Obaveštenje kojim se turističke agencije, organizatori turističkih putovanja, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju, za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Obaveštenje kojim se turističke agencije, organizatori turističkih putovanja, informišu da mogu ostvariti pravo na subvenciju, za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije

OSNOVNE INFORMACIJE
U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma, kroz unapređenje organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se informišu turističke agencije, organizatori turističkih putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu (u daljem tekstu: korisnik subvencija) da mogu ostvariti pravo na subvenciju.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma kroz unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije, sprovodi se kroz dodelu subvencija turističkim agencijama, organizatorima turističkog putovanja (u daljem tekstu: subvencije) po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa, od najmanje 15 stranih turista, sa boravkom u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, od najmanje 2, odnosno 3 noćenja, na teritoriji Republike Srbije, kao i pružanje još najmanje dve turističke usluge, odnosno od najmanje 15 domaćih turista, sa boravkom u ugostiteljskom objektu za smeštaj, od najmanje 2 noćenja, kao i pružanje još najmanje dve turističke usluge..

Turističkim uslugama smatra se organizovanje izleta, usluge turističkih profesija i sl. ili pružanje neke druge usluge koje su u funkciji obogaćenja turističke ponude (organizovane posete muzejima, utakmicama, manifestacijama, ugostiteljskim objektima sa ponudom nacionalnih specijaliteta i sl. Usluge koje su sastavni deo izleta (pratilac ili vodič, ručak, poseta muzeju i sl.) se neće smatrati pruženom drugom uslugom.

Ove subvencija su rezultat međunarodne prakse i svetskih trendova, ali i nastale potrebe pojačanog promotivnog i marketinškog delovanja na međunarodnom i domaćem tržištu sa ciljem promocije Republike Srbije kao privlačne i atraktivne turističke destinacije i privlačenja većeg broja organizovanih grupa turista.

Korisnik subvencije ostvaruje pravo na dodelu sredstava subvencija po realizaciji:
1) organizovanog dovođenja turističkih grupa domaćih ili stranih turista od strane korisnika subvencija (u daljem tekstu: organizovano turističko putovanje)
2) organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent i organizuje uslugu smeštaja i još najmanje dve usluge (u daljem tekstu: međunarodni kongres/ međunarodni korporativni događaj)
3) organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane turističke agencije iz inostranstva, u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent (organizovanje dela turističkog putovanja)
4) organizovanog dovođenja turističkih grupa stranih turista od strane organizatora ili posrednika međunarodnog kongresa/međunarodnog korporativnog događaja u čijoj realizaciji korisnik subvencije nastupa kao lokalni agent i ne organizuje organizuje uslugu smeštaja (u daljem tekstu: deo međunarodnog kongresa/ međunarodnog korporativnog događaja).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtev za realizaciju dodele sredstava subvencija, sa validnom dokumentacijom, dostavlja se U ZATVORENOJ KOVERTI UZ NAPOMENU NE OTVARATGI; preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Beograd, Nemanjina br. 22-26, ili preko pošte sa upisom datuma i tačnog vremena predaje.
Dokumentacija koju korisnik dostavlja mora biti na srpskom jeziku.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Korisnih subvencija propisan zahtev, sa validnom dokumentacijom, za realizovano turističko putovanje, odnosno međunarodni kongres/ međunarodni korporativni događaj, dostavlja najkasnije 90 dana, od dana realizacije.

Krajnji rok za dostavu Zahteva sa validnom dokumentacijom je 20.novembar 2021.godine.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na broj telefona: 011/3122867 i 011/3139687.

Detaljnije