Zapis sa oznakom ‘EVROPSKA UNIJA’

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

EVROPSKA UNIJA

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

Drugi poziv za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija je bio zvanično lansiran dana 27. novembar 2017. godine u Temišvaru.

Sa budžetom od oko 20 miliona evra, krajnji rok za dostavljenje projekata je 30. mart 2018. godine.

U okviru ovog poziva, finasiraće se projekti na osnovu 4 prioritetne ose, u oblasitma:
– promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast – 6.737.774 evra;
– zaštita životne sredine i upravljanje rizikom – 9.813.050 de evra,
– održiva mobilnost i pristupačnost – 2.007.553 evra,
– atraktivnost za održivi turizam – 1.717.943 evra.

Finansiranje projekata biće osigurano na sledeći način:
– Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA II (najviše 85%)
– Nacionalni doprinos rumunskog državnog budžeta (13%)
– Sopstveni doprinos rumunskih korisnika (najmanje 2%) i/ili srpskih korisnika (najmanje 15%)

Dostava projekata će se uraditi iskljućivo elekronskim putem, pristupanjem portalu e-MS: http://ems-rors.mdrap.ro

Vodič podnosioca zahteva može se pronaći na web stranici programa: www.romania-serbia.net.
Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija nastavlja finansiranje projekata za prekograničnu saradnju u rumunsko-srpskoj pograničnoj oblasti za programski period 2014-2020, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlada dveju država.

Ukupni budžet programa je 88.124.999 evra, od kojih 74.906.248 evra predstavlja nepovratno finasiranje iz fondova Evropske unije.

Prihvatljiva oblast obuhvata županja Timiš, Karaš Severin i Mehedinci (iz Ruminija) i okruzi Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (iz Srbije).

Rumunija ispunjava ulogu Upravljačkog tela (preko Ministarstva regionalnog razvoja, javne uprave i evropskih fondova), Nacionalni Autoritet je osnivan u okviru Ministarstva za evropske integracije Srbije, a Zajednički Sekretarijat je organizaovan u Temišvaru, u okviru Regionalne Kancelarije za prekograničnu saradnju Temišvar. Revizorski rad na nivou programa je realizovan od strane Revizorskog Autoriteta je pripao Računskom suda Rumunije, a zadatke sertifikacije će obavljati Upravljačko telo.

Potencijalni korisnici, kao i svi oni koji su zainteresovani za rumunsko-srpsku prekograničnu saradnju, u okviru Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija mogu dobiti više informacija pristupom sekciji 2014-2020 u okviru sajtova: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

Dodatne informacije
MDRAPFE upravlja, u programskom periodu 2014-2020, sa 14 operativnih programa za sufinansiranjem iz evropskih fondova: Regionalni operativni program – POR, Operativni program Administrativni Kapacitet- POCA i 12 programa evropske teritorialne saradnje.

Programi evropske teritorialne saradnje podrazumeju saradnju, kroz projekte koje zajednički upravljaju i upravljaju partneri u zemljama učesnicama, u nekim rumunskim regionima:
• sa regionima iz susednih zemalja, u okviru prekogranične saradnje – kroz koje se finansiraju projekti pristupačnosti (transport i tehnologija informacije), životna sredina i sprečavanje rizika, ekonomski I socijalni razvoj i aktivnosti „people to people”;

• sa regionima unutar određenog geografskog područja, u okviru transnacionalne saradnje – kroz koje se finansiraju aktivnosti i razvoj mreža koji vode integralnom teritorijalnom razvoju u oblastima kao što su: inoviranje, životna sredina, pristupačnost i gradski razvoj;

• sa regionima iz bilo koje države članice Evropske unije, u okviru međuregionalne saradnje – saradnja između javnih vlasti o pitanjima od zajedničkog interesa, prenos iskustva i dobre prakse između regiona EU, kroz umrežavanje gradova i istraživača EU.

Principi implementacije ovih programa uključuju: saradnja između država učesnica (svi projekti moraju biti zajednički razvijeni i implementirani), otvorena konkurentnost (u okviru određenjih tendera za prodloge zajedničkih projekata) i razvoj i implementacija proijekata u partnerstvu, između aplikanata / korisnika iz država učesnica u programu.

UREDBA (EU) BR. 1299/2013 o cilju evropske teritorijalne saradnje
Vladina odluka 274/22.04.2015 o osnivanju zajedničkih sekretarijata, zajedničkih tehničkih sekretarijata, nacionalne tačke, nacionalnih kontaktnih tačaka i nacionalne kontakt osobe, kao i jedinaca prvostepene kontrole, u cilju implementacije programa saradnje u kojima učestvuje Rumunija u programskom periodu 2014-2020.

Detaljnije

Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

EVROPSKA UNIJA

Podrška lokalnim samoupravama-poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

Poziv za podnošenje predloga projekata – grant šema u okviru Programa Exchange 5 objavljen je 5. septembra 2017. godine. Predmet ovog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, u cilju približavanja javne uprave građanima i privredi. Grant šemu finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014. Grant šema će biti realizovana uz podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, dok je Telo za ugovaranje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Iznos sredstava na raspolaganju za ovaj poziv je 3.300.000 evra (od čega 3.000.000 evra iz doprinosa EU).

Iznos pojedinačnog granta (donacije):
• Minimalno: 120.000 evra
• Maksimalno: 200.000 evra

Kako bi ispunio uslove konkursa za dodelu granta, podnosilac predloga projekta – Vodeći aplikant mora biti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Vodeći aplikant mora podneti projektni predlog u saradnji sa najmanje jednim ko-aplikantom koji mora biti lokalna samouprava iz istog ili susednog okruga sa teritorije Republike Srbije.

Pored navedenih obaveznih ko-aplikanata, kao ko-aplikanti mogu u predmetnom pozivu učestvovati i:
• Gradska opština osnovana u Republici Srbiji, samo ako nastupa zajedno sa gradom osnivačem. U tom slučaju gradska opština može da učestvuje kao ko-aplikant:
• ukoliko je grad osnivač vodeći aplikant; ili
• ukoliko je grad osnivač ko-aplikant
• Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji najmanje godinu dana pre pokretanja ovog javnog poziva
• Regionalne razvojne agencije osnovane u Republici Srbiji
• Institucije i organizacije osnovane od strane Republike Srbije i/ili od strane lokalne vlasti (javna komunalna preduzeća, direkcije, ustanove za obrazovanje i obuku, istraživačke institucije, ustanove visokog obrazovanja itd.)

Planirano trajanje projekta je najmanje 12 meseci, a najviše 18 meseci.

Smernice za prijavu sa svim neophodnim detaljima i dokumentima u vezi sa ovim konkursom dostupne su na sledećim internet stranicama:
• CFCU: www.cfcu.gov.rs
• EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Rok za podnošenje predloga projekata je 20. oktobar 2017. godine. U slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 časova navedenog dana na sledeću adresu:
Ministarstvo finansija,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)
Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska, 3-5/VII sprat, kancelarija 701,
11000 Beograd
Republika Srbija

Sva pitanja u vezi sa ovim konkursom mogu se poslati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre roka za podnošenje Koncepta projekta na dole navedenu elektronsku adresu, sa jasno navedenim referentnim brojem javnog Poziva za podnošenje predloga projekata:

Elektronska adresa: cfcu.questions@mfin.gov.rs

Detaljnije

Evropa za građane i građanke

EVROPSKA UNIJA

Evropa za građane i građanke

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2017. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Očekuju se predlozi projekata za sledeće mere:
•    Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)

•    Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
o    Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 1. mart 2017. godine.

Detaljnije

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

ipa-inrreg_ipa_madjarska_srbijaEVROPSKA UNIJA

Interreg IPA CBC Hungary – Serbia

Specifični ciljevi se ostvaruju kroz sledeće prioritetne ose i aktivnosti:

Prioritetna osa 1: Unapređenje prekograničnog upravljanje vodama i sistemima prevencije rizika

 • 1.1 Upravljanje vodama i zaštita protiv ekstremnih vremenskih uslova
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 1.500.000 EUR (okvir za meru je 4 miliona EUR)
 • 1.2 Zaštita prirode i konzervacija vodenih staništa
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 2: Smanjenje zagušenja u prekograničnom saobraćaju

 • 2.1 Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 500.000 – 3.000.000 EUR (okvir za meru je 5 miliona EUR)
 • 2.2. Unapređenje javnog prevoza i železničkih linija
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 1 milion EUR)

Prioritetna osa 3: Podsticanje turizma i saradnje u oblasti kulturne baštine

 • 3.1 Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 100.000 – 500.000 EUR (okvir za meru je 3,5 miliona EUR)
 • 3.2 Saradnja u oblastima kulture, manifestacija u zajednici, sporta, rekreacije, zaštite prirode Minimalna – maksimalna vrednost projekta 40.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2 miliona EUR)

Prioritetna osa 4: Unapređenje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj inovacija

 • 4.1 Jačanje inovativnosti kroz saradnju MSP i istraživačkih institucija uz saradnju sa mladim ljudima
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 200.000 – 400.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)
 • 4.2 Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva
  Minimalna – maksimalna vrednost projekta 50.000 – 200.000 EUR (okvir za meru je 2,5 miliona EUR)

Za više informacija pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/call-for-proposals/second-call-for-proposals/
Za konkursnu dokumentaciju pratite link http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/downloads-menu/application-package-second-call-for-proposals/

Rok za podnošenje prijava 31. januar 2017.

Detaljnije

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na na dugi krug programa “Evropa za građane i građanke” za 2016. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju. Ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj unapređenje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su povezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:
Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
o    Mera 2.1 Bratimljenje gradova
o    Mera 2.2 Mreže gradova
Rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2016. godine.

U okviru junskog roka, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu na obe mere.
Više informacija možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en  dok programski vodič na vise jezika možete naći na sledećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Kontakt:
Osoba zadužena za program: Marina Tadić
Tel: +381 11 3130 968
e-mail: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs
marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Detaljnije

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

IPA inrreg_ipa_madjarska_srbijaЕVROPSKA UNIJA

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija objavio je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

U okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji sufinansira Evropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), objavljen je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim budžetom u vrednosti 24.800.000 evra,  namenjen projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije.

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1601 biće otvoren do 26. avgusta 2016. godine za strateške projekte, koji su u skladu sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju mogućnost da unaprede kvalitet života u Programskoj oblasti.

Za više informacija kliknite ovde.

Izvor

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

EU for citizensEVROPSKA UNIJA

Prijava na program “Evropa za građane i građanke”

Ovim putem podsećamo zainteresovane na mogućnost prijave na Program “Evropa za građane i građanke” za 2015. godinu, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, ovo je deo programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imenovana je za nacionalno kontakt telo i smatra se koordinatorom za sprovođenje programa, a deluje u svojstvu kontakt tačke za program Evropa za građane i građanke (europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs).

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:

 • Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju  i različitosti)
 • Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).
  • Mera 2.1 Bratimljenje gradova
  • Mera 2.2 Mreže gradova
  • Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Rok za podnošenje prijava je 2. mart 2015. godine.

U okviru martovskog roka organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu za oba poglavlja, Poglavlje 1 (Evropsko sećanje), i Poglavlje 2 (Demokratski angažman i građansko učešće), i to za sve tri mere u okviru Poglavlja 2: (1) Bratimljenje gradova, (2) Mreže gradova i (3) Projekti organizacija civilnog društva.

Više informacija možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/ dok programski vodič možete naći na sledećem linku: http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/10/COMM-2013-00367-00-00-EN-TRA-00-eng.pdf

HORIZON 2020

horizon 2020EVROPSKA UNIJA

HORIZON 2020

Obaveštavamo Vas da je Republika Srbija, 1. jula 2014. godine, potpisala sporazum o pristupanju sedmogodišnjem programu Evropske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom „ Horizont 2020“.

Učešćem u gore pomenutom programu, Srbija će ravnopravno sa zemljama članicama EU, moći da koristi sredstva iz budžeta koji iznosi 78,6 milijardi evra. U „Horizontu 2020” mogu da učestvuju istraživačke grupe na univerzitetima, instituti, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, nevladine organizacije i drugi.

Više informacija možete da videte u dopisu koji se nalazi u prilogu.

HORIZON 2020-1

Detaljnije

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

EVROPSKA UNIJA

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

Prvi poziv za dostavljanje strateških projekata u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije otvoren je 3. septembra. Cilj ovog programa je da kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera razvije kapacitete za održivi razvoj Jadranskog regiona.
Poziv se odnosi na osam tema, zasnovanih na izazovima i prilikama koji su prepoznati kao strateški važni za jadransku oblast.

Programski prioriteti i strateške teme u okviru ovog poziva su:  

Prioritet 1.

Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja; strateška tema 1. Inovacije kao ključ ekonomskog razvoja u Jadranskom regionu

Prioritet 2.

Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika; tema 1. Unapređenje životne sredine u moru, na obali i deltama reka kroz zajedničko upravljanje u Jadranskom regionu, tema 2. Zaštita Jadranskog mora od zagađenja balastnim vodama, tema 3. Integrisano i održivo upravljanje resursima pijaće vode u Jadranskom regionu, tema 4. Zaštita i sprečavanje rizika od prirodnih nepogoda u Jadranskom regionu sa posebnim naglaskom na rizik od požara, tema 5. Turizam sa posebnim naglaskom na održivo upravljanje i marketing prirodnih i kulturnih bogatstava u Jadranskom regionu

Prioritet 3.

Dostupnost i mreže; tema 1. Promocija i zajednički modeli za održive usluge u sektoru saobraćaja radi unapređenja veza u Jadranskom regionu uključujući unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga, tema 2. Unapređenje integrisanih planova sa ciljem pronalaženja multi-modalnih rešenja, a posebnim naglaskom na unapređenje veza između obalnih i sistema u zaleđu Jadrana uključujući i unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga.

Evropska unija je izdvojila 90.860.776 evra bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva, a projekti se sufinansiraju od strane zemalja učesnica u programu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grcke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije). Od toga 12.500.000 evra je predviđeno za prioritet  1, 45.360.775 evra za prioritet 2, a 33.000.000 evra za prioritet 3.

Visina EU donacije ne može preći 85% vrednosti projekta i za ostatak troškova korisnici donacije moraju obezbediti finansiranje. Vrednost projekata može biti u rasponu od 5 do 12.5 miliona evra, a budžet pojedinačnog partnera ne može biti ispod 150.000 evra.

Na sajtu www.adriaticipacbc.org mozete dobiti više informacija o programu i preuzeti prijavnu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje projektnih prijava je 02. novembar 2012. godine.

Pored toga, aktuelne informacije o Jadranskom programu,  uključujući tačan datum održavanja informativnog seminara (planiran za kraj septembra) objavljuju se i na sajtu www.evropa.gov.rs pod IPA Cross-Border Cooperation Serbia/Vesti i događaji.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprvau

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu

EVROPSKA UNIJA

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu

Naslov programa: Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu (Economic impact of social enterprises – Grant Programme 2012)

Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj aktivnosti, koje će biti finansirane kroz ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, jeste doprinos većoj dostupnosti pouzdanih statističkih podataka o socijalnim preduzećima na nacionalnom i evropskom nivou i identifikovanje zemalja, zainteresovanih za prikupljanje ove vrsta informacija.

Svrha poziva je obezbeđenje kredibilnih, uporedivih i sistematičnih informacija i indikatora za donosioce odluke i relevantne interesne grupe, koje svedoče o ulozi socijalnih preduzeća u nacionalnim ekonomijama. Ove informacije treba da su korisne i praktične za interesne grupe i za njihovo donošenje odluka. Zbog toga Evropska komisija želi da ohrabri nacionalne statističke kancelarije zemalja članica EU i drugih zemalja (među koje spada i Srbija) i kvalifikovanih operatera po ovom pozivu, koji potpadaju pod Program konkurentosti i inovativnosti (CIP program), da sakupljaju ovu vrstu informacija.

Aplikanti: Nacionalne / regionalne statističke kancelarije ili svaka javna ili privatna organizacija ili subjekt čije aktivnosti uključuju promociju socijalnih preduzeća.

Takve organizacije ili subjekti mogu biti:
•    javni ili polu-javne administracije na svim nivoima i nacionalne, regionalne i lokalne vlasti ili servisi
•    obrazovne institucije poput univerziteta, istraživačkih centara i sl.
•    komore socijalnih preduzeća i/ili privredne komore i slična tela, poput asocijacija socijalnih preduzeća i mreža za podršku.

Finansiranje: do 60.000 evra (EU finansira do 95% troškova)

Trajanje projekta: do 14 meseci

Rok za prijavu: 7. septembar 2012. godine

Konkursna dokumentacija.

Izvor