Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2012. godini finansirati ili sufinansirati tekuće popravke i održavanje, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke u ukupnom iznosu od 8.800.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 5.600.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju, prezentaciju projekata iz oblasti kulture, poboljšavanje uslova rada ustanova kulture, popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda javnih opštinskih biblioteka u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Tematske oblasti:
1)    tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i
2)    nabavku knjiga za biblioteke.
Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za:
–    tekuće popravke i održavanje
–    nabavku opreme i
–    nabavku knjiga za biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo za:
1)    tematsku oblast tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture na obrascu Upitnik za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini  i
2)    tematsku oblast nabavku knjiga za biblioteke na obrascu Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih  biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih  biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini, odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava