Javni poziv za istraživačke projekte „Srbija i globalni izazovi: ka pravednijim i demokratskim javnim politikama“

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO SRBIJA

Srbija i globalni izazovi: ka pravednijim i demokratskim javnim politikama

Fondacija za otvoreno društvo Srbija (FOD), u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) raspisuje javni poziv za istraživačke projekte „Srbija i globalni izazovi: ka pravednijim i demokratskim javnim politikama“

O programu
Proces tranzicije u Srbiji je započeo pre više od dvadeset godina. Za sve to vreme pitanje društvene nejednakosti nije bio među prioritetima političkih elita. Poslednjih godina problemi koji se tiču socijalne pravde su u tolikoj meri eskalirali da danas zahtevaju urgentan i kredibilan odgovor ukoliko želimo da izbegnemo tragične posledice trke ka dnu. Rasprostranjenost siromaštva, zabrinjavajuće visok broj ljudi u konstantom riziku od pada u siromaštvo (najoptimističnije procene govore da se radi o jednoj četvrtini stanovništva, što je najviši procenat u Evropi), raširen fenomen „zaposlenih siromašnih“, visok stepen nejednakosti (GINI koeficijent jedan je od tri najveća u Evropi), te posebno loš položaj ekstremno ranjivih grupa poput Roma i žena na selu, uz starenje stanovništva i odliv radne snage pozivaju na urgentno delanje. Situaciju dodatno pogoršava pandemija KOVID19 i njome produbljena ekonomska kriza, koja je takođe razotkrila strukturno prekarni položaj velikog broja socijalno ugroženih grupa.

Klimatske promene su jedan od najvećih izazova pred celim svetom. Ubrzano i sve veće zagađenje pre svega vazduha u Srbiji (ali i vode i zemljišta) dugoročno je pogubno ne samo za životnu sredinu i javno zdravlje već ima i svoju cenu, koja proizlazi kako iz nedostatnih strateških, ali i netransparentnih političkih odluka. Veliki izazov je iznaći rešenja koja će sprečiti da posledice klimatskih promena, kao i troškove napora da se smanje emisije CO2 snose pre svega najsiromašnije i najugroženije grupacije građana. Napori da se suočimo sa klimatskim promenama se moraju sagledavati iz ugla socijalne pravde. Upravljanje prirodnim dobrima i dosledno formulisanje i ulaganje u politike dekarbonizacije postaju najvažniji preduslov za njihovo očuvanje i održivost, ali i uslov kvalitetnog i dostojanstvenog života svakog građanina, kako na globalnom planu, tako i u Srbiji.

„Digitalna revolucija“ je nesumnjivo otvorila nova polja i prostore za razvoj, kako u sferi ekonomije tako i demokratskog delanja. Međutim, izazov koji ova revolucija donosi je kako zaštiti i unaprediti demokratiju i ljudska prava u uslovima rastuće digitalizacije brojnih sfera ljudskog života i rada. Neophodno je pronaći odgovore na pretnje koje proizlaze iz digitalizacije, automatske obrade velikog broja podataka, masovnog nadzora i upotrebe algoritama u radu javnog i poslovnog sektora.

Ciljevi programa
U poslednje tri godine, prvenstveno kao reakcija na ovako „svedene“ političke procese, u Srbiji se javlja serija protestnih pokreta i inicijativa (naročito vezanih za lokalne, uglavnom urbanističke gradske teme, i zaštitu životne sredine). Ovi pokreti i i nicijative su uspešni u skretanju pažnje na probleme, ali izostaje osmišljavanje predloga javnih politika za rešenje problema oko kojih bi se mogla otvoriti šira javna rasprava, ili koji bi mogli da izvrše pritisak na donosioce odluka. Sa druge strane, vidljiv je povećani stepen angažmana akademske zajednice i think-tankova, koji se povezuju sa inicijativama i postaju glasnogovornici zahteva. Međutim, ono što ostaje „slepa tačka“ je definisanje tema, predloga i rešenja javnih politika ili inovativnih istraživanja koji bi ponudili teorijski okvir i podatke za drugačije adresiranje problema građana i građanki Srbije.

U cilju rada na prevladavanju takvog stanja, Fondacija, u strateškoj saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) – članom Univerzitetske mreže otvorenog društva (OSUN) i vodećom institucijom iz regiona u međunarodnim akademskim angažovanim mrežama – pokreće program „Srbija i globalni izazovi: ka pravednijim i demokratskim javnim politikama“, raspisivanjem poziva za istraživačke projekte za pojedince i pojedinke.

Program će biti strukturisan kroz dve faze:
• Realizacija istraživačkih projekata;
• Promocija rezultata istraživanja i izgradnja zajednice.
Realizacija istraživačkih projekata

Ciljna grupa. Ovaj konkurs je prvenstveno usmeren ka akademskoj zajednici, zaposlenima u think-tankovima i samostalnim istraživačima i istraživačicama. Program stipendija ne podrazumeva ograničenje koje bi se odnosilo na godine prijavljenih kandidata i kandidatkinja, iako se prvenstveno očekuju prijave onih koji pripadaju mlađoj i srednjoj generaciji;

Tematski fokusi.
Socijalna i ekonomska pravda:
1. Analiza efekata postojeće poreske politike i razvijanje pravednijih modela oporezivanja;
2. Istraživanje i razvijanje alternativnih modela razvoja za gradove i opštine:
3. Dugoročne ekonomske i socijalne posledice epidemije KOVID19 na posebno osetljive grupe i razvijanje predloga za njihovo prevazilaženje;
4. Solidarna ekonomija i razvoj pogodnog okruženja za alternativne oblike ekonomskog udruživanja i delatnosti;

Zaštita životne sredine i klimatske promene:
1. Socijalni i ekonomski uticaj procesa dekarbonizacije, naročito u kontekstu Evropske zelene agende za Zapadni Balkan;
2. Uticaj aerozagađenja na javno zdravlje;
3. Energetsko siromaštvo;
4. Položaj i uloga lokalnih zajednica u strateškom planiranju iskorišćavanja rudnih bogatstava kroz dugoročne strane investije;
5. MHE i Zapadni Balkan: potencijal za udruženo regionalno delovanje;

Digitalizacija i ljudska prava:
1. Građanin pod nadzorom (uključujući i prava radnika i deteta);
2. Aktivizam u doba ekonomije pažnje;
3. Adekvatna upotreba veštačke inteligencije u javnom sektoru;
4. Anonimnost i internet;
5. Život na platformi (poslovni model, korisnici, zaštita privatnosti, opasnosti „izazova“)

Visina i namena sredstava i vremenski okvir. Visina sredstava koja će biti dodeljena za istraživanje je 6.000$ u dinarskoj protivrednosti, i to za period od 6 meseci. Stipendije su namenjenе kао podrška pojedincima ili malim konzorcijumima (do 3 osobe) za sprovođenje istraživanja (posebno akcionih i participativnih istraživanja) u definisanim tematskim oblastima. Podržana istraživanja treba da budu akciono orijentisana, sa ciljem da se popune informacione osnove u datim oblastima ili razviju alternativna rešenja pogodna za aktivnosti javnog zagovaranja.

U okviru ovog ciklusa stipendija, Fondacija će odobriti ukupno petnaest stipendija za tri tematske oblasti.

Sredstva su namenjena za pokrivanje sledećih troškova:
• Honorar autorki/autora;
• Pokrivanje materijalnih troškova istraživanja (terenske posete u Srbiji, nabavka stručne literature, usluge prikupljanja podataka, itd.);
Ovim sredstvima se ne mogu pokrivati:
• Sticanje formalnih akademskih zvanja;
• Pokrivanje troškova učešća na inostranim ili domaćim konferencijama i stručnim skupovima (uključujući kotizacije);
• Nabavka opreme i licenciranih softvera;

Prijave je potrebno poslati na email: institut@instifdt.bg.ac.rs, sa naznakom – KONKURS ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE. Rok za dostavljanje prijava je 10. jun 2021.

Izvor