Ministarstvo zdravlja – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 4013- Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI
U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu protiv HIV, tuberkuloze i malarije, nije dozvoljena prijava svim udruženjima koja čine mrežu „Omladina JAZAS” ili nose naziv i poseduju isti vizuelni identitet kao i sva udruženja koja se nalaze u bilo kom obliku povezanosti sa mrežom udruženja „Omladina JAZAS”.

Kriterijumi koje udruženje mora da ispuni kako bi apliciralo na ovom pozivu:
1. Udruženje je registrovano na teritoriji Republike Srbije u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima (Službeni glasnik br. 51/09, 99/11,- dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon);
2. Udruženje kojem je oblast delovanja rad sa ključnim populacijama u riziku od HIV infekcije i/ili sa osobama koje žive sa HIV-om;
3. Udruženje je registrovano i sprovodi svoje aktivnosti minimum godinu dana;
4. Udruženje je direktno odgovorno za implementaciju projekta;
5. Udruženje ima upravljačke kapacitete, profesionalne kompetencije i kvalifikacije za uspešno izvršenje predloženih aktivnosti;
2. Udruženje vodi transparentno finansijsko poslovanje.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU
Na osnovu specifičnih ciljeva Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji 2018-2025 godine („Službeni glasnik RS“ broj 61/18, prioritet u finansiranju imaće oni projekti čije aktivnosti predviđaju:

1. prevencija HIV/AIDS među populacijom izloženoj riziku;
2. parnjačka podrška osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim u projektu, a kroz sledeće komponente:

KOMPONENTA A) Preventivne usluge za MSM populaciju;
KOMPONENTA B) Preventivne usluge za seksualne radnike-ce;
KOMPONENTA V) Preventivne usluge za injektirajuće korisnike-ce droga;
KOMPONENTA G) Parnjačka podrška osobama koje žive sa HIV infekcijom.

Broj obuhvaćenih korisnika po komponenti:

KOMPONENTA A) minimum 1100/ maksimum 3000 (ciljani obuhvat: 13.880 korisnika)
KOMPONENTA B) minimum 200 / maksimum 400 (ciljani obuhvat: 800 korisnika)
KOMPONENTA V) minimum 900 / maksimum 1800 (ciljani obuhvat: 3.600 korisnika)
KOMPONENTA G) minimum 350/ maksimum 450 (ciljani obuhvat: 850 korisnika)

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje broj obuhvaćenih korisnika u predlogu projekta udruženja.
KOMPONENTA A) poverljivo savetovanje o HIV i drugim polno prenosivim bolestima; testiranje na HIV; savetovanje od strane terenskog radnika ili parnjačka podrška; pomoć pri ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje; distribucija kondoma, lubrikanata i edukativnog materijala;
KOMPONENTA B) poverljivo savetovanje o HIV i drugim polno prenosivim bolestima; testiranje na HIV i sifilis; savetovanje od strane terenskog radnika ili parnjačka podrška; pomoć pri ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje; distribucija kondoma, lubrikanata i edukativnog materijala;
KOMPONENTA V) poverljivo savetovanje o HIV i drugim polno prenosivim bolestima; testiranje na HIV; testiranje na HCV; savetovanje od strane terenskog radnika ili parnjačka podrška; pomoć pri ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje; distribucija špriceva, igli i alkoholnih tupfera i edukativnog materijala, distribucija kondoma;
KOMPONENTA G) parnjačka podrška i praktična pomoć licima koja žive sa HIV infekcijom, distribucija kondoma; savetovanje o ARV terapiji.
Aktivnosti predviđene projektom:

Minimalno obuhvaćen broj korisnika testiran na HIV mora biti 80 % (KOMPONENTA A), na HIV 70%, a na sifilis 70% (KOMPONENTA B), na HIV 50% i na HCV 50% (KOMPONENTA V).

Aktivnosti projekta se sprovode isključivo preko drop-in centara i odgovarajućih vozila. Određene aktivnosti projekta mogu se sprovoditi i putem interneta.

Aktivnosti se sprovode na teritoriji Republike Srbije.

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja Ministarstvu zdravlja overeni detaljan narativni i finansijski izveštaj i popunjen obrazac za izveštavanje, uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (kopije računa, fakture, dokazi o sprovedenim aktivnostima i dr).
Ministarstvo zdravlja ima pravo da zatraži periodične izveštaje, kao i orginalnu dokumentaciju na uvid koje je udruženje dužno da dostavi u roku definisanom ugovorom.

Partner na projektu može biti:
• teritorijalno nadležna zdravstvena ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova kojoj je jedna od delatnosti i prevencija i kontrola HIV infekcije, a koje će pružati zdravstvene usluge u sklopu aktivnosti projekta;
• druga udruženja građana koja ispunjavaju uslove za podnosioca predloga projekta.
Partnerstvo na projektu se definiše izjavom o partnerstvu i potpisanim partnerskim sporazumom. Ukoliko zdravstvena ustanova iz Plana mreže iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da učestvuje na projektu, dozvoljeno je da partner na projektu bude privatna zdravstvena ustanova.

Udruženje je obavezno da za potrebe sprovođenja aktivnosti izveštavanja i unosa podataka u nacionalnu HIV bazu, kao i za sprovođenje usluge testiranja ima potpisan ugovor/memorandum o saradnji sa teritorijalno nadležnim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova kojoj je jedna od delatnosti i prevencija i kontrola HIV infekcije. Ukoliko zdravstvena ustanova iz Plana mreže iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da učestvuje na projektu u aktivnostima pružanja zdravstvene usluge (testiranje), dozvoljeno je angažovanje privatnih zdravstvenih ustanova, uz obrazloženje razloga nemogućnosti učestvovanja zdravstvene ustanove iz Plana mreže.
Udruženje je obavezno da dostavi ugovor o saradnji sa zdravstvenom ustanovom deset radnih dana od dana zaključenja ugovora sa Ministarstvom zdravlja.

Udruženje je obavezno da za potrebe sprovođenja aktivnosti i lakšeg praćenja utroška sredstava, angažuje ovlašćenu revizorsku kuću.

Kao materijalne troškove za sprovođenje projekta, Ministarstvo zdravlja će prihvatiti sledeće vrste troškova: zakup prostora potrebnog za rad sa korisnicima koji je u isključivoj vezi sa sprovođenjem aktivnosti projekta; troškove kancelarijskog materijala i troškove održavanja kancelarijske opreme potrebne za realizaciju projekta; troškove, goriva, parkinga, osiguranja i održavanja mobilnih jedinica i troškove interneta, telefona i internet oglašavanja za savetovanje na internetu, koji su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekta; troškovi bankovnih transakcija koje su u isključivoj vezi sa sprovođenjem projekata; komunalni troškovi; troškove finansijskih usluga i usluga revizije; ljudski resursi (troškovi osoblja angažovanog na projektu); troškovi pošte.

DOZVOLJENI TROŠKOVI
• Troškovi nastali od strane korisnika tokom implementacije projekta;
• Troškovi naznačeni u odobrenom budžetu koji je sastavni deo Ugovora;
• Neophodni troškovi za sprovođenje aktivnosti koji su predmet finansiranja;
• Troškovi koji mogu biti identifikovani i koji su proverljivi, evidentirani u knjigovdstvenim evidencijama korisnika i utvrđeni u skladu sa knjigovodstvenim standardima, kao i u skladu sa postojećim regulativama poreskog i socijalnog zakonodavstva;
• Troškovi koji su ekonomični, opravdani i poštuju princip dobrog finansijskog upravljanja.

NEDOZVOLJENI TROŠKOVI
• Dugovi i naknade za servisiranje duga;
• Pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih potraživanja;
• Troškovi koji se finansiraju iz drugih akcija ili programa, a koje su podnosioci projekta prijavili;
• Kupovina zemljišta, zgrada
• Gubitak na deviznom tržištu
• Kredit trećim licima;Top of Form
• Troškovi zakupa nepokretnosti ukoliko je isti ugovoren sa zakupodavcem koji je rukovodilac, član organa ili član udruženja, kao i sa članovima njihovih užih porodica.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode i realnih troškova koji proizilaze iz tih aktivnosti.

U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu protiv HIV, tuberkuloze i malarije, Globalni fond zadržava pravo da ne dozvoli finansiranje projekta ili projekata na osnovu odluka njihovih organa upravljanja ili drugih međunarodnih organizacija ili tela.

3. NAČIN PRIJAVE
Zainteresovana udruženja prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja. Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem preporučene pošte i putem elektronske pošte, uz napomenu:
„Za javni poziv za realizaciju Programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 4013- Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“ – ne otvarati“
Dokumentacija se dostavlja u dva overena primerka od strane lica ovlašćenog za zastupanje i sa zavodnim brojem udruženja. U protivnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.
Zainteresovana udruženja mogu konkurisati sa najviše 1 (slovima: jednim) projektom po komponenti. Ukoliko udruženje konkuriše za više od jedne koponente, dužno je da za svaku komponentu dostavi zaseban budžet (obrazac C)

Podnosilac predloga projekta, bez obzira da li projekat sprovodi sam ili u partnerstvu sa drugim udruženjem, podnosi objedinjene sve izveštaje predviđene projektom, uključujući i izveštaje prema Institutu za javno zdravlje Srbije, prema instrukcijama koje čine deo ugovora.

Napomena: prijavu projekta mogu u partnerstvu podneti dva ili više udruženja. Udruženja koja su nosioci sprovođenja projekta, ne mogu biti partneri drugim organizacijama koji su nosioci sprovođenja projekta. Udruženja koja su partneri udruženjima koja su nosioci sprovođenja programa, ne mogu biti nosioci sprovođenja programa, niti partneri drugim organizacijama. Ukratko, jedno udruženje može biti ili nosilac programa ili partnersko udruženje.
Takođe, sve obrasci prijave koje se tiču organizacione strukture udruženja kao i izjave o nepostojanju sukoba interesa, dostavljaju se kako za nosioca projekta tako i za partnere na projektu.

4. DODATNA DOKUMENTACIJA:
a) Kopija statuta udruženja;
b) Kopija Rešenja APR o registraciji udruženja.

Dokumenta nije potrebno overavati kod notara.

Ukoliko se projekat sprovodi u partnerstvu sa drugim udruženjem ili više udruženja, dokumenta se dostavljaju za sve partnere na projektu.

Prijava se dostavlja na adresu:

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu,
Ul. Omladinskih brigada 1
11070 Beograd

Email: maja.prlincevic@zdravlje.gov.rs

5.ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 16. januar 2023. u 23.59 časova .

Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

6. TRAJANJE PROJEKATA

Projekti se sprovode od dana potpisivanja ugovora do 31. decembra 2023. godine.

Narativni i finansijski izveštaj o sprovedenom projektu sa propratnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu zdravlja u roku od 15 dana od dana isteka projekta, skenirano putem mejla i odštaman primerak poštom.

7. FINANSIJSKI OKVIR
Prihvaćenom projektu će se odobriti iznos od najviše

KOMPONENTA A) 2615,00 dinara po planiranom korisniku
KOMPONENTA B) 1948,00 dinara po planiranom korisniku
KOMPONENTA V) 2481,00 dinara po planiranom korisniku
KOMPONENTA G) 4278,00 dinara po planiranom korisniku

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Jelena Janković Email: jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs
Maja Prlinčević Email: maja.prlincevic@zdravlje.gov.rs
tel: 011/2699-505

Detaljnije