„Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

Konkursi

MINISTASRTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za diverzifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam za 2010. godinu, u okviru projekta „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“

Sveobuhvatni cilj ovog konkursa je da se ohrabri diverzifikacija ruralne ekonomije i jača njena konkurencija, kroz podršku razvoju ruralnog turizma.

Ovaj konkurs će dati prioritet akcijama čiji je cilj:

 • uspostavljanje i osnazivanje partnerstva između javnog, privatnog i civilnog  sektora;
 • razvijanje partnerstvo unutar lanca proizvodnje i marketinga proizvoda i usluga ruralnog turizma;
 • osnaživanje svesti lokalnog stanovništva o ruralnom turizmu;
 • sprovođenje LEADER pristupa Evropske unije;
 • razvijanje ekonomske inicijative za uspostavljanje udruženja vođenih

interesom;

 • stimulacija saradnje sa privatnim sektorom prema realizaciji  aktivnosti koje će doprineti održivom razvoju ruralne ekonomije.

Stoga, ovaj konkurs će podržavati inicijative, koje uspostavljaju veze  i donose povezivanje preduzetnika lokalnog ruralnog razvoja, rezultirajući jednom vezom koja će doprineti razvoju lokalne ruralne ekonomije i poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima.

TEME PREDVIĐENE ZA SPROVOĐENjE GRANT ŠEME

U skladu sa definisanim problemima i prioritetima u oblasti diverzifikacije ruralne ekonomije kroz podršku razvoju ruralnog turizma u ime Zajedničkog programa Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica  iz dole navedena četiri regiona Republike Srbije da dostave svoje prijave za dodelu grantova od strane španskog MDG fonda za sledeće teme:

 1. Proizvodnja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i aktivnosti za potrebe lokalnog/regionalnog turističkog tržišta;
 2. Podrška za projekte ekološki održivog turizma.

Aktivnosti koje se odnose na temu 2 moraju predstavljati partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora i uključivati neke od sledećih tema:

 • zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa;
 • razvoj turizma kroz aktivno učenje;

Napomena:

Navedene aktivnosti koje se odnose na temu 2 predstavljaju samo predloge, a udruženja imaju pravo da predlažu i druge aktivnosti koje smatraju odgovarajućim.

KRITERIJUM PODOBNOSTI – TERITORIJALNI OBIM

Projekti mogu biti implementirani isključivo u predmetna četiri ciljna regiona – Centralna Srbija, Donje Podunavlje, Južni Banat i Istočna Srbija, koji obuhvataju sledeće opštine:

1. Centralna Srbija: Ljig, Valjevo, Kosjerić, Mionica, Gornji Milanovac;

2. Donje Podunavlje: Golubac, Kladovo, Majdanpek, Požarevac, Veliko Gradište;

3. Južni Banat: Alibunar, Bela Crkva, Kovin, Vršac; i

4. Istočna Srbija: Knjaževac, Zaječar, Pirot, Dimitrovgrad, Negotin.

PODOBNOST APLIKANATA: KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Kako bi imali pravo na grant, aplikanti moraju biti:

 • grupe registrovanih zemljoradnika, preduzetnika i drugih stanovnika sela koji se bave pružanjem usluga u turizmu, organizovanih radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva razvoja ruralnog turizma, a koji imaju najmanje šest meseci stalnog boravka i imovinu u ciljnim regionima za projekte na području četiri projektna ciljna regiona (za temu 1);
 • pripadnici lokalnih ruralnih zajednica ili klasteri tih zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji 4 projektna ciljna regiona, koji predlažu zajedničke aktivnosti koje će doprineti razvoju integrisanih turističkih ponuda na nivou opština ili regiona definisanih u projektu (za temu 1); i
 • udruženja građana registrovana na teritoriji ciljnih regiona, u partnerstvu sa institucijama javnog sektora i privatnim sektorom (za temu 2).

Kako bi dobili mogućnost da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, grupe registrovanih zemljoradnika, malih i srednjih preduzeća i drugih stanovnika sela, pripadnici lokalnih zajednica ili klasteri zajednica u saradnji sa udruženjima građana na teritoriji ciljnih regiona, moraju da kroz projekat za koji traže finansijsku pomoć demonstriraju sposobnost ostvarenja ekonomske koristi kroz zajedničku akciju.

Kako bi imali mogućnost da se prijave za sredstva, koja se dodeljuju na ovom konkursu, udruženja moraju da ispune sledeće kriterijume:

 • da budu registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije i da imaju sedište u nekoj od navedenih opština ciljnih regiona na čijoj će se teritoriji sprovoditi aktivnosti;
 • da imaju obezbeđeno inicijalno partnerstvo nevladinih organizacija (NVO) sa privatnim sektorom i  javnim sektorom iz svog ciljnog regiona, s tim da će prioritet prilikom evaluacije projekata biti dat onim partnerstvima koja uključuju veći broj opština iz svog ciljnog regiona;
 • da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;
 • da imaju sposobnost uspostavljanja komunikacije i partnerstva sa predstavnicima  javnog sektora i privatnog sektora;
 • da imaju sposobnost da pripremaju izveštaje na srpskom; kao i
 • da se predložene aktivnosti sprovode na teritoriji/teritorijama opština navedenih ciljnih regiona i da budu usklađene sa lokalnim razvojnim strategijama (ukoliko postoje).

Napomene za sve podnosioce konkursne prijave:

Grantovi se ne mogu dodeljivati individualnim kandidatima, bilo da se radi o privatnim poslovnim entitetima, organizacijama – udruženjima, ili individualnim zemljoradnicima ili stanovnicima sela, kao i institucijama javnog sektora.

TRAJANjE

Vremenski rok predviđen za sprovođenje projektnih aktivnosti iznosi šest meseci od dana potpisivanja ugovora.

Rok za slanje prijava na konkurs je 10. Oktobar 2010. godine sa evidentnim datumom slanja, pečatom na pošiljci ili datumom dokaza o uplati poštarine za preporučenu pošiljku. U slučaju ličnih predaja, rok za prijem je 10. oktobar 2010 godine u 12 časova, evidentiran potpisom i datumom prijema.

http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi