Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

Konkursi

OEBS

Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, pruža podršku realizaciji Nacionalne strategije za unapređivanje položaja Roma u Srbiji u sledećim oblastima: stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje, pristup pravima, učešće građana i unapređenje inkluzije Roma kroz uspostavljanje mobilnih timova.
Aktivnosti projekta su usmerene na 20 pilot opština širom Srbije i sprovode se u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, resornim ministarstvima i nadležnim institucijama.

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma kreirao je Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Nacionalnom službom za zapošljavanje i u koordinaciji sa Savetom za unapređivanje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Timom za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Program se realizuje u partnerstvu sa Grupom za razvojnu inicijativu – Sekons koja će mapirati dosadašnje uspešne ekonomske inicijative za zapošljavanje Roma i Romkinja, uspešne Rome/kinje preduzetnike/ce i samozaposlene Rome i Romkinje. Mapiranje će trajati do 17. februara 2014. godine, a sve mapirane inicijative/preduzeća zainteresovana za proširenje i unapređenje svoga poslovanja koje će voditi otvaranju novih radnih mesta ući će u konkurenciju za program podrške novom zapošljavanju Roma i Romkinja.

Program podrške novom zapošljavanju podrazumeva pomoć u:

  • opremi, nepotrošnim dobrima, mašinama, aparatima, alatima i sl. u iznosu do 25.000 eura u zavisnosti od broja novozaposlenih, ekonomskih karakteristika i perspektive za održivost pojedinačne inicijative/preduzeća; očekuje se i učešće korisnika programa u kupovini opreme; oprema će biti u vlasništvu Misije OEBS-a u Srbiji do kraja realizacije projekta nakon čega se očekuje prenos vlasništva;
  • stručnoj podršci za unapređivanje daljeg poslovanja putem eksperata iz oblasti koja je najpotrebnija inicijativi/preduzeću kako bi se obezbedio njihov održivi rast i razvoj; ovi stručnjaci će kao konsultanti pomagati razvoj inicijative/preduzeća;
  • obuci za novozaposlene Rome/kinje u vidu profesionalnih obuka, obuka za zanimanje i drugih kurseva, treninga koji će omogućiti da se novozaposleni uklope u inicijativu/preduzeće što će obezbediti održivost njihovih radnih mesta; obuke/treninge je moguće organizovati i u inicijativi/preduzeću kako bi se kolektiv pripremio na novo zapošljavanje.

Nakon procesa mapiranja, inicijative/preduzeća će biti telefonski anketirane, a zatim će biti organizovane i posete inicijativama/preduzećima. Kriterijume za odabir onih koji će biti podržani, kao i sam izbor, će vršiti Selekcioni odbor koji će se sastojati od predstavnika državnih institucija, predstavnika institucija romske zajednice i stručnjaka iz oblasti biznis menadžmenta, socijalnog preduzetništva i drugih. Konačan izbor i potpisivanje prvih ugovora sa korisnicima programa se očekuju u junu 2014. godine.

Program podrške namenjen je prevashodno Romima/kinjama, ali je otvoren za zapošljavanje i drugih pripadnika ranjivih grupa u okviru iste ekonomske inicijative.

Rok za prijavu je : 17. februar 20104. godine.

Detaljnije o programu