Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2022. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture i umetnosti.

Prioritet za finansiranje imaju:
• konferencije, seminari, radionice i drugi stručni skupovi, podržani od strane međunarodnih organizacija, ministarstava kulture i drugih relevantnih međunarodnih partnera, koji doprinose razvoju stručnih kapaciteta kroz razmenu znanja i iskustava;
• projekti koji se realizuju u saradnji sa više inostranih partnera, pri čemu će prednost imati zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne ugovore o kulturnoj saradnji (videti listu potpisanih dokumenata na zvaničnoj stranici Ministarstva: https://www.kultura.gov.rs/tekst/65/sektor-za-medjunarodne-odnose-i-evropske-integracije-u-oblasti-kulture.php).

CILJ KONKURSA
Cilj Konkursa je pružanje finansijske podrške programima/projektima, koji se realizuju u Republici Srbiji, a doprinose razvoju i jačanju međunarodne stručne saradnje i razmeni iskustava i dobrih praksi u oblasti kulture i umetnosti, u skladu sa prioritetima međunarodne saradnje i kulturne politike Republike Srbije.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica.

KRITERIJUMI
Kriterijumi i merila na osnovu kojih će stručna komisija za izbor projekata, obrazovana od strane Ministarstva kulture i informisanja, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs utvrđeni su članom 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php ).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima
konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:
– stručni, odnosno umetnički kapaciteti;
– neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Konkurs pokriva:
1. međunarodne putne troškove (eksperata/autora/umetnika);
2. troškove smeštaja/boravka u Republici Srbiji;
3. troškove prevoda/titlovanja prezentacija na srpski jezik (isključivo za programe u kojima učestvuju podržani eksperti/autori/umetnici)
4. troškove prevoda i publikovanja zbornika radova sa stručnog skupa;
5. troškove tehničke realizacije onlajn događaja;
6. ostale troškove (npr. troškove snimanja i postprodukcije video materijala sa skupa).
Konkurs ne pokriva: troškove honorara/dnevnica, mesečni najam/zakup prostora (sale odnosno kancelarije za pripremu skupa), troškove telefona i poštanskih usluga, kancelarijski materijal, knjigovodstvene troškove, troškove proba, troškove reprezentacije, troškove fotokopiranja, održavanje web stranice, troškove provizija i održavanja bankovnih računa, troškove kreditnih obaveza prema banci i lizingu, dugovanja, kazne, sudske troškove, troškove taksi prevoza, troškove komunalija, obezbeđenja, uopšte troškove iz redovne delatnosti (materijalne troškove), kao ni druge indirektne troškove.

Maksimalni iznos po projektu ne sme da prelazi 400.000,00 dinara.

PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs se podnosi na posebnom prijavnom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs.
Uz uredno popunjen i overen obrazac prijave (popunjava pravno lice), učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije, složena po navedenom redosledu:
1. Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu);
2. Detaljan opis projekta / Word – do 1.500 reči / kao i preliminarni program/agendu skupa;
3. Kratke biografije predloženih učesnika (eksperata/autora/umetnika);
4. Potpisanu stručnu recenziju (u navedenoj oblasti) – jedan primerak;
5. Detaljno razrađen budžet – specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva (%) / Word/ u priloženoj tabeli/
6. Opciono – dokumentaciju projekta (u pdf formatu): uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na CD-u;
7. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta, koja je sastavni deo konkursnog formulara.

Važne napomene
1. Konkursna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatra prijavljene projekte i donosi obrazloženi predlog odluke o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće izvršiti naknadnu promenu korisnika sredstava, niti promenu samog projekta – umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:

• neophodni za sprovođenje aktivnosti i usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja, što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova;
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

VREME TRAJANJA KONKURSA

Konkurs traje od 27. januara do 26. marta 2022. godine.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijave za Konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se najkasnije do petka, 26. marta 2022. godine, i to:

• elektronskim putem na adresu: ms@kultura.gov.rs

kao i u istom roku (obavezno) i

• poštom u jednom (1) primerku, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd
sa naznakom
„Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje
u oblasti kulture i umetnosti“

Za svaki projekat podnosi se posebna prijava.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Dostavljeni konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs), najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način, Ministarstvo kulture i informisanja obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

DODATNE INFORMACIJE
Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na Konkurs 2022 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti, zainteresovani se mogu obratiti telefonskim putem, na broj: 011/33 98 507.

Detaljnije