Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine

I CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 350.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017-rebalans i 39/2017-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici podsticajnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom vrednim najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

 • prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 • drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 • treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji odnosno privredno društvo sa sedištem u drugoj državi koji realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
 2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
 3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
 4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
 5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
 6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
 7. Da su realizovali ili ispunili sve ugovorne obaveze preuzete prethodno podržanim projektima, finansiranim iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 8. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
 9. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 10. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Obrazac prijave na konkurs;
 2. Biznis plan za ivesticioni projekat;
 3. Original ili overena fotokopija izvoda iz Registra privrednih subjekata koji podnosi investitor sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani investitor ima sedište, ne starije od tri meseca koje je overio nadležni organ kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;
 4. Registrovani finansijski izveštaji investitora za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza ovlašćenog revizora), a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju i overeni prevod na srpski jezik (uz nalaz ovlašćenog revizora, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom stranog predlagača investicionog projekta, ili izjavu investitora da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora);
 5. Dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;
 6. Pisana izjava o tome da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena;
 7. Dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji, a za strane investitore koji nisu poslovali u Republici Srbiji – potpisana izjava o tome da investitor nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu s propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;
 8. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih, vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava, kao i 12 meseci pre podnošenja prijave;
 9. Dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti;
 10. Dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak;
 11. Dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti;
 12. Dokaz da je privredni subjekt, korisnik sredstava, obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć – Izjava odgovornog lica (obrazac br.1).

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumantacija.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 01. decembra 2017. godine ili do utroška sredstava.

VI NAČIN OCENJIVANJA PRIJAVA I DODELE SREDSTAVA

Prijave ocenjuje Komisija formirana rešenjem pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a na osnovu kriterijuma i bodovne liste koji su sastavni deo Pravilnika o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojene politike Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu Pravilnik).

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, uzimajući u obzir i preporuke Skupštine društva Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Sekretarijata.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

VII USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

 1. Ugovori s korisnicima sredstava zaključuju se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o raspodeli sredstava po ovom konkursu.
 2. Korisnik sredstava dužan je da prilikom potpisivanja ugovora priloži bankarsku garanciju koju je izdala poslovna banka registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist APV, sa rokom važnosti do 6 godina i 6 meseci za mala i srednja privredna duštva, odnosno do 8 godina i 6 meseci za velika privredna društva.
 3. Korisnik sredstava dužan je da priloži i dve registrovane potpisane blanko solo menice s potpisanim meničnim ovlašćenjem, radi naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.
 4. Korisnik sredstava nije dužan da priloži blanko solo menicu iz tačke 5. ako dostavi bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.
 5. U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja, na osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica – Sekretarijat može da naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.
 6. Korisnik sredstava dužan je da novozaposlenim licima isplaćuje zaradu u iznosu 20% većem od minimalnne zarade, propisane od strane nadležnih organa

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA SPROVOĐENJE MERA RAZVOJNE POLITIKE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova.

Dodatne informacije možete dobiti na 021/487 4071 od 10.00 do 13.00 časova.

Detaljnije