Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada

Konkursi

5 logos srb

Informacioni centar za razvoj potiskog regiona (ICR) iz Kanjiže organizuje kurseve za mala i srednja preduzeća, zanatlije, proizvođače, nezaposlene i sve građane opštine Ade, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Sente.

Učestvovanje je besplatno na obrazovnimm kursevima projekta sufinansiranog iz Rumunija-Srbija IPA prekograničnog programa „Trening za rumunsko-srpko prekogranično tržište rada“.

Tokom implementacije kurseva istaknuta pažnja će biti posvećena praktičnom znanju učesnika preko regionalnih radionica, povezajući različite zainteresovane aktere lokalne privrede, npr.: nezaposlene, poslodavce, lokalna mala i srednja preduzeća, administrativne nivoe, nevladine organizacije.

Unutar projekta realizovaće se tri obrazovna modula:
1. Razvoj malih i srednjih preduzeća od 107 školskih časova
2. Biogazdinstvo od 107 školskih časova
3. Kurs engleskog jezika od 160 školskih časova

Kursevi će biti održani na dva domena. S jedne strane kurs po grupama u učionici će se održati sa temama razvoj malih i srednjih preduzeća za 15 osoba, biogazdinstvo za 15 osoba i engleski jezik za 10 osoba, s druge strane e-learning kursevi će se održati sa temama razvoj malih i srednjih preduzeća za 15 osoba, biogazdinstvo za 20 osoba i engleski jezik za 15 osoba.

Kursevi su sastavljeni prema sledećem sadržaju:

Razvoj malih i srednjih preduzeća
Osnove preduzetništva, marketing sposobnosti, finasije, pravna pitanja u preduzetništvu, osnove pisanja i menadžmenta projekata i javnih nabavki, osnove turizma.

Biogazdinstvo
Menadžment životne sredine: Koncept i značaj biogazdinstva, status biogazdinstva, internacionalni status biogazdinstva, kvalifikacioni sistem biogazdinstva, kontrol sistem biogazdinstva, biogazdinstvo u praksi, biogazdinstvo u Rumuniji i Srbiji, istraživanje tla, poboljšanje kvaliteta tla, mogućnosti đubriva u biogazdinstvu, kompostiranje, biodinamično gazdinstvo, prerada bioproizvoda, korišćenje obnovljive energije, vodosnabdevanje biogazdinstva, marketing bioproizvoda, planiranje bioproizvodnje.

Stočarstvo: koncept i značaj biostočarstva, međunarodni status biostočarstva, kvalifikacioni sistem biostočarstva, kontrol sistem biostočarstva, biostočarstvo u praksi, biopčelarstvo u praksi, marketing proizvoda biopčelarstva, alternativne veterinarske prakse, homeopatija u praksi.

Uzgoj biljaka: biološka proizvodnja biljaka, osnovni elementi asocijacije biljaka, biološka proizvodnja biljaka u praksi, voćarstvo u praksi, marketing biovoćarstva, biopovrtarstvo u praksi, marketing biopovrtarstva, bioproizvodnja lekovitih biljaka, marketing lekovitih biljaka, planiranje plodoreda, planiranje korišćenja đubriva, korišćenje feromonskih lovki, mašine u bioproizvodnji, periodična kultivacija.

Engleski jezik
Praktični uvod u jezik i osnovne pojmove po ovim temama:
gramatika za početnike, Me and my family, Home and the close environment, World of job and daily environment, World of learning, Connection with others: private life, social life, Spare-time, recreation, culture, Health, health promotion, sport, Shopping and services, Travelling, Dining, Transport, Communication, Our wider environment, the world of nature, Romania and Serbia, Countries of the target language and the EU.

Kontakt i prijava:
Prijavni formular se može skinuti sa sajta www.icr.rs./traininglab
Rok za prijavu na kurseve je ponedeljak, 29. septembar 2014., 13 časova.
Kontakt osobe: Gizela Šoti i Laslo Vigi
Tel.: 024/873-151
E-mail: info@icr.rs

Labjegyzet szerb