POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2023. godini

Javni konkurs se raspisuje programe i projekte udruženja, fondova i fondacija (u daljem tekstu: podnosilac prijave), usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

USLOVI KONKURSA

 • Na javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za unapređivanje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica se mogu prijaviti isključivo podnosioci prijave, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.
 • Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
 • Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22.02.2023. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs.
 • Rok za podnošenje prijava je 10.03.2023. godine.
 • Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za:
  – očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata;
  – zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa;
  – stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti;
  – negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva;
  – predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
  – književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
  – konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
  – negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala;
  – saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje.
  – projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.
  – unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
 • Sekretarijat po Konkusu sufinansira isključivo aktivnosti koje se realizuju u periodu od dana raspisivanja konkursa do 31.12.2023. godine.
 • Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju APV i na internet stranici Sekretarijata, kao i na portalu e-Uprava, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
 • Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku.
 • Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Prijave se podnose:
  1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
  2. poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad

ZA JAVNI KONKURS – SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA USMERENIH NA UNAPREĐIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Pokrajinski sekretar donosi rešenje o raspodeli sredstava, koje se objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata i na portalu E-uprava.

Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Javnom konkursu, u obavezi je da dostavi Sekretarijatu podatak o posebnom namenskom podračunu otvoren kod Uprave za trezor za svaku pojedinačnu namenu (program/projekat), najkasnije do 01.05.2023.godine.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4608, putem e-pošte adrian.borka@vojvodina.gov.rs ili internet strani Sekretarijata na adresi www.puma.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije