Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2022. godini

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2022. godini

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza selektovanih sektora, povećanja stepena iskorišćenosti njihovih postojećih proizvodnih kapaciteta, unapređenja njihove konkurentnosti, uravnoteženja platnog bilansa Republike Srbije i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA
Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:
1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, zaključno sa 1. januarom 2019. godine;
2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
5. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.

Podnosilac prijave koji je učestvovao u prethodnom Programu se može prijaviti za učešće i na ovom ukoliko je Podnosilac prijave implementirao sve mere intervencije iz prethodnog Programa, odnosno kome su verifikovane aktivnosti učešća kroz prethodni Program. Takodje, Podnosilac prijave iz prethodnog stava se može prijaviti za učešće u Programu kako bi mu se odobrila bespovratna sredstava za druge mere intervencije (druge mere intervencije u odnosu na prethodna, odnosno ranija učešća u programima Agencije za podršku izvoza). Ova odredba se ne primenjuje na meru intervencije izlaganje na medjunarodnim sajmovima i poslovnim susretima.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

1. Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište
Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje istraživanja tržišta koje mora obuhvatati analizu celokupnog ciljanog tržišta, analizu konkurentnosti korisnika na ciljanom tržištu, analizu konkurentnosti proizvodnog asortimana korisnika na ciljanom tržištu, identifikaciju kriterijuma za pozicioniranje na ciljanom tržištu kao i izbor strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u iznosu koji ne može biti veći od 2. 000.000,00 RSD.

2. Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga
Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:
• 2.1. izradu marketing plana koji podrazumeva identifikaciju distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakta sa distributerima kao i izradu plana brendiranja na ciljanom tržištu;
• 2.2. izrada dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta, u skladu sa marketing planom;
• 2.3. prilagođavanje web stranice online prodaji ili kupovina nove platforme namenjena za elektronsku trgovinu koja je prilagođena isključivo za potrebe Korisnika.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

3. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom
Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište, ulistavanja jednog ili više proizvoda u trgovinske lance na ciljano tržište i ulistavavanja jednog ili više proizvoda na globalne onlajn prodavnice (primera radi Amazon.com) ili specijalizovane online prodavnice za ciljano tržište koje su priznate u međunarodnoj poslovnoj zajednici.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

4. Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti
Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva radi sprovođenja jedne ili više obuka u cilju sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu / online prodajom, unapređenja finansijskog upravljanja, pronalaženja optimalne kalkulacije cena proizvoda i troškova izvoza i sticanja znanja u vezi sa pravnim / carinskim / poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

5. Samostalno Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima
Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:
• 5.1. izlaganje na jednom ili više međunarodnih sajmova koji se održavaju u inostranstvu, a iz predmetne oblasti od značaja za promociju izvoza na ciljanom tržištu, što obuhvata troškove zakupa prostora, izrade štanda, troškove pratećih usluga (usluge snabdevanja strujom i vodom, usluge snabdevanja internetom, obavezna upisnina ili kotizacija) i troškove transporta uzoraka;
• 5.2. poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije, što obuhvata naknadu za usluge posredovanja konsultanta radi identifikacije potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim kupcima ili distributerima, kao i naknadu za pripremu Korisnika za B2B susrete sa potencijalnim kupcima ili distributerima u okviru kompanijskih misija;
• 5.3. učešće na jednom ili više on-line sajmova, vebinara i događaja iz podržanih sektora od značaja za promociju izvoza na ciljano tržište, što obuhvata troškove kotizacije ili participacije.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 2. 000.000,00 RSD.

6. Unapređenje proizvodnih sposobnosti
Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za nabavku opreme koja obuhvata:
• 6.1. opremu u cilju usklađivanja kvaliteta proizvoda sa zahtevima ciljanog tržišta;
• 6.2. opremu u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta ili opremu za optimizaciju i unapređenje proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je već ugovorena saradnja.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom Programu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. da su nastali nakon dana objave Javnog poziva;
2. da su isti navedeni u odluci o odobravanju mera intervencije i ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava;
3. da se aktivnosti, kojima se implementiraju odobrene mere intervencije, sprovode od strane dobavljača ili pružaoca usluga koji nije povezano privredno društvo sa Korisnikom, niti su njihovi zakonski zastupnik ili članovi povezana lica sa zakonskim zastupnikom ili članovima Korisnika, u smislu o zakona kojim se uređuju privredna društva;
4. da su navedeni u Planu intervencija koji je odobren od strane Agencije;
5. da se odnose na opremu do 3 godine starosti u odnosu na dan raspisivanja Javnog poziva;
6. da su direktno vezani za aktivnosti podržane Programom.
Pod opravdanim troškovima se ni u kom slučaju ne mogu podrazumevati: troškovi garancija, polisa osiguranja, kamate, kursne razlike, carinski i administrativni troškovi, troškovi prinudne naplate, putni troškovi i troškovi smeštaja zaposlenih kod korisnika i konsultanta, troškovi proizvodnje ambalaže ili etiketa, kao ni troškovi izrade štampanog i drugog promotivnog materijala.

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA
Za realizaciju ovog Programa opredeljen je budžet u iznosu od 150.000.000,00 DIN. Raspoloživa sredstva se ugovorom odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV.
Sredstva se dodeljuju odabranom Korisniku u skladu odredbama Uredbe kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć). U skladu sa članom 4. Uredbe, iznos de minimis državne pomoći koji se dodeljuje Korisniku ne sme preći 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.
Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što u okviru iste mora da aplicira za više od jedne mere intervencije koje su definisane u tački 4.2. Uputstva. Ova odredba se ne primenjuje na Podnosioce prijave koji se prijavljuju kako bi ostvarili pravo na dodelu bespovratnih sredstva za meru intervencije „Unapređenje proizvodnih sposobnosti“ radi nabavke opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta ili opreme za optimizaciju i unapređenje postojećih proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je prethodno ugovorena saradnja.
Korisniku može biti odobren maksimalan iznos od 10.000.000,00 DIN za sve mere intervencije, odnosno aktivnosti iz Plana intervencija, a po njegovom konačnom odobrenju zaključenjem Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Javni poziv će biti objavljen 21. decembra 2022. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 20. marta 2023. godine.
Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/ i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 – Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave, zavodni broj prijave i ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

Deatalji i kontakt