Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za projekte radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS” broj 101/2010) i Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RSˮ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-15/2011-02 od 13.7.2011. godine objavljuje Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji.

Konkurs je otvoren od 18.07.2011. do 1.08.2011. godine u 16:30 časova.

Ceo tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovde.