Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 5.000.000,00 dinara.
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000,00 dinara.
Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala);

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Da poseduju Program naučno stručnih aktivnosti;
2. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu;
3. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
4. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
5. Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.04.2022. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom podnošenja prijave za dodelu podrške za održavanje naučno stručnih aktivnosti organizator podnosi sledeća dokumenta:

Red.
br. obavezna dokumentacija
(označiti dokumente koji su priloženi uz prijavu)
1. fotokopiju upisa u registar Privrednog suda
2. fotokopija potvrde o poreskom indentifikacionom broju
3. program naučno stručne aktivnosti sa satnicom dešavanja (potpisan i pečatiran)
4. izvod iz zapisnika ili odluke naučnostručnog veća, odnosno naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučnostručne organizacije o prihvatanju organizovanja skupa i finanijskog plana
5. program naučno stručne aktivnosti sa učesnicima, sastavom programskog i organizacionog odbora
6. potvrda nadležne poreske uprave o nepostojanju obaveza iz javnih prihoda za 2021. godinu
7. fotokopija lične karte odgovorne osobe podnosioca prijave
8. fotokopija kartona deponovanih potpisa od Uprave za trezor
9. finansijski plan organizovanja naučno stručne aktivnosti – budžet (potpisan i pečatiran ‒ Obrazac 2.)

Podnosilac prijave ‒ na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 6. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Sredstva podsticaja za podršku održavanja naučno stručnih aktivnosti po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sve aktivnosti predviđene za 2022. godinu. S tim da će se za aktivnosti održane do momenta podnošenja prijave na konkurs, refundacija vršiti sredstavima koje dodeljuje davalac pod uslovom da se uz prijavu na konkurs dostave odmah sva pravdanja u skladu sa Konkursom za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine i Pravilnikom za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine – ugovori i izvodi iz banke, računi i narativni izveštaj sa održane manifestacije.
Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine.

8. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Sredstava će se isplaćivati na osnovu ugovora između Pokrajinskog sekretarijata i korisnika sredstava.
Kriterijumi i sistem bodovanja regulisana su Pravilnikom za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine.,
Korisnik sredstava je dužan da pravda sredstva za održane naučno stručnih aktivnosti sa računima i izvodima od strane banke o plaćanju, zaključenim ugovorima kao i narativni izveštaj o održanim naučno stručnim aktivnostima.
Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Organizator kome su odobrena sredstva za održavanje naučno stručnih aktivnosti ima obavezu da ‒ tokom trajanja aktivnosti ‒ uočljivo oglasi da je dobio finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti POŠTOM, NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad s naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE NAUČNO STRUČNIH AKTIVNOSTI U 2022. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine (svakog radnog dana od 9 do 14 časova).

10. KONTAKT

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

11. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, Pravilnik, prijava i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije