Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

•    Naslov programa: Evropa za građane
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska prava. Namenjen je podsticanju saradnje građana i njihovih organizacija iz različitih zemalja.

Poziv je otvoren u okviru Akcije 1 – Aktivni građani za Evropu i prateće mere 1.2 – Mreže gradova pobratima.

Lokalne vlasti se redovno suočavaju sa novim problemima i učestvuju u implementaciji različitih politika, koje su često povezane sa razvijanjem politike na evropskom nivou. Umrežavanje opština po pitanju zajedničkih interesovanja pokazalo se kao važno sredstvo  za omogućavanje informativnih rasprava i razmenu dobre prakse.

Pobratimljenje je čvrsta veza koja spaja opštine; dakle, potencijal mreža koje su stvorene serijama veza gradova pobratima treba da se koriste za razvijanje tematske dugotrajne saradnje. Evropska komisija podržava razvijanje takvih mreža, koje su važne za omogućavanje strukturne, intenzivne i višestruke saradnje i koje, na taj način, doprinose maksimiziranju uticaja programa.

Očekuje se da Projekti mreža pobratimljenih gradova:
•    Integrišu spektar aktivnosti oko zajedničkih interesa subjekta(ata)  koji će se adresirati u kontekstu  prioriteta programa i biti od značaja za evropske integracije;
•    Proizvedu sredstva komunikacije u kontekstu ovih događaja, a u cilju promovisanja strukturnog i održivog tematskog umrežavanja i diseminacije rezultata akcija;
•    Definišu ciljne grupe za koje su odabrane teme posebno važne i aktivno uključuju članove zajednice u datu oblast (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i udruženja građana kojih se ova tema direktno tiče, itd.);
•    Posluže kao osnova za buduće inicijative i akcije između gradova koji učestvuju po pitanju zadatih tema ili budućih tema od zajedničkog interesa.

•    Aplikanti: Mogući aplikanti su
o    Gradovi/opštine ili njihove zajednice ili mreže pobratimi;
o    Ostali nivoi lokalnih/regionalnih vlasti;
o    Federacije/udruženja lokalnih vlasti.

Projekat mora da uključi opštine iz najmanje 4 zemlje učesnice od kojih je namanje jedna članica EU.
•    Finansiranje: Najniži iznos granta je 10000 EUR, a najviši 150000 EUR.
•    Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Izvor