezbeđuju privatne kompanije. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

Sredstva se raspodeljuju za darovite studente ustanova visokog obrazovanja (u daljem tekstu Ustanova) čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Visina sredstava koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Iznos sredstava koji obezbeđuje kompanija i koji je specificiran međusobnim ugovorom između studenta i privatne kompanije treba da bude dodatnih najmanje 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Sekretarijat će preneti sredstva Ustanovi u iznosu 10 mesečnih isplata u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Pravo apliciranja za ova sredstva kod Ustanova imaju daroviti studenti, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta,
2) da imaju državljanstvo Republike Srbije,
3) da nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja,
4) da nisu korisnici studentskih stipendija od strane nadležnih ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa uprave, lokalnih samouprava i drugih institucija, fondova i fondacija,
5) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, odnosno koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.
Student-kandidat podnosi dokumentaciju Ustanovi, a ustanova prilaže objedinjenu dokumentaciju za sve prijavljene studente (najviše 7 po jednoj privatnoj kompaniji) Sekretarijatu. Kompletna dokumentacija treba da sadrži sledeće:
1) PRIJAVU (Obrazac br. 7);
2) UVERENJE o upisanoj školskoj godini i statusu na odgovarajućoj godini studija;
3) Uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni položenih ispita odnosno postignutom uspehu i broju ostvarenih ESPB, zaključno sa završetkom prethodne školske godine;
4) Potpisan UGOVOR između kandidata (studenta) i privatne kompanije o sufinansiranju ili stipendiranju studenta od strane kompanije, obavljanju prakse i zapošljavanju nakon završetka studija;
5) Izjava kandidata (studenta) da nije korisnik drugih stipendija;
6) Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog stepena pored gore navedenih podnosi i sledeća dokumenta:
7) Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
8) Dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 15.04.2015. godine.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.
O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat može po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.
Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa neće se razmatrati. Kontakt osoba za dodatne informacije: dr Goran Stojanović, telefon 021/487-4504, e-mail: Goran.Stojanovic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

medjunarodna saradnjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje za 2015. godinu

Prijave za pripremu predloga aktivnosti međunarodne saradnje mogu da podnose registrovane naučnoistraživačke organizacije u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000,00  dinara za 2015. godinu.

Sekretarijat sufinansira isključivo one pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje koje se podnose međunarodnim institucijama i fondovima, kao i one koje se podnose na otvorene pozive za bilateralnu i multilateralnu saradnju.

Prioritet će imati prijave za program Horizont 2020.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:
–    Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine;
–    Naziv programa za koji se konkuriše;
–    Relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu;
–    Podatke o vrednosti predloga aktivnosti međunarodne saradnje;
–    Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu,  kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperta koji će dati relevantnu ocenu (do 10 strana).

Obrazac prijave propisuje Sekretarijat.

Javni konkurs je otvoren od datuma raspisivanja do 1. decembra 2015. godine.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs  Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje i obrazac  prijave nalaze se na  sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o sufinansiranju pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 dr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju zapošljavanja istraživača‐povratnika iz inostranstva, prema sledećim uslovima:
1. Da prijavu, uz saglasnost istraživača‐povratnika, podnosi registrovana naučnoistraživačka organizacija
2. Da istraživač za koga se podnosi prijava ispunjava sledeće uslove:
− da je neprekidno, najmanje 5 godina, proveo u inostranstvu obavljajući delatnost u vezi sa stručnim usavršavanjem ili naučnu produkciju u oblasti za koju se predlaže
− da stečenim naučnim zvanjem i naučnom produkcijom ispunjava uslove za predloženo radno
mesto
3. Da prijavu prethodno verifikuje Nastavno veća fakulteta ili Naučno veće instituta.

Pravo prijaljivanja kandidata imaju registrovane naučno istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje su donele odluku o potrebi prihvatanja kandidata i imaju pismenu saglasnost kandidata za angažovanje u toj naučno istraživačkoj ustanovi.

Prednost prilikom odlučivanja imaju oni kandidati koji su pre odlaska u inostranstvo već obavljali delatnost u naučno istraživačkim institucijama i čija je naučna produkcija značajnim delom realizovana u prioritetnoj oblasti navedenoj u tački 2. ovog konkursa.

Sufinansiranje radnih mesta biće odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Potrebna dokumentacija:
–    Potpisan i overen obrazac prijave naučnoistraživačke institucije
–    Odluka o potrebi prihvatanja kandidata
–    Pismena saglasnost kandidata za angažovanje na predloženom radnom mestu u naučno istraživačkoj ustanovi
–    Stručna biografija kandidata sa naučnom produkcijom

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 01. decembra 2015. godine.

Prijave u dva primerka i potrebna dokumentacija se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2015. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i studijski boravak studenata na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae.

Ovaj konkurs je otvoren do 1. decembra 2015. godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najmanje 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
1.    Da prijavu podnose:
– registrovana naučno-istraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen, ili
– mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su  pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup ili boravak u inostranstvu odnosno za studijski boravak na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet.

2.    Da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnog i tehnološkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučno-istraživačke delatnosti i tehnološkog razvoja.

3.    Da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju Stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup ili boravak), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje u koji je uneta afilijacija pripadajućeg univerziteta, izlaganje po pozivu ili poster uz potvrdu organizatora skupa, a ukoliko nije izlagač, a njegov boravak je u cilju afirmacije nauke i tehnološkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, poziv za učešće na skupu ili potvrdu o prihvatanju rada odnosno dokument iz kojeg se vidi da se nalazi na listi učesnika skupa.

4.    Da je rad prethodno verifikovan od strane Nastavnog veća fakulteta, Naučnog veća instituta, odnosno odgovarajućeg tela.
Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate od značaja za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači do 35 godina života.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 12.700.000,00 dinara za 2015. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na naučnom skupu” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad, u dva primerka i na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, na telefon 021 /487-46-33, ili na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

stručnih skupova u 2015. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkursavni  konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2015. godini

U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Organizatori naučno-stručnog skupa, izuzetno, mogu biti i druge organizacije i udruženja, u slučaju da manifestacija koju organizuju ima za cilj prezentaciju i afirmaciju nauke, ukoliko skup organizuju zajedno sa registrovanom naučno-istraživačkom institucijom. U tom slučaju neophodno je da dostave pismenu podršku te naučne institucije, koja mora učestvovati u sufinansiranju skupa sa najmanje 25% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za finansiranje.

Ukoliko skup organizuje studentska organizacija, isti se može sufinansirati isključivo u delu koji ima elemente izlaganja rezultata naučnog rada.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
–    da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa i finansijskom planu,
–    da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa:
a) odgovarajući prostor,
b) informaciono-tehničku podršku, i
c) izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan
skupa,
–    da su konstituisani organizacioni i programski odbor skupa i
–    da je prihvaćen program skupa.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi sa realizacijom regionalnih naučno-istraživačkih projekata Pokrajinske Vlade AP Vojvodine, interdisciplinarni skupovi, skupovi sa međunarodnim učešćem, skupovi sa više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova, skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske Vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 13.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Javni konkurs je otvoren do 01. decembra 2015. godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

Overene i potpisane Prijave sa dokumentacijom (dva primerka) se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”za naučno-stručne skupove”, najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandru Mihajlovu, na telefon 021 /487-4575, ili  na e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”pravo na prvu šansu”

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su državljani Republike Srbije,
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih  modaliteta:
– u okviru akreditovanih doktorskih studija,
– prema ranije važećim propisima,
– nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
– bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:
1) Tehničke nauke
2) Prirodno-matematičke nauke
3) Medicinske nauke
4) Sportske nauke
5) Biotehnologija i poljoprivreda
6) Društvene i humanističke nauke uke
7) Pravne i ekonomske na
8) Tehnologija i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index – Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, preko 20.

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa ”Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Potrebna dokumentacija:
– Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
– Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
– Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
– Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
– Uverenje o nezaposlenosti.

Javni konkurs je otvoren od datuma raspisivanja do 01. aprila 2015. godine.
Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Pravo na prvu šansu” na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs