Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini

Imajući u vidu ugroženo odvijanje tradicionalne međunarodne kulturne razmene kao posledice zarazne bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS-KoV-2, u okviru postojećeg Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture uveo je i kategoriju, kojom se omogućava i pokrivanje određenih troškova koji se odnose na produkciju i pripremu umetničkih sadržaja i dela, za potrebe učešća umetnika iz Republike Srbije na međunarodnim on-line festivalima, stručnim skupovima, galerijama/postavkama i drugim vidovima on-line prezentacija u virtuelnom prostoru, u organizaciji inostranih partnera.

CILJ KONKURSA
Cilj Konkursa za sufinansiranje e-mobilnosti umetnika – umetničkih sadržaja i dela, i mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini (u daljem tekstu „Konkurs – E-Mobilnost 2022“) je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz e-mobilnost umetničkih sadržaja i dela i mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije, pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (međunarodni skupovi, festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.), kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl. u svim oblastima kulture i umetnosti.

PREDMET KONKURSA
Predmet „Konkurs – E-Mobilnost 2022“ je sufinansiranje:
1. E – mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulturnog nasleđa, savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija – troškova izrade i produkcije umetničkih sadržaja i dela, u cilju promocije novih formi međunarodne saradnje koje se odvijaju u formi on-line mobilnosti u oblasti kulture i umetnosti:

Troškovi pripreme i produkcije umetničkih sadržaja i dela (npr. dizajn, grafička obrada, prevod, titlovanje, izrada pdf. brošura, i sl.) – u cilju, prezentacije i promocije umetničkih dela, programa i projekata u virtuelnom prostoru – na različitim nosačima audio-vizuelnih sadržaja, za potrebe učešća umetnika iz Srbije na međunarodnim on-line konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, radionicama, festivalima, on-line galerijama/postavkama i dr. vidovima on-line prezentacije/promocije u organizaciji inostranih partnera, koji se realizuju od dana objavljivanja konkursa do 31. decembra 2022. godine – u iznosu do 200.000,00 dinara.

Prednost imaju:
• stručni skupovi koji su praćeni apstraktom i tematskim radom u pisanom obliku (do 5.000-10.000 reči), koji će biti objavljeni;
• audio-vizuelni sadržaji koji učestvuju na značajnim međunarodnim manifestacijama;

Ne podržava se: održavanje / postavljanje platforme, kotizacije za učešće na on-line skupovima, niti na drugim navedenim vidovima on-line skupova/prezentacija.
II. Mobilnosti – Ukoliko se steknu mogućnosti za mobilnost umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti, ovim konkursom će se sufinansirati troškovi pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2022. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:
• individualni – do 70.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 100.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

• grupni – do 280.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 400.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Dostavljene prijave sa iznosom manjim od 10.000,00 dinara neće biti razmatrane.

Podržavaju se:
Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci, učešće u takmičarskim programima, i sl.

Prioritet pri odlučivanju imaće pojedinci, dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:
• troškovi smeštaja i dnevnica;
• dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama;
• troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Napomena:
• Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
• Korisnik sredstavaje umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

VREME TRAJANJA KONKURSA
Konkurs je otvoren od 27. januara do 11. marta 2022. godine.

PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs se podnosi na posebnom prijavnom obrascu (formularu) koji se može preuzeti sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs.
Podnosilac prijave je u obavezi da se u okviru formulara opredeli samo za jedan (1) projekat. Neće biti moguće istovremeno sufinansiranje e-mobilnosti i sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2022. godini, u okviru istog formulara.

Uz uredno popunjen i overen obrazac prijave (popunjava pravno lice), učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije, složena po navedenom redosledu:
1. Kopiju poziva međunarodnog partnera/organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
2. Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa
3. Rezervaciju prevoza/ili kopiju karte/ ukoliko je umetnik/profesionalac u mogućnosti da realizuje projekat putovanjem u inostranstvo
4. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
5. Opciono – dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD/DVD-u (ili link do 10 MB)
6. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
7. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara)
8. Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijave za Konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se najkasnije do petka, 11. marta 2022. godine i to:

• elektronskim putem na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

kao i u istom roku (obavezno) i

• poštom u jednom (1) primerku, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd
sa naznakom
„Konkurs – E-Mobilnost 2022“

Za ocenu blagovremenosti podnošenja prijave na konkurs, merodavan je datum predaje pošiljke pošti odnosno potvrda (žig pošte).
Za svaki projekat podnosi se posebna prijava.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Dostavljeni konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs), najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka roka za podnošenje prijava. Na taj način, Ministarstvo kulture i informisanja obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.
NAPOMENE
1. Konkursna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatra prijavljene projekte i donosi obrazloženi predlog odluke o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće izvršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:

• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja, što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova;
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

DODATNE INFORMACIJE
Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na Konkurs – E-Mobilnost 2022, zainteresovani se mogu javiti na telefon broj: 011/ 30 32 113.

Detaljnije