Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA’

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

Predmet „Poziva – Mobilnost 2017“ je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2017. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:
•    individualni    –  do    50.000,00 dinara
•    grupni                    –  do  200.000,00 dinara

Podržavaju se:
Pozivi iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja „Poziva – Mobilnost 2017“  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

„Poziv – Mobilnost 2017“ traje u periodu od 25. marta do 1. oktobra 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Poziv – Mobilnost 2017“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113.

Detaljnije

Save

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti  koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet „Otvorenog poziva 2017“ je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2017. godini:
Programi EU:
•    Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
•    Programi prekogranične saradnje (IPA)
•    Dunavski program transnacionalne saradnje
•    Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
UNESKO
•    Centralno-evropska incijativa (CEI)
•    Evropska kulturna fondacija
•    drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Cilj „Otvorenog poziva 2017“ je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća na „Otvorenom pozivu 2017“ imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***
(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% – od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)
(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

“Otvoreni poziv 2017“ traje od  25.  marta do 1. septembra 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Otvoreni poziv 2017“ Ministarstva kulture i informisanja zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: tatjana.bojovic@kultura.gov.rs  ili na telefon: 011 30 32 113.

Detaljnije

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2017. godini

Predmet Konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2017. godini.

Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
•    programi likovnih i primenjenih umetnosti i multimedije
•    muzički programi
•    književna predstavljanja (obavezan prevod)
•    audio-vizuelne projekcije i programi predstavljanja autora/dela
•    tematski paneli, tribine, okrugli stolovi
•    manji scenski nastupi (uz obavezan prevod /titl)
•    promocija kulturnog nasleđa i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni  upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene inostranoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz podršku projektima koji će biti (su)finansirani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u inostranstvu. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kroz osnaživanje saradnje sa inostranim homolognim partnerima/institucijama/organizacijama.

Konkurs je otvoren od  25. marta do 25. aprila 2017. godine.  

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na navedenu elektronsku adresu:jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs   / tel: 011/ 3398 175 /

Detaljnije

Save

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2017. godini biće otvoren od 09. januar do 28. februara 2017. godine.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2017. godini

Konkurs je otvoren od 9. januara 2017.  do 28. februara 2017. godine.

Detaljnije

Konkursi Ministarstva kulture i informisanja

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkursi Ministarstva kulture i informisanja

Više rokova u 2016. godini.

Detaljnije

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnost

travel moneyMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. godini

Predmet
Predmet Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. – je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2015. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:
–     individualni –  do   50.000,00 dinara
–     grupni –  do 200.000,00 dinara

Napomene:
•    smeštaj i dnevnice nisu podržane ovom merom;
•    podržavaju se pozivi iz izvora bilateralne i multilateralne saradnje – festivali, seminari, radionice, smotre, skupovi, konferencije, studijski i rezidencijalni boravci i sl. u svim oblasti kulture i umetnosti;
•    ne podrazumevaju se dobitnici stipendija na visoko-školskim ustanovama;
•    ne podrazumevaju se pozivi diplomatsko-konzularnih predstavništava;
Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada, kao i svi koji na bilo koji način predstavljaju zemlju u oblasti kulture i umetnosti.Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu 1.500.000 miliona dinara.

Cilj
Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. –  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz  mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije, pozvanih na festivale, smotre, seminare, radionice, konferencije, studijske i rezidencijalne boravke i sl., u svim oblastima kulture i umetnosti.
Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi,  podstiče vibrantnost celokupnog sistema kulture kao i stvaraju preduslovi za jačanje kapaciteta aktera u kulturi i umetnosti na teritoriji Republike Srbije.

Kriterijumi
Prijave na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. – moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:
http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1.    Kopija poziva inostranog partnera/festivala, organizacije, ustanove kulture i sl.
2.    Biografija korisnika sredstava (umetnika/profesionalca)
3.    Zahtev, kratak opis učešća i specifikacija troškova prevoza
4.    Rezervacija prevoza
5.    Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
6.    Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
7.    Kopija rešenja o registraciji podnosioca
8.    Opciono – dokumentacija umetnika/profesionalca: fotografije, naučni radovi, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

•    Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
•    Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. –  traje od 3. jula do 1. oktobra 2015. godine.

 Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u 2015. – Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova:
Kontakti:
Bobana Nikolić,       tel:  011 3398 025, bobana.nikolic@kultura.gov.rs
Jagoda Stamenković, tel:  011 3398 175, jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti

Visual_Arts_Title_Page_by_theodosius123MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015. godinu

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).
umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva. Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa
Projekti i umetnička dela koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a koja su predmet konkursa, moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma propisanih Pravilnikom o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije:
1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;
2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
3) održivost projekta;
4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;
5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;
6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;
9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
10) primena novih tehnologija i umrežavanje;
11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;
12) dugoročnost projekta;
13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);
14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Trajanje konkursa:
Konkurs je otvoren od 14. maja do 30. juna 2015. godine.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu:
Telefon: 011 3398 026
Elektronska adresa: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Otvoren poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

CultureMINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Otvoren poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove, a realizuju se u 2015. godini:
•    Program EU: Kreativna Evropa
•    Program EU:  prekogranična saradnja (IPA)
•    UNESKO
•    Centralno evropska incijativa
•    Evropska kulturna fondacija
•    drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Prioritet pri odlučivanju će imati projekti finansirani iz gore navedenih fondova u oblasti kulture i umetnosti.

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu , ukoliko se radi o nosiocu projekta

Cilj Otvorenog poziva je sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi, koji obezbeđuju stvaranje uslova za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave
Otvoreni poziv traje od 12. februara do 1. septembra 2015. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova:
Tatjana Bojović, tel: 011 3032 113
Mario Borišić, tel: 011 292 78 15

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

npp_001MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona  u 2015. godini

NAMENA SREDSTAVA I IZNOS
Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.
Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji; očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

PRAVO UČEŠĆA
Na Konkursu može učestvovati:
1.    izdavač medija čiji medij je registrovan u navedenim zemljama;
2.    pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama.

ROKOVI
Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.

Detaljnije