Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2023. godini

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2023. godini do iznosa 105.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, do iznosa raspoloživih sredstava od 5.000.000 dinara.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr.zakon, 47/18 i 11/21 – dr.zakon), kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma. Za projekte navedene pod 1), 2) i 3) u delu III Namena sredstava, u skladu sa članom 41. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 17/19), turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma potrebno je da imaju usvojen godišnji plan rada i plan promotivnih aktivnosti na koji prethodnu saglasnost daje Turistička organizacija Srbije do iznosa raspoloživih sredstava od 45.000.000 dinara.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma do iznosa raspoloživih sredstava od 55.000.000 dinara.

Direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava lokalne vlasti, bespovratna sredstva odobrena u skladu sa ovim Programom, uplaćivaće se na račune za uplatu javnih prihoda propisane Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19,151/20, 19/21 i 10/22), a ostalim korisnicima iz st. 1. 2. i 3. ove tačke bespovratna sredstva odobrena u skladu sa ovim Programom, uplaćivaće se na posebne namenske dinarske podračune otvorene kod Uprave za trezor.

Sredstva su namenjena za realizaciju sledećih projekata:
1) promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
2) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
3) edukacija i treninzi u turizmu.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava, neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda dvostruki iznos sredstava doznačenih od strane ministarstva (sopstvena sredstava i sredstava ministarstva).

Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje bespovratnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Rokovi realizacije projekata koji se finanisiraju iz sredstava dotacija ne mogu biti duži od 12 meseci.
Ciljevi koje treba da budu ispunjeni realizacijom projekata su sledeći:
1) promocija i unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i turističkih prostora i unapređenje receptivno turističko-ugostiteljske ponude;
2) uspostavljanje regionalne ravnoteže turističkog prometa i sistema praćenja ostvarenih rezultata u turizmu;
3) uspostavljanje sistema upravljanja razvojem turizma, edukacije i treninga u turizmu sa naglaskom na lokalni i regionalni rast konkurentnosti i kvaliteta u turizmu.

Zahtevi za korišćenje sredstava sa prilozima podnose se zaključno sa 30.03.2023. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije