Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA’

Predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlog projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK
Cilj konkursa je izbor projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 11. maja do 24. novembra 2019. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija“ u Đardinima, imajući u vidu centralnu temu 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine – “May You Live in Interesting Times” (u daljem tekstu: 58. Bijenale u Veneciji 2019.), kao i iskaz novog umetničkog direktora Bijenala Ralfa Rugofa (Ralph Rugoff)

At a moment when the digital dissemination of fake news and ‘alternative facts’ is corroding political discourse and the trust on which it depends, it is worth pausing whenever possible to reassess our terms of reference. In this case it turns out that there never was any such “ancient Chinese curse” – May You Live in Interesting Times, despite the fact that Western politicians have made reference to it in speeches for over a hundred years. It is an ersatz cultural relic, and yet for all its fictional status it has had real rhetorical effects in significant public exchanges. At once suspect and rich in meaning, this kind of uncertain artefact suggests potential lines of exploration that are worth pursuing at present, especially when the “interesting times” it evokes seem to be with us once again. Hence the 58th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia will be titled after a counterfeit curse.

https://www.labiennale.org/en/art/2019/introduction-ralph-rugoff

Projekat Nacionalne prezentacije treba da sadrži predlog koncepta i postavke, da problemski i medijski bude aktuelan i razumljiv, da komunicira sa temom u određenoj meri ili da je kritički promišlja.

KRITERIJUMI KONKURSA
Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Programskog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine.

Poziv se upućuje umetnicima / kustosima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva i komesar nastupa.

USLOVI KONKURSA
Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.
Predloženi umetnici / kustosi / autorski timovi, mogu biti sa nezavisne scene kao i iz ustanova kulture, imajući prvenstveno u vidu njihovo iskustvo i prethodni rad.
Učesnici moraju imati zapažene međunarodne aktivnosti, kao što su izlaganja u značajnim muzejima i galerijama, kao i na značajnim međunarodnim manifestacijama.

Krajnji rok za predaju radova je subota 12. januar 2019. godine do 12,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Kuće legata http://www.kucalegata.org i Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs kao i na telefone:
011/ 7700 299 (realizator) i 011/ 3398 175 (ministarstvo).

Programski savet će, nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će, po potrebi, nekoliko odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat. Imena odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA
Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:
– umetnički kvalitet i inovativnost projekta;
– jasno definisan koncept projekta;
– korespondiranje, u određenoj meri, sa centralnom temom ili kritički osvrt na istu;
– osmišljena arhitektura i dizajn postavke;
– tehnička izvodljivost pri realizaciji;
– usklađen i racionalan budžet u propisanim okvirima;
– potencijal za pravovremeno izvođenje, u odnosu na rokove;
– ugled u stručnoj javnosti;
– reference i na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim
galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.);
– doprinose uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje kao i afirmaciji
savremene umetničke scene Srbije u inostranstvu.

Detaljnije

Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2019

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2019

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2019, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije -projekta.

Opšti ciljevi Programa:
1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
2. obogaćen kulturni život;
3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa:
1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Uslovi/pravo učešća na konkursu
Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.[1]
Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).
Prilikom izbora JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:

• Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnosti sadržaja, modelima evaluacije i indikatorima, uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.);

• budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);

• stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata

• vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti);

Opšti plan finansiranja:
Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 33 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od 17. decembra 2018. godine do 18. januara 2019. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 15. marta 2019. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd
sa naznakom – Konkurs Gradovi u fokusu 2019
i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs
Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Kontakt osoba:
Đurđijana Jovanović
tel: 011 3398 880;
mob: 064 670 5316;
int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima

News conference

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim projektima koji doprinose unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 5.764.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 300.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 1.000.000,00 dinara.
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:
1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa ne može da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na Konkursu.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

• Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
• Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
• Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
• Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

• Da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).
• Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:
1. Obrada tema: podizanje svesti javnosti o značaju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara; unapređenje medijske pismenosti; istraživanja i analize o stanju u medijskoj oblasti; unapređenje i promocija medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije; jačanje stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.); upoznavanje javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru; ekonomski položaj novinara.

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četiri primeraka:

• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.
Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
• dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• izjava učesnika na Konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

Konkurs se raspisuje u periodu od 20. septembra do 10. oktobra 2018.godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon: 011/3398-671.

Detaljnije

KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture raspisuje

KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

Predmet

Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2018. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

 • individualni

–    do   50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

–    do   80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

 • grupni

–    do   200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

–    do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Podržavaju se:

Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:

 • troškovi smeštaja i dnevnica;
 • dobitnici stipendija na školskim i visoko školskim ustanovama;
 • troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

Cilj

Cilj „Konkursa – Mobilnost 2018“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržaj na inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i   informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
 3. Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa
 4. Rezervaciju prevoza
 5. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
 6. Opciono – dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
 7. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
 8. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara)
 9. Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju.

Napomena:

 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti  kulture i umetnosti

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 15. avgusta do 01. oktobra 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 30. novembra 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs).

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primerku poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Konkurs – Mobilnost 2018“

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se i elektronskim putem, na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENE:

 1. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

2.U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Konkurs – Mobilnost 2018“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113, utorkom i četvrtkom  u terminu od 12 do 14 časova.

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u domenu primene digitalnih, multimedijalnih, višejezičkih vodiča kojima se podstiče vidljivost i dostupnost kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva kroz prezentaciju nacionalnih kulturnih vrednosti; predstavljanje digitalne građe, digitalne umetnosti, posredstvom digitalnih multimedijalnih vodiča-aplikacija i višejezičnih sistema.

Opšti ciljevi konkursa:
• doprinos kvalitetnijoj prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama;
• podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije i ulozi digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u informatičkom društvu;
• jačanje kapaciteta ustanova kulture za kreiranje turističke ponude kroz stvaranje raznolike publike, kao i unapređenje učestalosti i kvaliteta poseta;
• stvaranje pristupačnijih programa ustanova kulture upotrebom IT tehnologija;
• puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji:
http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji.pdf;
• unapređenje prezentacije, promocije i pretraživosti multimedijalno predstavljenog digitalizovanog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa koje se postiže razvojem i upotrebom aplikacija, platformi i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija u kulturi/ustanovama kulture.

Specifični ciljevi konkursa:
• unapređenje i razvoj digitalnih metoda i tehnika za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• valorizacija digitalizovanog i multimedijalno predstavljenog kulturnog nasleđa u svrhu razvoja kulturnog turizma;
• doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
• unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između privrednog i javnog sektora, radi podizanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije;
• razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i upotrebu novih tehnologija u ustanovama u svim fazama procesa digitalizacije u kulturi koje će doprineti kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika i potreba društva;
• sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije;
• intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti;
• širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije;
• jačanje kapaciteta ustanova zaštite u aspektu vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa, razvoju publike, odnosno učešću građana u javnom kulturnom životu posredstvom primene IT tehnologije (društvene mreže);
• unapređenje pristupačnosti u digitalnom polju i stvaranje preduslova za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom.

Tehnički zahtevi za izradu digitalnih multimedijalnih vodiča:
• digitalni multimedijalni vodiči moraju biti višejezični odnosno da sadrže obavezno srpski jezik (ćirilicu i latinicu) i engleski jezik. Pored ovih prednost će imati predlozi projekata koji u ponudi imaju neki od svetskih jezika: ruski jezik, kineski jezik, turski jezik, nemački jezik, francuski jezik;
• digitalni multimedijalni vodič mora imati navigaciju kroz mapu Srbije uz pružanje kulturnih i administrativnih informacija. Za razvoj aplikacije poželjno je koristiti Google Maps Api;
• potrebno je da aplikacija ima više filtera za pretragu u cilju jednostavnog, bržeg i optimizovanog korišćenja;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti razvijen tako da bude operativan sa drugim aplikacijama;
• neophodna je upotreba GPS-a, Bluetooth-a, učitavanje koda ili drugih tehnologija radi omogućavanja najekonomičnijeg korišćenja virtualne izložbe;
• putem dizajna mape potrebno je posebno naznačiti informacije o smeštaju, javnom prevozu i tradicionalnim proizvodima;
• aplikacija treba da nudi dodatne informacije o cenama karata, radnom vremenu kulturne ustanove, parkingu i prilasku za invalidna lica;
• digitalni multimedijalni vodič je potrebno da omogući korisniku da kreira sopstvenu kulturno-turističku rutu;
• korisnik će imati mogućnost prijavljivanja (check in) na mapi (mestu kulturnog lokaliteta), uz ostavljanje komentara u vidu teksta i/ili postavljanja fotografije. Komentar posetilaca je potrebno da ima mogućnost automatskog prevoda;
• vodič/aplikacij u sebi moraju da imaju elemente proširene stvarnosti (augmented reality – AR), virtuelnu realnost (virtual reality – VR), tekstualne, audio i video materijale kao i 3D objekte;
• alati za direktno povezivanje sa društvenim mrežama;
• digitalni multimedijalni vodič mora biti kompatibilan za korišćenje na platformama: Android, IOS i Windows CE;
• obuka zaposlenih u ustanovi gde se implementira aplikacija u cilju održivosti projekta kao i zakonom predviđeni period garancije i održavanja aplikacije.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavnici/zastupnici kompanija koje na globalnom nivou imaju razvijene servise/platforme/aplikacije, visokoškolske ustanove i naučni instituti.

Pored navedenih, dodatni obavezni kriterijumi za izbor učesnika na konkursu su sledeći:
• minimum 5 implementiranih aplikacija za potrebe nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture, ustanovama kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama na teritoriji Republike Srbije (prilog 8);
• predlagač projekat mora imati najmanje 3 godine iskustva i prisutnosti na tržištu Srbije sa gotovim rešenjima.
Prednost će imati:
• ponuđači koji poseduju platforme za povezivanje sa drugim ustanovama kulture u Evropi i/ili svetu;
• ponuđači koji omogućavaju regionalnu, evropsku i/ili svetsku vidljivost;
• ponuđači sa jasnim marketing strategijama u oblasti izrade globalne platforme koja povezuje više ustanova i daje bolju vidljivost i dostupnost, prezentaciju, kroz mobilnu aplikaciju;
• ponuđači koji u svom projektu predviđaju sve hardverske i softverske elemente koji će omogućite nesmetano funkcionisanje aplikacije i omogućiti brže i jednostavnije preuzimanje sadržaja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje može da radi i bez aktivne WiFi konekcije nakon preuzimanja aplikacije;
• ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje je ekonomično za roming korisnike interneta odnosno strane turiste.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva je 300.000,00 dinara a maksimalni iznos je 1.000.000,00 dinara po jednom predatom zahtevu.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, vodiće se računa i o sledećim kriterijumima:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitetu i inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i
(2) neophodni resursi.
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa i o:
1. značaju pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra, kao i značaju ustanove kulture čije je kulturno dobro u nadležnosti,
2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 23. jula do 22. avgusta 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj: 011/3398-652, svakog radnog dana od 12-13 časova.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje ili sufinansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).

Kategorije konkursa
Konkurs je osmišljen u pet sledećih kategorija:
Kategorija 1 – Finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za umetničke zbirke ustanova kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i za umetničke zbirke organizacija civilnog društva od posebnog značaja.
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i Srpska akademija nauka i umetnosti, i Matica srpska.

Kategorija 2 – Finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za opremanje prostorija ustanova kulture, prosvete, zdravstva itd.
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva.

Kategorija 3 – Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova kulture čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.).
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Kategorija 4 – Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove prosvete, kao što su osnovne i srednje škole, fakulteti, ustanove zdravstva kao što su bolnice i druge ustanove), osim ustanova kulture.
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Kategorija 5 – Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela u javnom prostoru (murali, mozaici, grafiti i druga umetnička dela).
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Pravo učešća za svih pet navedenih kategorija nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa
Komisija će se rukovoditi kriterijumima koji su predviđeni članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija će se rukovoditi i sledećim smernicama:
1) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) delima umetnika koji nisu zastupljeni ili su nedovoljno zastupljeni u umetničkoj zbirci ustanove kulture, što se dokazuje overenom izjavom (za kategoriju 1);
2) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) muzeja, galerija i spomen-zbirki delima afirmisanih umetnika (za kategoriju 1);
3) finansiranje umetničkih dela koja prevazilaze lokalni značaj;
4) promocija umetničkih dela mladih umetnika u cilju razvoja njihovih karijera i njihovog aktivnog učešća u društvu;
5) usklađenost umetničkog dela sa ambijentalnom celinom (za kategor. 2, 3, 4 i 5);
6) adekvatno čuvanje i prezentacija umetničkih dela i zbirki nastalih tokom realizacije projekata;
7) visoki profesionalni standardi u radu ustanove kulture;
8) savremeno koncipirana prezentacija dela iz umetničke zbirke ustanove kulture (kolekcija) u dosadašnjoj praksi ustanova.
9) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza, društvene kohezije, opšteg blagostanja i interkulturnog dijaloga;
10) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
11) novi pristupi i koncepti kako u savremenoj kulturi tako i u oblasti kulturnog nasleđa, te interdisciplinarnost u umetnosti i kulturi;
12) profesionalna saradnja i povezivanje aktera u polju kulture – posebno saradnja javnog, civilnog i privatnog sektora, i povezivanje oblasti kulture sa obrazovanjem, naukom, turizmom, urbanističkim i prostornim planiranjem i drugim oblastima;
13) interpretacija i kritičko razmatranje i kritička recepcija kulture u savremenim društvenim, političkim i medijskim okolnostima, kako na lokalnom, tako i na regionalnom, evropskom i međunarodnom planu;
14) promocija savremenih umetničkih formi i izraza i unapređenje razumevanja ideja i jezika savremene umetnosti, kao i podrška inovativnim i eksperimentalnim projektima.

Prijava za konkurs i način dostavljanja
Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč
3. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u
4. Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu)
5. Detaljan opis projekta
6. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
7. Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)
8. Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5)
9. Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 5)
10. Overena izjava o nezastupljenosti ili o nedovoljnoj zastupljenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1)

Prijava za konkurs se dostavlja u 4 (četiri) primerka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu.
Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu“.

Ukoliko jedan podnosilac prijave konkuriše sa više projekata ili umetničkih dela, za svaki projekat odnosno umetničko delo podnosi prijavu za konkurs pojedinačno.

Konkurs je otvoren do 20. jula 2018. godine.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Važne napomene
1. Konkursna komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatra prijavljene projekte i donosi odluku o finansiranju ili sufinansiranju prijavljenog projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta (umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava).
2. Formiranje cena umetničkih radova, kao i visinu honorara za umetnike čiji će umetničko delo biti producirano u okviru projekta, vrše ustanove koje konkurišu, ali komisija može izvršiti korekciju predviđenog iznosa.
3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
– Neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
– Stvarni troškovi podnosioca prijave tokom perioda realizacije projekta;
– Evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu kulture i informisanja telefonom (broj 011 3398026) ili i na elektronsku adresu: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu

Predmet konkursa
Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje ili sufinansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).

Kategorije konkursa
Konkurs je osmišljen u pet sledećih kategorija:
Kategorija 1 – Finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za umetničke zbirke ustanova kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i za umetničke zbirke organizacija civilnog društva od posebnog značaja. Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i Srpska akademija nauka i umetnosti, i Matica srpska.

Kategorija 2 – Finansiranje ili sufinansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za opremanje prostorija ustanova kulture, prosvete, zdravstva itd.
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva.

Kategorija 3 – Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova kulture čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.).
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Kategorija 4 – Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove prosvete, kao što su osnovne i srednje škole, fakulteti, ustanove zdravstva kao što su bolnice i druge ustanove), osim ustanova kulture.
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Kategorija 5 – Finansiranje ili sufinansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela u javnom prostoru (murali, mozaici, grafiti i druga umetnička dela).
Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.
Pravo učešća za svih pet navedenih kategorija nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa
Komisija će se rukovoditi kriterijumima koji su predviđeni članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija će se rukovoditi i sledećim smernicama:
1) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) delima umetnika koji nisu zastupljeni ili su nedovoljno zastupljeni u umetničkoj zbirci ustanove kulture, što se dokazuje overenom izjavom (za kategoriju 1);
2) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) muzeja, galerija i spomen-zbirki delima afirmisanih umetnika (za kategoriju 1);
3) finansiranje umetničkih dela koja prevazilaze lokalni značaj;
4) promocija umetničkih dela mladih umetnika u cilju razvoja njihovih karijera i njihovog aktivnog učešća u društvu;
5) usklađenost umetničkog dela sa ambijentalnom celinom (za kategor. 2, 3, 4 i 5);
6) adekvatno čuvanje i prezentacija umetničkih dela i zbirki nastalih tokom realizacije projekata;
7) visoki profesionalni standardi u radu ustanove kulture;
8) savremeno koncipirana prezentacija dela iz umetničke zbirke ustanove kulture (kolekcija) u dosadašnjoj praksi ustanova.
9) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza, društvene kohezije, opšteg blagostanja i interkulturnog dijaloga;
10) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;
11) novi pristupi i koncepti kako u savremenoj kulturi tako i u oblasti kulturnog nasleđa, te interdisciplinarnost u umetnosti i kulturi;
12) profesionalna saradnja i povezivanje aktera u polju kulture – posebno saradnja javnog, civilnog i privatnog sektora, i povezivanje oblasti kulture sa obrazovanjem, naukom, turizmom, urbanističkim i prostornim planiranjem i drugim oblastima;
13) interpretacija i kritičko razmatranje i kritička recepcija kulture u savremenim društvenim, političkim i medijskim okolnostima, kako na lokalnom, tako i na regionalnom, evropskom i međunarodnom planu;
14) promocija savremenih umetničkih formi i izraza i unapređenje razumevanja ideja i jezika savremene umetnosti, kao i podrška inovativnim i eksperimentalnim projektima.

Prijava za konkurs i način dostavljanja
Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč
3. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u
4. Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu)
5. Detaljan opis projekta
6. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
7. Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)
8. Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5)
9. Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 5)
10. Overena izjava o nezastupljenosti ili o nedovoljnoj zastupljenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1)

Prijava za konkurs se dostavlja u 4 (četiri) primerka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu.

Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018. godinu“.

Ukoliko jedan podnosilac prijave konkuriše sa više projekata ili umetničkih dela, za svaki projekat odnosno umetničko delo podnosi prijavu za konkurs pojedinačno.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu prihvatljive.

Konkursni materijal se ne vraća.

Trajanje konkursa
Konkurs je otvoren od 20. juna do 20. jula 2018. godine.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu kulture i informisanja telefonom (broj 011 3398026) ili i na elektronsku adresu: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2018. godini

Predmet
Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2018. godini, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Konkursni predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
• likovne i primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, digitalno stvaralaštvo i multimediji (postavke i predstavljanje);
• muzički programi (interpretacija, autorska dela);
• književna predstavljanja (obavezan prevod 1 tabaka);
• filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo (projekcije i predstavljanje)/(obavezan prevod /titl);
• pozorišna umetnost i manji scenski nastupi, ulična umetnost (obavezan prevod /titl);
• tematski paneli, tribine, okrugli stolovi, programi predstavljanja autora/dela;
• promocija najznačajnijeg kulturnog nasleđa Srbije (postavke i predstavljanja), i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i svi prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanjem podrške već realizovanim uspešnim projektima kao i predstavljanju uspešnih pojedinaca, koji će biti finansirani ili sufinansirani za predstavljanje u Francuskoj, kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način, obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u Francuskoj, definisane članom 10. Zakona o spoljnim poslovima (poslovi javne diplomatije, u cilju povećanja ugleda Republike Srbije). Ova promocija i podrška, istovremeno, predstavljaju i podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne kulturne saradnje sa inostranim homolognim partnerima/ institucijama/organizacijama.

Specifični cilj
Doprinos srpsko-francuskom umrežavanju profesionalaca i ustanova iz oblasti savremenog stvaralaštva i kulturnog nasleđa.

Prioritet imaju programi/projekti koji:
– doprinose uspostavljanju i unapređenju neposredne srpsko-francuske kulturne saradnje;
– imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, učesnici, partneri i dr.);
– imaju već potvrđenu koncepciju i ugled u stručnoj javnosti;
– imaju inovativan pristup u realizaciji;
– imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma (Prvi svetski rat, itd.), omaž značajnim ličnostima iz oblasti kulture, i sl.
– prezentuju kulturno nasleđe Kosova i Metohije;
– angažuju umetnike koji već borave/ili će boraviti tokom 2018/2019. godine u rezidencijalnom centru (Cité des Arts) u Parizu, kao i drugde u Francuskoj;
– korespondiraju sa značajnim francuskim i evropskim događajima i manifestacijama;
– predstavljaju zajedničke programe/projekte srpskih i francuskih umetnika koje oni zajednički iniciraju.

Kriterijumi za izbor programa/projekata
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koja istovremeno ima ulogu Saveta, sastavljena od predstavnika različitih oblasti (muzička umetnost, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost; vizuelne umetnosti i multimediji), koji poznaju dobro obe kulture i umetnička kretanja, a koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja, uz konsultacije sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu.

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016) (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Predlog treba da sadrži: detaljan opis programa/projekta, razrađen finansijski plan, navedene stručne-umetničke kapacitete, kao i predlog realizacije (po fazama), u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta.

Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen korisnicima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, čija su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

Rezultati konkursa
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava, odnosno do 15. juna 2018. godine.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Detaljan opis projekta / Word/
3. Kratke biografije predloženih učesnika / Word/
4. Potpisanu stručnu recenziju projekta – jedan primerak / Word/
5. Detaljno razrađen budžet – specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( i u %) / Word/
6. Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u / do 1 MB ili kao link/
7. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)

Konkurs je otvoren od 16. marta do 16. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs kao i na kontakt telefon: 011/33 98 175.

Detaljnije

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2017. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.

Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:
1. domaća književnost;
2. prevodna književnost;
3. književnost za decu;
4. umetnički strip;
5. umetnost (publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost; publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine);
6. humanističke i društvene nauke (naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura).

Prilikom otkupa neće se uzimati u obzir udžbenici, periodične publikacije, kao ni publikacije koje po svom formatu i iz drugih tehničkih razloga nisu pogodne za bibliotečko korišćenje.
Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
• mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
• mora biti označeno ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
• elektronske publikacije (CD/DVD) moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Izbor otkupljenih publikacija biće izvršen na sledeći način:

• Predlog o izboru naslova i količini publikacija koje će biti otkupljene za javne biblioteke donosi stručna Komisija koju obrazuje Ministarstvo (u daljem tekstu: Komisija) i koja će izbor vršiti na osnovu Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.
• Izbor publikacija na srpskom jeziku Komisija će izvršiti uz konsultovanje javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.
• Izbor publikacija na jezicima nacionalnih manjina Komisija će izvršiti uz konsultovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.
• Komisija će sastaviti i posebni spisak izabranih publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača u po jednom primerku za svaku biblioteku koja učestvuje u ovom otkupu, i na raspolaganju za ovaj izbor imaće do 40% od ukupnih sredstava na svakoj budžetskoj aproprijaciji namenjenoj za ovaj konkurs.
• Na osnovu mišljenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, na osnovu izbora publikacija od strane javnih biblioteka sa spiska publikacija koji je sačinila Komisija, kao i na osnovu spiska publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača, Komisija donosi predlog o izboru publikacija, odnosno njihovih izdavača, koje će biti otkupljene za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.
• Na osnovu donetog predloga o izboru publikacija, odnosno njihovih izdavača, koje će biti otkupljene za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije, i Zakona o budžetu Republike Srbije, ministar kulture i informisanja donosi Rešenje o dodeli sredstava izdavačima i distributerima po ovom Konkursu.

Uslovi konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su izdavači publikacija u smislu člana 2 Zakona o izdavanju publikacija („Službeni glasnik RS“ br. 37/91 , 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 135/04 , 101/05 – dr. zakon).
Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:
1. dva primerka Obrasca 1 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine,
2. dva primerka Obrasca 2 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine,
3. izdavač može podneti Obrazac 3 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine – za svaku publikaciju po jedan primerak (nije obavezno dostaviti);
Obrasci 1, 2 i 3 se mogu preuzeti sa internet strana Ministarstva (www.kultura.gov.rs) i Narodne biblioteke Srbije (www.nb.rs);
4. najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerci publikacija su sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraćaju se podnosiocima);
5. potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom, a razlikuju se ponuđene cene, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće na spisku za ibor publikacija, odnosno, biblioteke će proceniti od kog izdavača žele da imaju publikaciju.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, zbog mogućnosti izbora kojim bi se pružila neopravdana prednost jednom od suizdavača, Komisija neće publikaciju uvrstiti na posebni spisak izabranih publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača u po jednom primerku za svaku biblioteku koja učestvuje u ovom otkupu.

Ako dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje, i koja više ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom konkursu.

Prilikom razmatranja ponovljenih izdanja Komisija će prednost dati naslovima sa potvrđenom umetničkom i naučnom vrednošću.

Posebna pažnja će se obratiti na vredne publikacije izdate na ćiriličkom pismu kao i na kvalitet štampe, poveza i opreme izdanja.

Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: “Otkup knjiga”.

Prijave na Konkurs podnose se od 1.3.2018. do. 30.3.2018. godine.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Izračunavanje otkupne cene publikacija vršiće se prema sledećim kriterijumima:
1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.

2. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Pod „prodajnom knjižarskom cenom“ podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom konkursu. Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati.

Izdavač će biti dužan da, kao dokaz o izvršenoj obavezi, Ministarstvu dostavi poštanske otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i overene potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koja je određena Rešenjem o dodeli sredstava izdavačima i distributerima, i fakturu sa naslovima, količinom i cenom isporučenih publikacija, uz naznaku da li je u iznos uračunat PDV. Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon: 011/244 45 71 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture i informisanja na telefon: 011/33 98 295 ili na e-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima televizija koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 72.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 500.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 5.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu ima:
1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa ne može angažovati neko drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na konkursu.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 50% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

DOKUMENTACIJA
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:

• Popunjen predlog projekta, i
• Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
• dozvola za emitovanje TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
• overena izjava/saglasnost medija koji je upisan u Registar medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
• fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
• sinopsis predloženog medijskog sadržaja;
• izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja;

Konkurs se raspisuje u periodu od 5. februara do 8. marta 2018.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone: 011/3398-671

Detaljnije