Start up krediti prvanim licima

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Start-up krediti po programu Fonda za 2011. godinu – pravna lica

 

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010.godine i kasnije. Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.
Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
–    kreditiranje trgovine;
–    kupovinu polovne opreme
–    kupovinu putničkih vozila;
–    pozajmice drugim licima;
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

–    u iznosu od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara
–    rok otplate do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci.
–    kamatna stopa 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule
–    tromesečna otplata kredita

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita-jedan od instrumenata:

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili

– ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za kredite u iznosu do 2.500.000,00 dinara

Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

Realizacija sredstava:

Odobrena sredstva se, na osnovu Ugovora o asignaciji, uplaćuju direktno na račun isporučioca opreme.

Ukoliko se kreditom ili delom kredita finansiraju građevinski radovi koji su veći od 1.500.000,00 dinara , sredstva se na osnovu Ugovora o asignaciji uplaćuju izvršiocu građevinskih radova na osnovu dostavljenih situacija.
Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju potrebno je dostaviti lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu pre realizacije odobrenih sredstava.

Podnosilac zahteva može predvideti nabavku trajnih obrtnih sredstava. U strukturi odobrenog kredita učešće trajnih obrtnih sredstava može biti do 20%, odobreni iznos se direktno uplaćuje na račun podnosioca zahteva kredita.

Fond zadržava pravo da traži i dodatno sredstvo obezbeđenja, ukoliko analizom zahteva utvrdi da je to potrebno.

Potencijalni korisnici ili lica ovlašćena od strane korisnika, podnose zahteve, Fondu za razvoj Republike srbije u centrali Fonda u Nišu i filijalama.

Prijem zahteva će se vršiti počev od 01.04.2011.godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu.

Link