POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“ br. 54/22) i to za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 20.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 10.000.000,00 dinara).

Pod izradom tehničke dokumentacije podrazumeva se izrada one tehničke dokumentacije koja je, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima kojima se reguliše oblast planiranja i izgradnje, neophodna za izdavanje akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje novih objekata ili izvođenje radova na postojećim objektima koje koriste ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine odnosno:
– Idejno rešenje;
– Idejni projekat sa pripadajućim elaboratima (za potrebe izdavanja rešenja o odobrenju za izvođenje radova – rekonstrukcija, adaptacija, sanacija);
– Projekat za građevinsku dozvolu sa pripadajućim elaboratima;
– Projekat za izvođenje sa pripadajućim elaboratima;
– Projekat izvedenog objekta sa pripadajućim elaboratima;
– Tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju;
– Ostala tehnička dokumentacija koja je, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima kojima se reguliše oblast planiranja i izgradnje, potrebna za realizaciju planiranog projekta.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje i škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave.

2. Kriterijumi raspodele sredstava

Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine- nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastruktre ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine su:
1. značaj realizacije projekta u odnosu na bezbednost učenika, nastavnika i zaposlenih koji koriste objekte,
2. značaj realizacije projekta u odnosu na obezbeđivanje kvalitetnih uslova za izvođenje vaspitno – obrazovnog rada,
3. finansijska opravdanost projekta,
4. održivost projekta,
5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta,
6. aktivnosti koje su preduzete u cilju realizacije projekta,
7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta,
8. iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu kada je raspisan konkurs.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22.02.2023. godine na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom “Za konkurs – za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, prilaže se:
1. projektni zadatak,
2. odluka školskog odbora o pokretanju aktivnosti u vezi realizacije projekta,
3. ponuda-predračun za izradu tehničke dokumentacije (pribavljena od strane privrednog društva, drugog pravnog lica odnosno preduzetnika koji su upisani u registar privrednih subjekata),
4. dosadašnju raspoloživu dokumentaciju za realizaciju planiranog projekta (ukoliko dokumentacija postoji),
5. u slučaju sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje tehničke dokumentacije (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju tehničke dokumentacije (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi) i
6. u slučaju da je podnosilac prijave uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine sredstva od zakupa objekta ili dela objekta u prethodnoj kalendarskoj godini dostaviti kopiju ugovora o zakupu i dokaz o izvršenoj uplati (izvod Uprave za trezor).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 17.03.2023. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 46 14, 487 40 36, 487 43 36.

Detaljnije