Javni poziv za program Serbia Ventures

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za program Serbia Ventures

Cilj programa je da motiviše kvalifikovane pojedince i institucije velikih neto vredosti koji imaju kapacitet da se bave finansiranjem preduzetničkim kapitalom, da strukturiraju svoje poslovanje u konvencionalne fondove preduzetničkog kapitala osnovane u Srbiji i započnu intenzivnije ulaganje u visoko rizične i visokovrednosne startape putem kapitala i instrumenata sličnih kapitalu u Srbiji (i šire).

Kroz ovaj javni poziv, Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) očekuje Prijave od postojećih kompanija koje se bave upravljanjem fondovima, kao i timova čija je ambicija uspostavljanje i rukovođenje fondom preduzetničkog kapitala u Srbiji. Nakon nezavisne i vrednosno zasnovane evaluacije svih podobnih Prijava, Fond će investirati u najbolje predloge (tj. u najperspektivniji fond preduzetničkog kapitala registrovan u Srbiji) u ulozi ograničenog partnera.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond može investirati u svaki pojedinačni fond preduzetničkog kapitala je 5.000.000 evra, uz ograničenje da Fondova investicija ne može premašiti 50% ukupnog iznosa sredstava, koje će fond preduzetničkog kapitala na kraju prikupi.

Trajanje investicije nije unapred definisano jer je investicioni ciklus fondova preduzetničkog kapitala po definiciji višegodišnji. Fondovi preduzetničkog kapitala koji se prijavljuju za ovaj program treba da planiraju desetogodišnji period poslovanja, koji uključuje petogodišnji period ulaganja i petogodišnji period izlaska iz investicije, pri čemu su moguća maksimalno dva produženja od po godinu dana.

Uslovi konkurisanja
Podobni Podnosioci Prijave:
• su pravna lica registrovana u APR-u ( DOO ili akcionarsko društvo)
• u većinskom privatnom vlasništvu
• u kojima je učešće menadžera fonda najmanje 1% prikupljenog kapitala i
• koji dostave Prijavu prema priručniku programa (odeljak „Sadržaj Prijave i instrukcije za podnošenje Prijave“).

Sadržaj Prijave
Prijava se dostavlja putem portala do predviđenog roka za prijavu i sadrži sledeću dokumentaciju:
• Izjava Podnosioca Prijave (potpisana elektronski direktno na portalu)
• Poslovni plan popunjen u slobodnoj formi na engleskom jeziku (koji bi idelano trebalo da bude obima do 25 strana, format A4) koji treba da sadrži sledeće:
o Rukovodeći tim fonda preduzetničkog kapitala (uključujući profile, iskustva, akcionare, pravnu/upravljačku strukturu);
o Prethodno uspešno iskustvo rukovodećeg tima (ako postoji, ili opravdanje mekih ili tvrdih veština i resursa tima koji bi obezbedili uspešnu implementaciju predloženog fonda preduzetničkog kapitala);
o Pregled tržišta i mapiranje sektora visokog potencijala i/ili mogućih investicionih prilika;
o Strategiju alokacije kapitala (uključujući veličinu fonda, relevantne vremenske okvire ulaganja i prodaje, segmentaciju ciljnog tržišta, ciljne sektore, prognozu dinamike mogućih investicionih prilika i demonstraciju sposobnosti pronalaženja i pribavljanja visokokvalitetnih investicionih prilika, itd.);
o Ključne uslove (uključujući naknadu za upravljanje, prenesenu kamatu, minimalnu stopu prinosa, ciljnu unutrašnju stopu povraćaja na investiciju, podsticaje, zatvaranje fonda, itd.).

U trenutku prijavljivanja za Program, Podnosilac Prijave nije u obavezi da bude licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Ukoliko finansiranje bude odobreno od strane Fonda, neophodno je da Podnosilac prijave dobije odgovarajuću licencu u skladu sa zahtevima propisanim od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i drugim važećim zakonskim zahtevima, registruje se u APR-u kao pravno lice za upravljanje alternativnim investicionom fondovima (društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima) i registruje fond preduzetničkog kapitala (alternativni investicioni fond) u Srbiji.

Kriterijumi za ocenjivanje Prijava:
• Rukovodeći tim / Generalni partner
• Segmentacija tržišta i analiza mogućih investicionih prilika
• Investitorska teza / Strategija alokacije kapitala
• Sastav fonda i baza ograničenih partnera
• Predloženi uslovi i ekonomika fonda

Samo će Prijave koje prikažu vrhunski kvalitet u gore navedenim kriterijumima biti odobrene za finansiranje. Dodatni detalji vezani za proces evaluacije se nalaze: Priručnik

Zbog međunarodnog procesa evaluacije, podnesena Prijava mora biti na engleskom jeziku.

Krajnji rok za podnošenje Prijava je 15. jun 2022. godine do 15:00 časova.

Nepotpune Prijave, kao i Prijave koje nisu dostavljene do isteka roka za dostavljanje Prijava neće biti uzete u razmatranje.

Molimo vas da koristite sledeći link za prijavu: http://www.inovacionifond.rs/lat/prijava
Fond za inovacionu delatnost
Veljka Dugoševića 54, objekat B4, 2. sprat
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Kontakt: serbiaventures@inovacionifond.rs

Detaljnije