Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE’

Finansiranje i sufinansiranje aktivnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, naročito namenjenih za dotiranje pripreme i izrade testova i zadataka na manjinskim jezicima, za takmičenja na svim nivoima, od opštinskog, preko regionalnog do republičkog, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.575.000,00 dinara, koji se raspodeljuje:
1. za aktivnosti, programe i projekte u oblasti osnovnog obrazovanja 1.105.000,00 dinara i
2. za aktivnosti, programe i projekte u oblasti srednjeg obrazovanja 470.000,00 dinara.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i to za aktivnosti, programe i projekte u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Prilikom razmatranja podnetih prijava na konkurs i odlučivanja o raspodeli sredstava, primenjuju se sledeći kriterijumi:
1. Odgovor na temu projekta (ciljevi i aktivnosti projekta su u skladu sa prioritetima konkursa, ciljevi projekta su jasni, konkretni i ostvarivi, aktivnosti su realne i adekvatne za postizanje ciljeva)
2. Uticaj predloženog projekta (veličina ciljne grupe, stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je projekat namenjen, vidljivost projekta, održivost rezultata projekta)
3. Kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo (dosadašnja iskustva u realizaciji projekata koji doprinose unapređenju obrazovno-vaspitnog rada)
Podnete prijave razmatra Komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar).

Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga Komisije.

Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek.

Rezultati Konkursa se objavljuju na sajtu Sekretarijata, pri čemu Sekretarijat nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.
Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Sekretarijat će zaključiti ugovor o finansiranju odnosno sufinansiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Rok za podnošenje prijava je 22.08.2018. godine.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 08.08.2018. godine na web adresi Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE ‒ NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV”, br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018) i to: za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 70.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 17.000.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 5.000.000,00 dinara i za predškolske ustanove 8.000.000,00 dinara).

Sredstva su namenjena za izvođenje radova rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i za investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a za koje rešenje o odobravanju izvođenja radova izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole prema članu 145. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr.,64/2010-odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje, sa tim da je učešće ustanove u sufinansiranju radova obavezno sa minimum 30% vrednosti radova.

Sredstva se ne dodeljuju za sufinansiranje izvođenja radova izgradnje, dogradnje i tekućeg održavanja objekta.

Sredstva se ne dodeljuju za radove čije je finansiranje u punom iznosu obezbeđeno iz drugih izvora.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Podnosioci prijave su:
– škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave;
– jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, kao i po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine jesu:
1. značaj realizacije projekta kada je reč o bezbednosti učenika, nastavnika odnosno dece, vaspitača i zaposlenih koji koriste objekte;
2. značaj realizacije projekta za obezbeđivanje kvalitetnih uslova za boravak i izvođenje vaspitno-obrazovnog rada;
3. finansijska opravdanost projekta;
4. održivost projekta;
5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta;
6. aktivnosti koje su preduzete s ciljem realizacije projekta;
7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta (preko propisanog obaveznog učešća od 30%).

OPŠTE SMERNICE KONKURSA
Ukoliko je tehnički moguće projekat realizovati u više nezavisnih faza izvođenja radova, podnosilac prijave treba da podnese prijavu s jasno navedenim fazama za izvođenje radova i naznačenim finansijskim sredstvima za sve faze.

Priloženi predmer i predračun radova treba da budu sa precizno utvrđenom količinom radova i sa tržišnim cenama, jer će se sredstva podnosiocu prijave prenositi u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke (a najviše do odobrenog iznosa). Viškove radova i nepredviđene radove Sekretarijat neće moći da finansira.

Podnosilac prijave, koji je za određeni projekat konkurisao i na drugim mestima, ima pravo podnošenja prijave i na predmetni konkurs ukoliko u momentu podnošenja prijave nije imao, niti je mogao imati saznanje o tome da li su mu odobrena sredstva po drugom konkursu za predmetni projekat.

Sredstva obezbeđena na ime učešća ustanove mogu biti sopstvena, iz donacija i iz budžeta svih nivoa vlasti i ova sredstva mogu biti novčana i nenovčana. Nenovčana sredstva su neugrađen građevinski materijal.

Nakon dodele sredstva po Konkursu, Korisnik će biti dužan da:

 • potpiše ugovor o dodeli budžetskih sredstava sa Sekretarijatom, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
 • pre objavljivanja javne nabavke na Portalu uprave za javne nabavke, dostavi Sekretarijatu fotokopiju predloga odluke o pokretanju postupka javne nabavke sa procenjenom vrednosti radova i sa tačno navedenim podacima o izvorima finansiranja radova (ukoliko je Sekretarijat saglasan sa predlogom odluke o pokretanju postupka javne nabavke izdaće korisniku Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke);
 • sprovede postupak javne nabavke (za izbor ponuđača odgovoran je Korisnik i odgovorno lice u njemu);
 • dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za dobro izvršenje posla;
 • dostavi fotokopiju bankarske garancije izabranog izvođača radova za povraćaj avansnog plaćanja ukoliko je Korisnik ugovorio avansno plaćanje sa izabranim ponuđačem;
 • angažuje nezavisno lice kao stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova;
 • dostavi rešenje o odobrenju izvođenja predmetnih radova izdato od strane organa opštinske/gradske uprave nadležne za izdavanje građevinske dozvole.

Ukoliko se, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, između Korisnika i izabranog izvođača radova zaključi ugovor sa iznosom koji je niži od procenjene vrednosti radova sa kojim je Korisnik aplicirao na konkurs, aneksiraće se ugovor kojim se dodeljuju Korisniku sredstva od strane Sekretarijata. Aneksiranjem se umanjuje dodeljeni iznos sredstava od strane Sekretarijata u skladu sa stvarno ugovorenim iznosom radova na koji je zaključen ugovor između Korisnika i izabranog izvođača radova, pri čemu se ne umanjuje iznos sa kojim učestvuje sufinansijer.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave se podnose na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 27.06.2018. godine na veb-adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „Za konkurs – za sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, prilaže se:
1. kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova (u slučaju da ustanova, čiji je osnivač AP Vojvodina, nije pribavila rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ova ustanova podnosi kopiju tehničke dokumentacije na osnovu koje će nakon pribavljanja saglasnosti za izvođenje radova od strane Pokrajinske vlade, nadležan organ izdati rešenje o odobrenju izvođenja radova);

2. kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole (ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina, koje nisu pribavile rešenje o odobrenju za izvođenje radova, podnose akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da je priložena tehnička dokumentacija kompletna i odgovarajuća, na osnovu koje će se po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade za izvođenje radova izdati rešenje o odobrenju za izvođenje radova);

3. predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade);

4. u slučaju novčanog sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje radova (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju predmetnih radova u iznosu od minimum 30% od vrednosti radova (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi);

5. u slučaju nenovčanog sufinansiranja (neugrađeni građevinski materijal), dokaz o istraživanju tržišne cene građevinskog materijala na teritoriji APV saglasno Zakonu o javnim nabavkama, zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom Korisnika o sufinansiranju predmetnih radova sa neugrađenim građevinskim materijalom (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi uz navođenje vrste, količine i vrednosti građevinskog materijala koji će se upotrebiti);

6. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju ustanove obrazovanja odnosno za predškolske ustanove ‒ jedinice lokalne samouprave (osnivača ustanove).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 18.07.2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Komisija neće razmatrati:

 • nepotpune prijave;
 • neblagovremene prijave (prijave poslate nakon roka koji je označen kao poslednji dan konkursa);
 • nedopuštene prijave (prijave koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom);
 • prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene;
 • prijave korisnika koji u prethodnom periodu finansijskim i narativnim izveštajima nisu opravdali sredstva dodeljena iz pokrajinskog budžeta.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi s realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona: 021/487 4262 i 021/ 487 4614.

Detaljnije

Konkurs za organizaciju kviz takmičenja “Koliko se poznajemo” – dvanaesti ciklus u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za organizaciju kviz takmičenja “Koliko se poznajemo” – dvanaesti ciklus u 2018. godini

Konkurs se raspisuje za organizaciju kviz takmičenja potprojekta „Koliko se poznajemo” – dvanaesti ciklus, kviz takmičenje o kulturi i istoriji nacionalnh zajednica Vojvodine.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.500.000,00 dinara.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA

Sredstva se dodeljuju za organizaciju takmičenja u tri centra u AP Vojvodini.

Termini održavanja takmičenja su u periodu od 20. do 30. maja 2018. godine.

II USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti korisnici javnih sredstava – jedinice lokalne samouprave i ustanove obrazovanja i kulture sa teritorije AP Vojvodine;
• Organizator takmičenja je dužan da za potrebe takmičenja obezbedi sledeće:

o Zatvoreni objekat za organizaciju takmičenja sa kapacitetom od najmanje 60 osoba;
o Ozvučenje;
o Rasvetu;
o Tehničku službu za potrebe takmičenja;
o Obezbeđenje i higijenu;
o Zakusku za učesnike;
o Aktivnosti medijske promocije.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 09. maja 2018. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Sa naznakom: ZA KONKURS ZA ORGANIZACIJU KVIZ TAKMIČENJA “KOLIKO SE POZNAJEMO” – DVANAESTI CIKLUS U 2018. GODINI

• Konkurs je otvoren do 15. maja 2018. godine.

V OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA

• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;

• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;

• Prilikom odlučivanja o izboru organizatora takmičenja u obzir će se uzimati geografski aspekt tj. geografski raspored prijavljenih učesnika kviz takmičenja;

• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;

• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;

• Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;

• Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;

• Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o finasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

• Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.

 

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini za 2018. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u danjem tekstu: Sekretarijat), u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2018. godini, finansira i sufinansira udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, za programe i projekte, u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u iznosu od 362.500,00 dinara i u oblasti aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina u iznosu od 1.800.000,00 dinara.

I) RASPODELA SREDSTAVA U OBLASTI OBRAZOVANJA
Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Sredstva u iznosu od 362.500,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:
1. modernizacije obrazovno-vaspitnog rada;
2. usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
3. negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
4. podršku inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja;
5. podsticanje vannastavnih aktivnosti.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1) odgovor na temu programa/projekta;
2) uticaj predloženog programa/projekta;
3) kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:
1) fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre;
2) fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3) fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da
se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane udruženja.

II) RASPODELA SREDSTAVA U OBLASTI AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA
Pravo učestovanja na Konkursu imaju registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koje se bave:

• očuvanjem i negovanjem jezika, narodnih običaja i starih zanata;
• negovanjem i podsticanjem narodnog stvaralaštva;
• organizacijom programa i projekata multikulturalnog karaktera u cilju razvijanja duha tolerancije;
• predstavljanjem kulturnih dobara od izuzetnog značaja za nacionalne zajednice;
• zaštitom i prezentacijom folklornog nasleđa;
• negovanjem književnog, dramskog, scenskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva;
• organizacijom memorijala, festivala, manifestacija, jubileja, kolonija, kampova;
• negovanjem i razvojem amaterizma;
• naučnim i drugim istraživanjima;
• negovanjem saradnje sa matičnim zemljama i drugih oblika međunarodne saradnje;
• izdavaštvom u oblasti prava nacionalnih zajednica- nacionalnih manjina;
• očuvanjem i negovanjem međunacionalne tolerancije;
• očuvanjem i negovanjem nacionalnog i kulturnog identiteta pripadnika romske nacionalne zajednice radi realizacije afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma;
• organizovanjem seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova, odnosno kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija;
• ostalim programima i projektima usmerenim na ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Sredstva u iznosu od 1.800.000,00 dinara namenjena su za sufinansiranje :
-redovne delatnosti
-nabavke opreme i
-programa i projekata organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine

Kriterijumi za dodelu sredstava su:

– procentualno učešće pojedine nacionalne manjine-nacionalne zajednice u ukupnoj manjinskoj populaciji u AP Vojvodini;
– brojnost njenih organizacija i njihove aktivnosti u čijem se sufinansiranju učestvuje;
– ukupni materijalni troškovi;
– prostorni karakter i značaj manifestacije ili projekta (međunarodni, multietnički, od šireg značaja, međuopštinski, lokalni itd.);
– vremensko trajanje manifestacije ili projekta;
– broj učesnika manifestacije ili projekta;
– interesovanje i posećenost publike;
– kontinuitet i redovnost održavanja manifestacije;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– prateće i naknadne aktivnosti (poseban nastup i predstavljanje pobednika, gala večeri, izdavanje zbornika, kataloga i drugih publikacija i sl.);
– broj zaposlenih lica kod podnosioca zahteva;
– ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje organizuje podnosilac zahteva;
– finansiranje manifestacija od drugih organa, organizacija, fondova, sponzora ili donatora iz zemlje ili inostranstva

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

1. Fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre
2. Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke ili dokaz o otvorenom računu kod Uprave za trezor sa naznakom jedinstvenog broja korisnika javnih sredstava kod Uprave (JB KJS).

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata, za nemene predviđene ovim konkursom – za oblast obrazovanje obrazac 1, za oblast nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica obrazac 2;
• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni budžetski korisnici;
• Neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa neće se uzimati u razmatranje;
• prijave od strane učesnika na konkursu kojima su dodeljena sredstva na osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata neće se uzimati u razmatranje;
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv odluke od dodeli sredstava ne može se uložiti žalba;
• Prijave na konkurs se podnose od dana objavljivanja konkursa, a najkasnije do 15.novembra 2018.godine;
• Raspodela sredstava po konkursu vršiće se do utroška sredstava opredeljenih konkursom, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
• Jedno pravno lice može da podnese najviše jednu prijavu;

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

• Obrazac 1 i obrazac 2 prijave kao i tekst konkursa može se preuzeti od dana objavljivanja konkursa u prostorijama Sekretarijata (kancelarija 63/I) ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine-nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u radu organa Autonomne pokrajine Vojvodine;
• Prijave se podnose:
1.) lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2) poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16. SA NAZNAKOM: Za konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja ili Za konkurs za sufinansiranje aktivnosti i rada organizacija nacionalnih manjina

Detaljnije

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini za 2018. godinu od 182.000.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za troškove prevoza učenika srednjih škola koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini su:
• broj učenika srednjih škola sa područja opštine ili grada koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole,
• relacije putovanja,
• stepen razvijenosti opštine ili grada u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, utvrđen aktom Vlade Republike Srbije i
• mogućnosti finansiranja iz opštinskog/gradskog budžeta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata (sa prilozima). Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 12. februara 2018. godine na web adresi Sekretarijata: www.puma.vojvodina.gov.rs

Podnosilac prijave, uz Prijavu, treba da priloži:

• Prilog br. 1 i 1a – Tabele o kalkulacijama troškova prevoza učenika srednjih škola sa cenovnicima mesečnih đačkih karata,
• Prilog br. 2 – Tabela sa osnovnim podacima u vezi regresiranja prevoza učenika srednjih škola,
• Prilog br. 3 – Spisak učenika-putnika srednjih škola u međugradskom saobraćaju u školskoj 2017/2018 godini na području opštine/grada,
• Prilog br. 4 – Finansijski plan regresiranja prevoza učenika srednjih škola u opštini/gradu (procena potrebnih sredstava za 2018. godinu) i
• Prilog br. 5 – Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom ”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika srednjih škola”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili se podnose lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 9. mart 2018. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa će se objaviti na internet stranici Sekretarijata.

Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 42 62 i 487 46 02

Detaljnije

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)u skladu sa Finansijskim planom za 2018. godinu izdvaja 23.307.500,00 dinara za programe i projekte u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini i to za:

A) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 14.497.500,00 dinara.

RASPODELA SREDSTAVA
a) za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i regionalnih centara za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja –5.540.000,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 3.645.000,00 dinara,

b) za udruženja
1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.552.500,00dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja –2.760.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine kao i udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

Navedena sredstva namenjena su za sledeće prioritete:
1. Modernizaciju obrazovno-vaspitnog rada

1a) osavremenjivanje nastavnog procesa putem inovativnosti i kreativnosti svih učesnika,

1b) stručno usavršavanje nastavnog kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava koja se utvrđuje za svaku godinu i objavljuje u „Službenom glasniku RS“),
1v) medijska popularizacija obrazovanja radi isticanja dobrih primera iz prakse i savremenih trendova u obrazovanju,

2. Usaglašavanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada
– unapređivanje preduzetničkog duha, razvoj praktičnih i životnih veština,
profesionalna orijentacija i karijerno vođenje, podizanje kvaliteta stručne prakse,

3. Negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
– stvaranje uslova da se učenici pripadnici različitih nacionalnih zajednica bolje
međusobno upoznaju kao i da steknu dodatna znanja o istoriji, kulturi i drugim
važnim činjenicama o suživotu, jačanje međunacionalnog poverenja,

4. Podrška inkluzivnom obrazovanju i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja

4a) društveno uključivanje i napredovanje učenika (sa smetnjama u razvoju, specifičnim poteškoćama u učenju i učenika iz društveno osetljivih grupa), kao i prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja,

4b) podrška učenicima sa izuzetnim sposobnostima, razvoj talenata u skladu sa njihovim obrazovno-vaspitnim potrebama (prilagođavanjem načina i uslova rada, obogaćenjem i proširivanjem nastavnih sadržaja, takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja/međuregionalna, međunarodna),

5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
– organizovano i stručno vođeno slobodno vreme učenika u vannastavnom periodu i tokom školskih raspusta putem edukativnih kampova, susreta učenika, sekcija, sportskih, naučno – tehničkih , kulturnih i drugih sadržaja.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za dodelu, primenjuju se sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu programa/projekta,
2. uticaj predloženog programa/projekta,
3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija rešenja o upisu u registar kod agencije za privredne registre za udruženja,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. fotokopija izvoda iz statuta udruženja ili osnivačkog akta (u kome je utvrđeno da
se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom), overeno od strane udruženja.

Komisija neće razmatrati: nepotpune prijave, neblagovremene prijave, nedopuštene prijave (prijave podnete od strane lica koja su neovlašćena i subjekata koji nisu predviđeni konkursom), prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja, programe odnosno projekte koji ne mogu pretežno da se realizuju u toku tekuće budžetske godine.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4867 i 021/487-4183.

B) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA ZA PODIZANJE KVALITETA UČENIČKOG STANDARDA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 1.900.000,00 dinara. Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola, škole sa domom učenika, specijalne škole sa domom učenika, učenički centri, učenička odmarališta i učenički kulturni centri na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija odnosno AP Vojvodina.

Navedena sredstva namenjena su za:
1. organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,

2. realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,

3. realizaciju raznih manifestacija,

4. uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u ustanovama učeničkog standarda i

5. ostvarivanje drugih programskih aktivnosti i projekata u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programskih aktivnosti odnosno projekata za razvoj učeničkog standarda u AP Vojvodini,

2. broj učesnika u programskim aktivnostima i projektima,

3. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova učeničkog standarda,

4. postojanje drugih izvora finansiranja programskih aktivnosti odnosno projekata,

5. uspešna realizacija dodeljenih sredstava iz budžeta AP Vojvodine prethodnih godina sa dostavljenim izveštajem i dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju budžetskih sredstava,

6. da programska aktivnost i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jednu prijavu. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Neće se uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4609 i 021/487-4502.

V) SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini u 2018. godini iznose 450.000,00 dinara, i to 350.000,00 dinara za nivo osnovnog obrazovanja i vaspitanja i 100.000,00 dinara za nivo srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole, domaćini takmičenja, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, i to za organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa i projekata u oblasti jačanja jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini, namenjenih naročito za:
– organizaciju i realizaciju okružnih i međuokružnih takmičenja iz poznavanja jezika (mađarski, rumunski, slovački, rusinski i hrvatski) i jezičke kulture za učenike osnovnih škola, koji se obrazuju na maternjem jeziku u skladu sa Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola, koji donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir sledeći kriterijumi:
1. odgovor na temu projekta,

2. uticaj predloženog projekta,

3. kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo.

NAČIN APLICIRANJA
Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:

1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Komisija neće uzeti u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave, nedopuštene prijave, prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene i prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali dodeljena sredstva putem finansijskih i narativnih izveštaja.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4183 i 021/487-4867.

G) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJE IMAJU STATUS JAVNO PRIZNATIH ORGANIZATORA AKTIVNOSTI FORMALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2018. GODINU

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriju AP Vojvodine za 2018. godinu iznose 1.900.000,00 dinara.

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave i koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih, odnosno imaju rešenje Sekretarijata o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Korisnik može konkurisati najviše do 120.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama .

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Kriterijumi raspodele sredstava su:
1. značaj planiranog ulaganja u opremu u cilju podizanja kvaliteta i modernizacije izvođenja nastave,
2. neophodnost opreme za organizovanje izvođenja nastave,
3. broj polaznika u školi – broj krajnjih korisnika,
4. stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi ustanova obrazovanja,
5. postojanje drugih izvora finansiranja nabavke opreme,
6. nabavka opreme koja može pretežno da se realizuje u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN APLICIRANJA

Prijava se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata. Jedna ustanova podnosi samo jedan konkursni obrazac. Uz prijavu na Konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i

2. nevezana ponuda-predračun za nabavku opreme (kalkulacija nabavke opreme).

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4035 i 021/487-4609.

D) FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI KOJE REALIZUJU DVOJEZIČNU NASTAVU U 2018. GODINI

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičku nastavu u 2018. godini (u daljem tekstu: dvojezične škole) iznose 4.560.000,00 dinara i to:
1. za osnovno obrazovanje
– programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.235.000,00 dinara,
– nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 950.000,00 dinara,

2. za srednje obrazovanje
– programski troškovi u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškovi materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanja zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškovi nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, godišnje članarine za licencu Kembridž centra i članarine za međunarodnu maturu – IB, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave 1.805.000,00 dinara,
– nabavka opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 570.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke usluga i opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS ”, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Pravo na dodelu sredstava imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja koje su dobile saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za izvođenje dvojezične nastave.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za programske troškove u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj nastavnika koji učestvuju u dvojezičnoj nastavi,
– broj učenika u dvojezičnoj nastavi,
– opravdanost u smislu daljeg razvijanja dvojezične nastave.

Prilikom određivanja visine sredstava za nabavku opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj dvojezičnih odeljenja i
– broj nastavnih predmeta koji se predaju dvojezično.

NAČIN APLICIRANJA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija akta kojim se dokazuje dobijena saglasnost Ministarstva,
2. nevezana ponuda-predračun za programske troškove, nabavku opreme (kalkulacija troškova).
Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487 4157, 487 4512, 487 4819, 487 4262.

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA SVE PROGRAME I PROJEKTE

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Komisija zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova. Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno potpisano ovlašćenje za potpisivanje. Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 9. mart 2018. godine.

Prijave se dostavljaju lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika sa prilozima se može preuzeti od 12. februara 2018. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs .

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2018. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2018. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.900.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 05. mart 2018. godine.

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2017. godini.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće tih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV. NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 05. februara 2018. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

• Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS „DEKADA ROMA 2018 .“

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekataočuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekataočuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2018. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2018. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 13.300.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja, asocijacija i drugih subjekata, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva i očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2018. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
– nabavku opreme, opremanje i adaptaciju prostora i investiciona ulaganja;
– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije (udruženja, asocijacije, fondacije i zadužbine i druge neprofitne organizacije).
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 05. februara 2018. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Sa naznakom: ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA
OČUVANJA I NEGOVANJA MEĐUNACIONALNE
TOLERANCIJE U VOJVODINI

• Konkurs je otvoren do 05. marta 2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.000.000,00 dinara i to po nacionalnim zajednicama:
Mađarska nacionalna zajednica 14.600.000,00 dinara; Hrvatska 3.000.000,00 dinara; Slovačka 3.000.000,00 dinara; Rumunska 2.220.000,00 dinara; Romska 1.730.000,00 dinara; Rusinska 1.110.000,00 dinara; Bunjevačka 1.000.000,00 dinara; Makedonska 630.000,00 dinara; Ukrajinska 390.000,00 dinara; Nemačka 280.000,00 dinara; Češka 125.000,00 dinara; Crnogorska 580.000,00 dinara i ostale nacionalne zajednice 1.335.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 05. mart 2018. godine.

 • Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
 • Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
 • Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
 • Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
 • Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 05 februara 2018. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu, sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa.

Prijave se podnose:

1.) lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2.) poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Detaljnije

Dodela sredstava organima u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2018. godinu

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 dinara se dodeljuju radi unapređivanja ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u kojima je statutom grada, odnosno opštine utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na celoj teritoriji jedinice lokalne samouprave ili u naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne zajednice na teritoriji gradova i opština iz alineje jedan;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove, korisnici budžetskih sredstava, koji imaju sedište na teritoriji lokalne samouprave ili koji obavljaju delatnost na teritoriji lokalne samouprave, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • troškova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova, kao i drugih obaveštenja i upozorenja za javnost ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu ili naseljenom mestu;
 • za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca, službenih glasila i drugih javnih publikacija;

Visina sredstava za dodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada ili naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti;
 • postojanje drugih izvora finansiranja aktivnosti;
 • kontinuitet u finansiranju aktivnosti od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 05. marta 2018. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine – nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u organima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, kod kojih nedostatak nije otklonjen po ukazivanju, kao ni prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik je dužan da sredstva koristi isključivo za namene za koje su ona dodeljena, a neutrošena sredstva da vrati budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine. Korisnik je u obavezi da na odgovarajući način istakne da je u finansiranju učestvovao i Sekretarijat. Korisnik je dužan da najkasnije do isteka kalendarske godine podnese Sekretarijatu izveštaj o utrošku dodeljenih sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom. U slučaju sumnje da dodeljena sredstva u pojedinim slučajevima nisu namenski korišćena, Sekretarijat će pokrenuti postupak pred pokrajinskim organom uprave nadležnim za budžetsku inspekciju, radi kontrole zakonitog i namenskog korišćenja sredstava. Ukoliko se utvrdi da se dodeljena sredstva u pojedinim slučajevima nisu namenski koristila, prijave tih korisnika sredstava neće se ubuduće uzimati u razmatranje prilikom njihovog učešća na konkursu.

Postupak konkursa sprovodi komisija za razmatranje prijava koju obrazuje pokrajinski sekretar. Komisija nakon razmatranja prikupljenih prijava sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po konkursu i dostavlja ga pokrajinskom sekretaru.

O dodeli sredstava korisnica po sprovedenom postupku odlučuje pokrajinski sekretar rešenjem, koje je konačno. Rešenje o dodeli sredstava će se objaviti na internet strani Sekretarijata.

Detaljnije