Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO PROSVETE’

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2018. godini.

1. Predmet konkursa i oblast od opšteg interesa koja se podstiče
Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2018. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata.

2. Učesnici
Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

3. Konkursna dokumentacija
Uz prijavu na javni konkurs za dodelu dotacija, učesnik konkursa prilaže:
1) fotokopija statuta udruženja, u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, potpisana i overena od strane odgovornog lica uduženja;
2) program, odnosno deo programa studentskog udruženja, koji mora da obuhvati:
(1) detaljan opis sadržaja programa, odnosno dela programa;
(2) učesnike, organizatore programa i odgovorno lice za realizaciju programa;
(3) dinamiku realizacije pojedinačnih programa;
(4) detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama).

Učesnik konkursa program, odnosno delove programa dostavlja na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekcija: Stipendije, konkursi i javni pozivi – Opšti konkursi i javni pozivi ili sa portala e- Uprave.
Ukoliko konkuriše za dodelu dotacija za više programa, odnosno delova programa, učesnik konkursa treba da popuni poseban obrazac prijave za svaki program, odnosno deo programa sa kojim konkuriše.

Učesnik konkursa može da podnese prijave za najviše četiri programa.
Prijava i ostala dokumentacija moraju biti na srpskom jeziku.
Program, odnosno deo programa se dostavlja u dva pismena primerka i u elektronskom obliku, preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, Beograd, Zahumska 14, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
Ministarstvo neće razmatrati nekompletne prijave.

4. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na portalu e- Uprave.
Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

5. Vrednovanje podnetih prijava
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrdiće Konkursna komisija na način, po postupku i primenom kriterijuma utvrđenih Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), odnosno primenom bližih merila i dopunskih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12) i objaviće je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

6. Odluka o izboru programa
Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju dotacija biće doneta u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i objaviće se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana, odnosno pravo prigovora u roku od osam dana, od dana objavljivalja Liste.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Ministarstvo donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovor prijema.
Odluku o izboru programa Ministarstvo donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprave.

7. Dodela dotacija
Dotacije se dodeljuju studentskim udruženjima na osnovu odluke o dodeli dotacija i zaključenog ugovora.
Visina dotacije ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 dinara po programu.
Ugovorom između Republike Srbije – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i studentskog udruženja urediće se međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: predmet programa, rok u kome se program realizuje, iznos odobrene dotacije za realizaciju programa, dinamika isplate sredstava, obaveza namenskog trošenja sredstava i postupanje u slučaju nenamenskog trošenja, obaveza obaveštavanja o realizaciji programa i rok za podnošenje izveštaja o realizaciji programa.
U slučaju otkazivanja ili neodržavanja programa, odnosno dela programa za čiju realizaciju je dobijena dotacija, studentsko udruženje je u obavezi da vrati dobijena sredstva u budžet Republike Srbije.

8. Informacije
Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda, na telefone: 011/2403-036 i 011/2403-320.

Detaljnije

Mogućnost studiranja na Univerzitetu „Hazar“ u Republici Azerbejdžan u školskoj 2018/2019. godini

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Mogućnost studiranja na Univerzitetu „Hazar“ u Republici Azerbejdžan u školskoj 2018/2019. godini

Ambasada Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji je Ministarsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prosledila informaciju o mogućnostima studiranja na osnovnim, master i doktorskim studijama na Univerzitetu „Hazar“ u Azerbejdžanu. Stipendija uključuje školarinu za jednu godinu studija, dok se nastavak stipendiranja odobrava na osnovu postignutog akademskog uspeha. Troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi nisu pokriveni ovom stipendijom.

Detaljne informacije o programima studiranja i o načinu apliciranja mogu se dobiti na sajtu Univerziteta „Hazar“ http://khazar.org/en/menus/496/how_to_apply_sup_style_color_red_new_sup

Rok za prijavljivanje je 15.04.2018. godine.

Javni konkurs nevladinim organizacijama značajnim za obrazovanje

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za učešće u korišćenju finansijskih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja namenjenim za dotacije nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje u 2017. godini

 

Cilj javnog konkursa: Unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja na osnovu iskazanih programa i projekata udruženja koja pružaju podršku učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Prosveta – Obrazovono-vaspitne aktivnosti koje realizuju udruženja.

Učesnici konkursa mogu biti: udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

Rok za podnošenje prijave: u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa (konkurs je objavljen na sajtu Ministarstva 12.10.2017. godine).

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju investicionih projekata u okviru programa raspodele investicionih sredstava MPNTR za 2018. godinu

Rok: 01.11.2017. godine.

Detaljnije

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

1. INOVACIONI PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU
Programi inovacione delatnosti za 2017. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 ,18/10 i 55/13– Zakon), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti – pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti – Registar koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Ministarstvo.

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2017. godinu utvrđenih Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 73/017):
a) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;

b) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.

Po ovom javnom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:
tip 1 – za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta – registrovani istraživačko razvojni centri i inovacioni centri podnose predloge projekata

tip 2 – za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata- registrovane infrastrukturne organizacije podnose predloge projekata

2. VREME REALIZACIJE INOVACIONOG PROJEKTA
Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni/infrastrukturni projekti koji traju od 6-12 meseci, a realizuju se do kraja 2018. godine.

3. FINANSIRANJE ODOBRENIH INOVACIONIH PROJEKATA
Na finansiranje inovacionih/infrastrukturnih projekata sredstvima budžeta Republike Srbije po prethodno navedenim programima primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta „tip 1“ budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

Finansiranje pojedinog infrastrukturnog inovacionog projekta „tip 2“ budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu infrastrukturnog projekta.

U skladu sa članom 95. stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), ukupan iznos sredstava koje Ministarstvo može odobriti po jednoj registrovanoj inovacionoj organizaciji do 23.000.000,00 dinara, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

4. OSTALO
Inovacioni/infrastrukturni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrazaca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog/infrastrukturnog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs. u okviru sekcije Konkursi i javni pozivi, naslova Nauka, tehnološki razvoj i inovaciona delatnost-aktuelno .

Prijava inovacionog/infrastrukturnog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on line prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs

Prijava inovacionog/infrastrukturnog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „za Javni poziv – prijava predloga inovacionog projekta”

Rok za podnošenje prijava je 9.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva je Marina Vukobratović Karan, kontakt telefoni: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lok.107.

Detaljnije

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1. INOVACIONE AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA KOJE SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU

Inovacione aktivnosti fizičkih lica u 2017. godini ostvaruju se putem prijava za finansiranje aktivnosti fizički lica inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 110/05 ,18/10 i 55/13) – Zakon.

Fizičko lice se upisuje u Registar kao inovator ako ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji i ako poseduje ispravu o priznatom patentu, odnosno ispravu industrijskog dizajna ili topografije integrisanih kola. Ogledni obrazac zahteva za upis fizičkog lica u Registar, nalaze se na portalu Ministarstva www.mpn.gov.rs u okviru naslova „Tehnološki razvoj- Inovaciona delatnost – Registar inovacione delatnosti“.

U cilju afirmacije, unapređenja i ostvarivanja ciljeva inovacione politike, po osnovu ovog javnog poziva se finansiraju inovacione delatnosti ili projekti čiji su nosioci ili učesnici fizička lica – registrovani subjekti inovacione delatnosti, a tako što se:
– obezbeđuje finansijska podrška u cilju unapređenja stručne i materijalno-tehničke opremljenosti i stvaranja uslova za njegovo uključenje u pojedine inovacione delatnosti ili projekte finansirane sredstvima budžeta autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, Fonda za inovacionu delatnost i drugih fondova, međunarodnih finansijskih organizacija.

– obezbeđuje finansijska podrška za izradu prototipa prozvoda koji će se realizovati kroz praktičnu primenu patentnog rešenja;

– obezbeđuje finansijska podrška za opremanje inovatora stručnim, materijalnim i drugim resursima koji su u funkciji realizacije inovacionih projekata iz člana 28. Zakona.

2. VREME REALIZACIJE
Po ovom pozivu se može zahtevati finansiranje inovacione delatnost/projekta za čiju realizaciju su neophodne aktivnosti u trajanju od 3 i 6 meseci.

3. FINANSIRANJE ODOBRENIH ZAHTEVA
Finansiranje pojedine inovacione delatnosti/projekta po ovom pozivu vrši se do iznosa od 400.000,00 dinara.

Jedno registrovano fizičko lice – inovator može po ovom javnom pozivu podneti samo jednu prijavu za finansiranje inovacione delatnosti/projekta.

4. OSTALO
Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava, po ovom pozivu, podnose fizička lica-inovatori koji su registrovani, odnosno koji su podneli zahtev za upis u Registar. Prijave za finansiranje se podnose popunjavanjem Obrasca I za prijavu koji je zajedno sa «Uputstvom za podnosioce prijave za finansiranje fizičkih lica registrovanih inovatora» objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs u
okviru sekcije Konkursi i javni pozivi, Nauka,tehnološki razvoj i inovaciona delatnost-aktuelno – Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti – 2017 i dostavljanjem priloga navedenih u tački 2. pomenutog Uputstva.

Prijavu za finansiranje iz budžetskih sredstava fizičkih lica inovatora upisanih u Registar inovacione delatnosti potpisanu od strane registrovanog fizičkog lica inovatora potrebno je dostaviti elektronski na marina.vukobratovic@mpn.gov.rs i u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
11000 Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom ”za Javni poziv – finansiranje fizičkih lica-inovatora”

Rok za podnošenje prijava je 9.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva je: Marina Vukobratović Karan kontakt telefoni: 011/ 361-65-26 i 011/3640-230 lok.107

Detaljnije

Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu

U okviru projekta „Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“, čiji je nosilac Romski obrazovni fond (ROF)/Roma Education Fund, finansiran kroz program Nemačke finansijske saradnje, a implementiran od strane Nemačke razvojne banke u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj objavljuje se konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju prvi razred trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih škola školske 2017/18. godine.

I USLOVI ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA
Učenik (pod rečju učenik podrazumevaju se osobe oba pola, učenici i učenice) može da učestvuje na konkursu za dobijanje stipendije iz sredstava Projekta ukoliko ispunjava sledeće uslove:
1. da je državljanin Republike Srbije;
2. da je pripadnik romske nacionalne manjine;
3. da nije korisnik stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje se dodeljuju od strane organizacija koje su direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije;
4. da je školske 2017/18. godine upisan prvi put kao redovan učenik u prvi razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mešovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina;
5. da je prethodni razred završio sa opštim uspehom, odnosno, prosečnom ocenom od 2,50 do 3,50 i da iz vladanja ima najmanje ocenu dobro (3).

Broj i visina učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u okviru Projekta za 2017/18. školsku godinu.

U skladu sa članom 3 . Memoranduma o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za obrazovanje Roma, delovodni broj 670-01-32/2017-09, utvrđen je ukupan broj od 500 stipendija na desetomesečnom nivou. Imajući u vidu da stipendisti koji ispune uslove za zadržavanje stipendije, a bili su korisnici TARI stipendija, ostvaruju pravo na stipendiju i u školskoj 2017/18. godini, to je broj novih stipendija koje će biti ponuđene kandidatima za školsku 2017/18. veoma skroman i neće preći 150 stipendija. Konačan broj stipendija će se utvrditi po završetku Konkursa za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2017/18. godinu.

II OBAVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Tokom korišćenja stipendije učenici, korisnici se obavezuju na sledeće:
da održe ili poprave opšti uspeh u razredu koji pohađaju školske 2017/18. godine u odnosu na opšti uspeh u prethodnoj školskoj godini;
da redovno pohađaju nastavu;
da sarađuju sa nastavnikom/stručnim saradnikom iz škole koji je izabran za njegovog mentora u cilju zajedničkog planiranja, sprovođenja i vrednovanja mera i aktivnosti za poboljšanje školskog uspeha i redovnosti pohađanja nastave;
da redovno pohađaju dodatne mentorske časove i druge dogovorene obaveze;
da obavljaju različite vrste zadataka i aktivnosti van nastave, u skladu sa dogovorom sa mentorom (uključivanje u vannastavne aktivnosti, školske akcije, akcije lokalne zajednice na promociji obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, medijske događaje);
da sarađuju sa Projektnim timom i pružaju tražene informacije u vezi sa evaluacijom programa stipendiranja i mentorstva;
da blagovremeno obaveštavaju svog mentora o bilo kakvim promenama svog statusa kao učenika (prebacivanje u drugu školu, preseljenje, odustajanje od školovanja, bilo kakve promene ličnih kontakt informacija, računa u poslovnoj banci, itd.).

III POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
1. Originalnu Prijavu za dodelu stipendija za učenike romske nacionalnosti srednjih škola koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na elektronski zahtev srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 1.- PRIJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/)

2. Overenu Potvrdu od srednje škole koju učenik pohađa da je upisan u prvi, razred školske 2017/18. godine kao redovan učenik (OBRAZAC broj 2.- POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

3. Overenu Potvrdu škole u kojoj je učenik završio prethodni razred o uspehu učenika, ocenom iz vladanja i broju opravdanih i neopravdanih izostanaka u školskoj 2016/17. godini ( OBRAZAC broj 3. – POTVRDA, preuzeti na sledećoj Internet stranici http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/);

4. Overenu fotokopiju svedočanstva o završenom prethodnom razredu;

5. Izjavu da kandidat nije korisnik druge stipendije koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (www.mpn.gov.rs) ili se odštampana može dobiti poštom kao preporučena pošiljka, na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 4. – IZJAVA, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o- konkursi/);

6. Izjavu roditelja/staratelja da je kandidat pripadnik romske nacionalne manjine koja je objavljena kao deo ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa internet adrese Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili se odštampana može dobiti poštom na zahtev elektronskim putem od srednje škole koju učenik pohađa (mejl adresa: refserbia@romaeducationfund.org) (OBRAZAC broj 5. – IZJAVA o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, preuzeti na sledećoj Internet strani http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/ );

7. Original ili fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije učenika, bez obzira na datum izdavanja;

Konkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

IV ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA
Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 14. septembra do 14. oktobra 2017. godine. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 14. oktobra 2017. godine. Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

DODATNE INFORMACIJE
Pitanja zaposlenih u školama, učenika i roditelja/staratelja u vezi sa dokumentacijom i procedurama konkurisanja, kao i drugim pitanjima u vezi sa izborom kandidata i dodelom stipendija mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: refserbia@romaeducationfund.org, ili telefonskim putem pozivom na broj 011/2401-911, lokal 254 svakog radnog dana od 10-14 časova.

Detaljnije

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija za školsku 2016/2017. godinu u okviru Projekta: „SVET U SRBIJI“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve zainteresovane pripadnike zemalja članica i zemalja posmatrača PNZ, starosti od 18 do 35 godina da se prijave za dodelu stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Svet u Srbiji“.

Zainteresovani se mogu prijaviti preko nadležnog Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u svojoj državi.

Stipendija Vlade Republike Srbije obuhvata učenje srpskog jezika i pohađanje osnovnih, master ili doktorskih studija na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Stipendija obuhvata: besplatnu vizu za privremeni boravak, besplatnu nostrifikaciju srednjoškolskih/visokoškolskih isprava, plaćene troškove školarine tečaja srpskog jezika i izabranih studija, plaćen smeštaj i ishrana u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i stipendiju u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno za troškove prevoza, udžbenika i ostale troškove.

USLOVI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE:
1.    Kandidat mora da bude mlađi od:
•    21 godine za osnovne studije
•    25 godina za diplomske-master studije
•    35 godina za doktorske studije

2.    Kandidat mora da poseduje lekarsko uverenje ne starije od šest meseci kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od neke zarazne bolesti (uključujući i HIV test).

3.    Kandidat mora da zna engleski i/ili francuski jezik.

4.    Kandidat mora da bude predložen od strane nadležnog organa države učesnice Projekta čiji je državljanin.

5.    Kandidat predložen za osnovne studije može da se upiše na prvu godinu studija ukoliko poseduje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stepen obrazovanja ekvivalentan diplomi srednje škole u Republici Srbiji.

6.    Kandidat predložen za diplomske – master akademske studije, može da se upiše na studije ukoliko ima odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na osnovnim studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na osnovnim studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (180 ili 240 ESPB bodova).

7.    Kandidat predložen za doktorske akademske studije može da upiše studije ukoliko ima stečenu odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na master studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na diplomskim – master studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (300 ESPB bodova).

8.    Po završetku studija kandidat treba da se vrati i da živi u državi koja ga je  predložila za stipendiju u okviru Projekta.

*Napomena: Prosek se utvrđuje prema sistemu ocenjivanja u državi u kojoj je kandidat stekao srednje, odnosno visoko obrazovanje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVNI FORMULAR:
1.    Biografija (CV) sa kontakt adresom, telefonom i e-mail adresom.

2.    Kandidati za osnovne studije: original ili overena kopija srednjoškolskih svedočanstava ili diplome o završenoj srednjoj školi.

Kandidati za master studije: original ili overena kopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplomi.

Kandidati za doktorske studije: original ili overena kopija diplome sa osnovnih studija sa dodatkom diplomi, original ili overenu kopiju diplome o završenim master studijama sa dodatkom diplomi.

3.    Kopija pasoša.

4.    Fotografija.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, popunjeni formular overen od nadležnog organa države koja predlaže zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju nadležnim Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u državama u kojima žive.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara i propratne dokumentacije je 31. maj 2016. godine.

Detaljnije

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2016. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;

3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;

6. sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja;

7. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;

8. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;

9. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;

10. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 29.03.2016. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljnije

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini

Greek study trip on steps resizeMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Jednogodišnji master program za jugoistočno-evropske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu u Atini za akademsku 2015/2016. godinu

Na Univerzitetu u Atini realizuje se program postdiplomskih, master jednogodišnjih studija u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakuletu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini, na engleskom jeziku.

Studije su namenjene onima koji su završili osnovne studije u oblasti društvenih nauka i nudi multidisciplinarni pristup specifičnostima Jugoistočne Evrope, kako u regionalnom kontekstu, tako i pojedinačnim državama.

Ukupno trajanje predmetnog master programa je 12 kalendarskih meseci i podeljeno je u dva semestra (zimski i letnji).
Predviđeno je da za ovaj program bude primljeno najviše 25 studenata za škoslku 2015/16. godinu.

Prijave se mogu podneti do 15. juna 2015. godine.

Troškovi školarine iznose 2100 evra i postoji mogućnost plaćanja u tri rate.

Studenti iz zemalja JIE (Albanije, BiH, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Rumunije, Srbije i BJRM) koji nisu korisnici neke druge stipendije, imaju pravo da apliciraju za oslobađanje od plaćanja troškova.

Za sve dodatne informacije zainteresovani državljani Republike Srbije mogu kontaktirati Sekretarijat Postdiplomskog programa u oblasti jugoistočno evropskih studija na Fakultetu političkih nauka i javne administracije Univerziteta u Atini – tel: +30-210-368-8965/6, vebsajt: www.see.pspa.uoa.gr, e- adresa: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr

Detaljnije