Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 30.000.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 15.900.000,00 dinara (Bačka eparhija – 4.681.000,00 dinara; Banatska eparhija – 5.009.000,00 dinara; Sremska eparhija – 5.892.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 318.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 8.700.000,00 dinara (Subotička biskupija – 4.350.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 2.416.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 1.934.000,00 dinara); Islamska zajednica – 660.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 1.230.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 630.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 660.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 600.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 660.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 960.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno od 28. januara do 28. februara 2022. godine.

Prijava mora da sadrži:

Osnovni opis potreba za realizaciju projekta:

– obnova hrama – crkve: naziv hrama; mesto gde se nalazi hram; kada je sagrađen; datum od kada se vodi kao zaštićeni spomenik kulture i kraći opis investicionog zahvata sa specifikacijom troškova,
– dobrotvorne i naučne delatnosti: cilj, očekivani rezultati, dinamika realizacije sa specifikacijom troškova,
– broj računa otvoren u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Prijave se podnose lično, predajom na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, na adresi: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili na internet adresi www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

– pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:

– koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni tekstom konkursa, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

– koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom;
– koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
– bez odgovarajućeg računa otvorenog u Upravi za trezor Ministarstva finansija;
– koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Podnosilac prijave obavezuje se da delatnost za koju su mu dodeljena sredstva realizuje najkasnije do 31. decembra 2022. godine, a da finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet) dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti realizovao delatnost za koju su mu dodeljena sredstva.
Ukoliko se na korisnika sredstava iz ovog Konkursa odnosi član 3. stav 1. tačka 4. podtačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 91/19), odnosno ukoliko će se sredstva dodeljena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Dakle, korisnici sredstava su dužni da postupe u skladu sa ovim zakonom.
Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet adresi Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na broj telefona 021/487-4738.

Detaljnije