Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za izradu studija vezanih za zaštitu poljoptivrednog zemljišta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 50%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenjapoljoprivrednog zemljišta predvideli izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na konkurs,
  • Fotokopija PIB obrazca,
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa,
  • Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za izradu studija i projekata vezanih za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
  • Overena fotokopija Saglasnosti ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,
  • Overena fotokopija Odluke kojom je donet opštinski Program

    zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2009. godinu,

  • Overena fotokopija Ugovora zaključenog sa subjektom koji izrađuje studiju ili projekat.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim studijama i projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom '' konkurs- izrada studija i projekata''.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 21.09.2009. godine.

zp8497586rq