Zapis sa oznakom ‘NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA’

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja. Sredstva su namenjena za opremanje gimnazija za realizaciju programa nastave i učenja u prvom razredu opšteg srednjeg obrazovanja.

2. Cilj javnog poziva je unapređivanje uslova u kojima se ostvaruje nastava i učenje. Gimnazije sredstva mogu koristiti za opremanje kabineta nastavnih predmeta koji u svojim programima imaju laboratorijske vežbe ili za IKT opremu. Opremanjem kabineta obezbeđuje se kvalitetnija nastava koja će doprineti kako razvoju znanja tako i razvoju veština i kritičkog mišljenja. Praktične vežbe doprinose principu očiglednosti u nastavi što utiče na kvalitet ishoda učenja.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Gimnazija koja dobije finansijska sredstva može ih iskoristiti za kupovinu opreme za kabinete za biologiju, fiziku, hemiju, informatiku i računarstvo ili za multimedijalne učionice.

4. Učesnici poziva su:
Gimnazije i srednje škole koje imaju gimnazijska odeljenja na teritoriji Republike Srbije.

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Reference – učešće u projektima u poslednjih pet godina, učešće u projektima koji su za cilj imali opremanje škola, ocene spoljašnjeg vrednovanja, itd.

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:

1) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja interesa učenika, stepen unapređenja stanja u očiglednosti nastave i učenja;

2) broj učenika u prvom razredu gimnazije;

3) rezultati spoljašnjeg vrednovanja rada škole odnosno odnos ocene za oblast «Nastava i učenje» i ocene za oblast «Resursi».

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija u roku koji ne može biti duži od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.

8. Odluku o izboru gimnazija kojima se dodeljuju finansijska sredstva donosi ministar.
Odluka ministra se donosi na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih gimnazija.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju javnog poziva za finansiranje opremanja gimnazija obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 9.500.000,00 dinara. Planirano je da finansijska sredstva za određenu gimnaziju dostižu iznos do 500.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru gimnazija, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju projekta 4002 – Reforma opšteg srednjeg obrazovanja 512 – Mašine i oprema, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.
Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužna je da Ministarstvu podnese izveštaj o utrošku finansijskih sredstava.

11. Gimnazije prijavu na javni poziv podnose u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija za dodelu finansijskih sredstava u cilju podizanja uslova za ostvarivanje nastave “ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat III, Krilo C, Kancelarija 13.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-527.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama.
Sredstva su namenjena za realizaciju programa stručnog usavršavanja odobrenih u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, a kojima se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja.

2. Cilj javnog poziva je izbor programa stručnog usavršavanja zaposlenih u osnovnim školama, odobrenih u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, čijom primenom se obezbeđuje podrška učenicima u razvoju opštih međupredmetnih kompetencija i ključnih kompetencija i kojima se postiže dinamičnije i angažovanije kombinovanje znanja, veština i stavova relevantnih za različite realne kontekste koji zahtevaju njihovu funkcionalnu primenu.
Opšte međupredmetne kompetencije zasnivaju se na ključnim kompetencijama, razvijaju se kroz nastavu svih predmeta, primenjive su u različitim situacijama i kontekstima pri rešavanju različitih problema i zadataka, neophodne su svim učenicima za lično ostvarenje i razvoj, kao i uključivanje u društvene tokove i zapošljavanje i čine osnovu za celoživotno učenje.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Programi stručnog usavršavanja odobreni u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, a kojima se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja.

4. Učesnici poziva mogu biti:
Pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (ustanove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, vladine, nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Program stručnog usavršavanja sa dokazima da je odobren u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika;
3) Reference – dokazi o realizovanim obukama iz oblasti finansijske pismenosti;

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:
1) reference programa: usmerenost na uključivanje finansijske pismenosti u nastavu, kao međupredmetne kompetencije, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti jačanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti;
3) materijali za obuku.

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, ministar donosi u roku od 7 dana od dana njegovog prijema.

8. Odluku o izboru programa stručnog usavršavanja ministar donosi u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju programa stručnog usavršavanja kojim se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru programa stručnog usavršavanja, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju programa 2003 – Osnovno obrazovanje, Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje, PA 0009 – Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama 424 – Specijalizovane ustanove, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužna je da Ministarstvu podnosi mesečne izveštaje, a nakon realizacije svih planiranih obuka, i finalni izveštaj.

11. Učesnici javnog poziva prijavu i predlog stručnog usavršavanja podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom:
„Javni poziv za podnošenje prijava za podizanje kompetencija zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti“ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VI, Krilo C, Kancelarija 22.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave dostavljene elektronskom poštom.

Podnosioci prijava sami snose troškove pripreme i podnošenja svojih prijava.

Napomena: Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-382.

Detaljnije

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor publikacija, dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama i razvoju i invaliditetom i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor publikacija, dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama i razvoju i invaliditetom i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta, radi bogaćenja fonda biblioteka osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izvršiće izbor publikacija za decu/učenike osnovnoškolskog uzrasta, na srpskom jeziku i na jeziku nacionalnih manjina u Republici Srbiji, objavljenih u 2017. godini, koje doprinose unapređivanju obrazovanja i vaspitanja, zatim dodatnih nastavnih sredstava za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i časopisa za učenike osnovnoškolskog uzrasta (u daljem tekstu: publikacija) i to iz sledećih kategorija:

1. domaća književnost za decu osnovnoškolskog uzrasta;
2. prevodna književnost za decu osnovnoškolskog uzrasta;
3. publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
4. publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
5. naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura prilagođene osnovnoškolskom uzrastu;
6. publikacije namenjene učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
7. dodatna nastavna sredstva namenjena učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odobrena u skladu sa Zakonom o udžbenicima;
8. časopisi za učenike osnovnoškolskog uzrasta.

Izbor obuhvata publikacije iz svih navedenih kategorija na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina.
Izbor ne obuhvata udžbenike i društvene igre, kao ni publikacije koje nisu pogodne za bibliotečko korišćenje (publikacije velikog ili malog formata, publikacije sa nepovezanim listovima, publikacije namenjene popunjavanju i slično).

Svaka predložena publikacija treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
• mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni stanardni broj knjige (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
• mora imati označeno: ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostale podatke o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, podatak o izdanju, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godinu štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
• mora imati kvalitetnu štampu i povez.

Uslovi učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač uz prijavu za učešće (Obrazac 1) prilaže:
• dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica, ovaj dokaz ne podnose udruženja);
• listu publikacija iz navedenih kategorija koje je objavio u 2017. godini (Obrazac 2);
• najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje na Javni poziv (napomena: primerci publikacija su sastavni deo dokumentacije prijave i ne vraćaju se podnosiocima);
• potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske, ako je sedište izdavača u Vojvodini.

Lista dostavljenih publikacija (Obrazac 2) treba da sadrži i prodajnu knjižarsku cenu. Pod prodajnom knjižarskom cenom podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom javnom pozivu. Cene navedene u listi ne mogu se naknadno menjati.
Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajne ili budžeta jedinica lokalne samouprave otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.
Publikacije za koje je izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Način i pravila odabira publikacija

Izbor publikacija, koje zadovoljavaju uslove Javnog poziva, u vidu predloga liste publikacija, vrši Komisija koju je rešenjem obrazovao ministar. Odluku o izabranim publikacijama, na predlog Komisije, donosi ministar.
Odluka se objavljuje na zvaničnoj internet strani Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u roku od 15 dana od dana okončanja Javnog poziva.
Na osnovu donete Odluke o izabranim publikacijama, svaka osnovna škola (školska biblioteka) na teritoriji Republike Srbije pravi izbor publikacija u odnosu na navedenu Odluku, sopstvene potrebe i opredeljena sredstva, te u tom smislu odluku o količinama po izabranim publikacijama donose škole.
Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, a u skladu sa Odlukom ministra Škola vrši otkup publikacija sa Liste izabranih publikacija.

Ukoliko suizdavači podnose istu publikaciju, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ukoliko suizdavači konkurišu sa istom publikacijom i sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće na listi za izbor od strane škola, a škole/školske biblioteke će proceniti od kojeg izdavača žele da imaju publikaciju.

Ukoliko dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje i koja u većoj meri ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom javnom pozivu.

Prilikom razmatranja ponovljenih izdanja Komisija će prednost dati naslovima sa potvrđenom umetničkom i naučnom vrednošću.

Prilikom izbora publikacija koje čine školsku lektiru, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, odnosno nastavnim planom i programom osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Komisija će dati prednost publikacijama koje sadrže kritički naučni aparat (predgovor, pogovor, rečnik nepoznatih termina i druga objašnjenja sadržine dela).

Prilikom izbora publikacija na srpskom jeziku, prioritet će imati one publikacije koje su objavljene na ćiriličkom pismu.

Prilikom izbora publikacija na jezicima nacionalnih manjina, Komisija može konsultovati nacionalne savete nacionalnih manjina ili škole koje ostvaruju nastavu na jeziku nacionalne manjine.

Komisija će prilikom izbora publikacija posebnu pažnju obratiti i na slog – npr. sitna štampa nije pogodna za učenike prvog ciklusa, kao i na kvalitet ilustaracija.

Prijave na Javni poziv podnose se od 22. oktobra do 2. novembra 2018. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-382.

Detaljnije

Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji

I Predmet javnog konkursa:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju, Strategije razvoja obrazovanja do 2020, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011 i 55/2013 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016-odluka US) – predvidelo realizaciju aktivnosti promocije Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji.

Nacionalni model dualnog obrazovanja Republike Srbije obuhvata dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje. Dualno obrazovanje predstavlja model realizacije nastave u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenjem kroz rad kod odgovarajućeg poslodavca, stiču i izgrađuju veštine, znanja i sposobnosti u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Uspostavljanjem sistema dualnog obrazovanje obezbeđuje se unapređivanje kvaliteta kompetencija mladih omogućavajući im da pored važnih teorijskih znanja koja stiču u školi, praktična znanja stiču kroz učenje kroz rad u realnom radnom okruženju. Dualnim obrazovanjem mladima se omogućava i prolaznost ka višim nivoima obrazovanja. Cilj uspostavljanja dualnog obrazovanja je i ubrzavanje tranzicije iz sistema obrazovanja na tržište rada i unapređivanje zapošljavanja i zapošljivosti.

Preduzetničko obrazovanje podrazumeva realizaciju nastave kroz međupredmetno uvezivanje sadržaja predstavljeno kroz „školski projekat“ iz određenih oblasti. Predmet preduzetničko obrazovanje uvedeno je u svim završnim razredima srednjih stručnih škola u preko 80 obrazovnih profila koje imaju standard kvalifikacije. Od ukupnog broja učenika, svih srednjih stručnih škola, 60%-70% učenika imaju predmet preduzetničko obrazovanje u završnim razredima. Cilj preduzetničkog obrazovanja je osposobljavanje za preduzimljivo sprovođenje aktivnosti iz konteksta porodičnog, makro i mikro socijalnog okruženja i razvoj kompetencija potrebnih za uspešno uključivanje u svet rada i sticanje ekonomske i finansijske pismenosti.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u prethodnom periodu donelo Zakon o dualnom obrazovanju i objavilo tri pravilnika koji bliže određuju rad tima za karijerno vođenje i savetovanje učenika u dualnom sistemu obrazovanja, raspoređivanje učenika za učenje kroz rad i program obuke, bliže uslove i druga pitanja od značaja za polaganje ispita za instruktora u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju. Pravilnik o učeničkim zadrugama je donet 29.05.2018. godine. Sve osnovne i srednje škole imaju pravo i mogućnost da osnivaju učeničke zadruge usmerene na razvoj preduzetništva, radnih navika, timskog rada. Do sada je, prema evidenciji Saveza učeničkih zadruga, radilo oko 80 zadruga u osnovnim i srednjim školama i specijalnim školama.

II Osnovne specifikacije aktivnosti:
Predmet javnog konkursa je realizacija promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji angažovanjem udruženja.

Od podnosioca prijave na javni konkurs se očekuje da izvrši sledeće:

 • Da realizuje edukativne i promotivne radionice za dualno i preduzetničko obrazovanje, karijerno vođenje i savetovanje;
 • Da realizuje konferencije, obuke i tribine za dualno i preduzetničko obrazovanje, karijerno vođenje i savetovanje;
  ­
 • Da nevedene aktivnosti realizuje u roku od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora.
  ­
 • Da navedene aktivnosti realizuje u 10 gradova Srbije;
  ­
 • Da u okviru promotivnih aktivnosti realizuje 70 konferencija, obuka i tribina o dualnom i preduzetničkom obrazovanju, karijernom vođenju i savetovanju, đačkim zadrugama i finansijskoj pismenosti.
  ­
 • Da navedene aktivnosti realizuje u 174 osnovne i srednje škole i kompanije;
  ­
 • Da postupa po uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  ­
 • Da obezbedi stručan kadar neophodan za realizaciju promotivnih aktivnosti;
  ­
 • Da obezbedi učešće što većeg broja mladih;
  ­
 • Da dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja mesečne izveštaje o realizovanim promotivnim aktivnostima;
  ­
 • Da dostavi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja finalni izveštaj o realizovanim promotivnim aktivnostima;
  ­
 • Da tokom realizacije promotivnih aktivnosti, a u skladu sa navedenim aktivnostima, poštuje propise Republike Srbije.

III Uslovi za učešće:
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

– Koja su registrovana sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osnovana radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Dokaz: fotokopija rešenja i odluke o osnivanju udruženja (iz Agencije za privredne registre).

– Koja su se bavila realizacijom programa u edukaciji i radu sa mladima više od 3 (tri) godine.
Dokaz: spisak o realizovanim programima u edukaciji i radu sa mladima i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

– Koja imaju neophodan stručni kadar za obavljanje aktivnosti predviđenih javnim konkursom.
Dokaz: radne biografije stručnog kadra, tima.

– Sa relevantnim iskustvom, najmanje 3 (tri) godine, za obavljanje konferencija, tribina i drugih promotivnih aktivnosti, a u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Dokaz: referentna lista i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću

IV Način prijave:
Prijava na konkurs treba da sadrži:
1. Podatke o podnosiocu prijave (obrazac 1);
2. Plan realizacije promotivnih aktivnosti koji sadrži okvirni plan realizacije i spisak promotivnih aktivnosti;
3. Dokaze kojima podnosilac prijave dokazuje da ispunjava uslove za prijavu na javni konkurs;
4. Listu relevantnih referenci uz izjavu odgovornog lica pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispravnosti podataka podnetih u prijavi

V Rok za podnošenje prijave i predloga kao i načina dostavljanja predloga:
Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem – „A“ i „AA“, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl) u zatvorenoj koverti, s tim što je neophodno da konkursna dokumentacija stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje.

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu podnosioca prijave sa naznakom:
„Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VIII, Krilo C, Kancelarija 26, kao i elektronskom poštom na sledeću adresu: gabrijela.grujic@mpn.gov.rs.

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa.

Konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Udruženja – učesnici konkursa prijavu i predlog programa podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (datum objave: 11.10.2018.).

Za dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.grujic@mpn.gov.rs.

Detaljnije

Dodela finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava MPNTR za 2019. godinu

Program raspodele investicionih sredstava u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obuhvata kako projekte izgradnji, dogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, parternog uređenja kompleksa tako i projekte investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata kao i projekte opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova kao i unapređivanja istog u skladu sa novim standardima.

Zahtev za dodelu finansijskih sredstava iz Budžeta Republike Srbije za realizaciju investicionih projekata u okviru Programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2019. godinu, podnosi se u pisanoj formi i to:

1. Na Obrascu 1 – za investicione projekte koji se odnose na finansiranje projekata izgradnji, nadogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, parternog uređenja kompleksa i projekata investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata (građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi). U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 1, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću imovinsko-pravnu, projektno-tehničku dokumentaciju i dr. kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju;

2. Na Obrascu 2 – za Investicione projekte koji se odnose na finansiranje projekata opremanja novoizgrađenih sadržaja kao i projekata zamene dotrajale opreme i nabavke nove opreme i dobara, koja obezbeđuje unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata kako u objektima za odvijanje nastave tako i u objektima za smeštaj i ishranu učenika i studenata. U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 2, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću projektno-tehničku dokumentaciju (samo ukoliko je to neophodno) sa detaljnom specifikacijom dobara i opreme i kopijom kataloškog materijala kojom se dokazuju odgovarajuće tehničke karakteristike, kapacitet, kvalitet i ostale neophodne karakteristike dobara i opreme, kao i realno procenjena tržišna vrednost dobara-opreme, čime se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju.

Podnosilac zahteva uz prijavu projekta (Obrazac 1) dostavlja kopije dokumentacije kojom dokazuje tehničku spremnost predloženog projekta za realizaciju, koja podrazumeva dostavljanje dokumentacije propisane Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl. glasnik RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), što u zavisnosti od vrste projekta podrazumeva dostavljanje kopija sledeće dokumentacije:

A. Za projekte tekućeg održavanja objekata:
– kopiju Predmera i predračuna radova overenog od strane licenciranog projektanta za odgovarajuću vrstu radova.

B. Za projekte investicionog održavanja objekata:
– kopiju Idejnog projekta koji sadrži tehnički opis radova i predmer i predračun
radova za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta,
– kopiju Rešenja o odobrenju izvođenja radova na investicionom održavanju objekta,

V. Za projekte koji podležu obavezi pribavljanja Građevinske dozvole:
– kopiju Građevinske dozvole,
– kopiju Predmera i predračuna radova iz Projekta za izvođenje radova,
– kopiju opštih tekstualnih, numeričkih i grafičkih sadržaja iz Projekta za izvođenje radova (kopiju projektnog
zadatka, tehničkog opisa, karakterističnih osnova, preseka i fasada).

Napomena: U postupku realizacije projekata obuhvaćenih Programom raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za budžetsku 2019. godinu, ustanove su u obavezi da u saradnji sa organima lokalne samouprave obezbede:

 • finansijska sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnih projekata, projekata za građevinsku dozvolu, projekata za izvođenje, finansiranje svih uslova, saglasnosti, troškova priključaka i naknada za uređenje zemljišta), kao i da finansiraju uslugu stručnog nadzora i komisije za tehnički pregled. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ne preuzima obavezu obezbeđenja finansijskih sredstava za ove namene.

Zahtevi se u pisanoj formi podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije, na adresu: 11000 Beograd, ul. Nemanjina br.22-26, a krajnji rok za dostavljanje zahteva je 01.11.2018.godine.

Za sve dodatne informacije u vezi učešća na konkursu možete se obratiti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije – Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata, 11 000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, tel. 011/ 363-1830 i 3065-446, kontakt osoba Irena Grujičić

Detaljnije

Javni konkurs nevladinim organizacijama značajnim za obrazovanje

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za učešće u korišćenju finansijskih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja namenjenim za dotacije nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje u 2017. godini

 

Cilj javnog konkursa: Unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja na osnovu iskazanih programa i projekata udruženja koja pružaju podršku učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Prosveta – Obrazovono-vaspitne aktivnosti koje realizuju udruženja.

Učesnici konkursa mogu biti: udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

Rok za podnošenje prijave: u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa (konkurs je objavljen na sajtu Ministarstva 12.10.2017. godine).

Detaljnije

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1. INOVACIONE AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA KOJE SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU

Inovacione aktivnosti fizičkih lica u 2017. godini ostvaruju se putem prijava za finansiranje aktivnosti fizički lica inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o inovacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 110/05 ,18/10 i 55/13) – Zakon.

Fizičko lice se upisuje u Registar kao inovator ako ima prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji i ako poseduje ispravu o priznatom patentu, odnosno ispravu industrijskog dizajna ili topografije integrisanih kola. Ogledni obrazac zahteva za upis fizičkog lica u Registar, nalaze se na portalu Ministarstva www.mpn.gov.rs u okviru naslova „Tehnološki razvoj- Inovaciona delatnost – Registar inovacione delatnosti“.

U cilju afirmacije, unapređenja i ostvarivanja ciljeva inovacione politike, po osnovu ovog javnog poziva se finansiraju inovacione delatnosti ili projekti čiji su nosioci ili učesnici fizička lica – registrovani subjekti inovacione delatnosti, a tako što se:
– obezbeđuje finansijska podrška u cilju unapređenja stručne i materijalno-tehničke opremljenosti i stvaranja uslova za njegovo uključenje u pojedine inovacione delatnosti ili projekte finansirane sredstvima budžeta autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, Fonda za inovacionu delatnost i drugih fondova, međunarodnih finansijskih organizacija.

– obezbeđuje finansijska podrška za izradu prototipa prozvoda koji će se realizovati kroz praktičnu primenu patentnog rešenja;

– obezbeđuje finansijska podrška za opremanje inovatora stručnim, materijalnim i drugim resursima koji su u funkciji realizacije inovacionih projekata iz člana 28. Zakona.

2. VREME REALIZACIJE
Po ovom pozivu se može zahtevati finansiranje inovacione delatnost/projekta za čiju realizaciju su neophodne aktivnosti u trajanju od 3 i 6 meseci.

3. FINANSIRANJE ODOBRENIH ZAHTEVA
Finansiranje pojedine inovacione delatnosti/projekta po ovom pozivu vrši se do iznosa od 400.000,00 dinara.

Jedno registrovano fizičko lice – inovator može po ovom javnom pozivu podneti samo jednu prijavu za finansiranje inovacione delatnosti/projekta.

4. OSTALO
Prijave za finansiranje iz budžetskih sredstava, po ovom pozivu, podnose fizička lica-inovatori koji su registrovani, odnosno koji su podneli zahtev za upis u Registar. Prijave za finansiranje se podnose popunjavanjem Obrasca I za prijavu koji je zajedno sa «Uputstvom za podnosioce prijave za finansiranje fizičkih lica registrovanih inovatora» objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs u
okviru sekcije Konkursi i javni pozivi, Nauka,tehnološki razvoj i inovaciona delatnost-aktuelno – Javni pozivi po Zakonu o inovacionoj delatnosti – 2017 i dostavljanjem priloga navedenih u tački 2. pomenutog Uputstva.

Prijavu za finansiranje iz budžetskih sredstava fizičkih lica inovatora upisanih u Registar inovacione delatnosti potpisanu od strane registrovanog fizičkog lica inovatora potrebno je dostaviti elektronski na marina.vukobratovic@mpn.gov.rs i u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
11000 Beograd, Nemanjina 22-26,
sa naznakom ”za Javni poziv – finansiranje fizičkih lica-inovatora”

Rok za podnošenje prijava je 9.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva je: Marina Vukobratović Karan kontakt telefoni: 011/ 361-65-26 i 011/3640-230 lok.107

Detaljnije

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Poziv za prijavjivanje za dodelu stipendija za školsku 2016/2017. godinu u okviru Projekta: „SVET U SRBIJI“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve zainteresovane pripadnike zemalja članica i zemalja posmatrača PNZ, starosti od 18 do 35 godina da se prijave za dodelu stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Svet u Srbiji“.

Zainteresovani se mogu prijaviti preko nadležnog Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u svojoj državi.

Stipendija Vlade Republike Srbije obuhvata učenje srpskog jezika i pohađanje osnovnih, master ili doktorskih studija na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Stipendija obuhvata: besplatnu vizu za privremeni boravak, besplatnu nostrifikaciju srednjoškolskih/visokoškolskih isprava, plaćene troškove školarine tečaja srpskog jezika i izabranih studija, plaćen smeštaj i ishrana u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i stipendiju u iznosu od 15.000,00 dinara mesečno za troškove prevoza, udžbenika i ostale troškove.

USLOVI ZA DOBIJANJE STIPENDIJE:
1.    Kandidat mora da bude mlađi od:
•    21 godine za osnovne studije
•    25 godina za diplomske-master studije
•    35 godina za doktorske studije

2.    Kandidat mora da poseduje lekarsko uverenje ne starije od šest meseci kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od neke zarazne bolesti (uključujući i HIV test).

3.    Kandidat mora da zna engleski i/ili francuski jezik.

4.    Kandidat mora da bude predložen od strane nadležnog organa države učesnice Projekta čiji je državljanin.

5.    Kandidat predložen za osnovne studije može da se upiše na prvu godinu studija ukoliko poseduje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stepen obrazovanja ekvivalentan diplomi srednje škole u Republici Srbiji.

6.    Kandidat predložen za diplomske – master akademske studije, može da se upiše na studije ukoliko ima odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na osnovnim studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na osnovnim studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (180 ili 240 ESPB bodova).

7.    Kandidat predložen za doktorske akademske studije može da upiše studije ukoliko ima stečenu odgovarajuću diplomu Univerziteta stečenu na master studijama, ekvivalentnu diplomi stečenoj na diplomskim – master studijama na Univerzitetima u Republici Srbiji (300 ESPB bodova).

8.    Po završetku studija kandidat treba da se vrati i da živi u državi koja ga je  predložila za stipendiju u okviru Projekta.

*Napomena: Prosek se utvrđuje prema sistemu ocenjivanja u državi u kojoj je kandidat stekao srednje, odnosno visoko obrazovanje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVNI FORMULAR:
1.    Biografija (CV) sa kontakt adresom, telefonom i e-mail adresom.

2.    Kandidati za osnovne studije: original ili overena kopija srednjoškolskih svedočanstava ili diplome o završenoj srednjoj školi.

Kandidati za master studije: original ili overena kopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplomi.

Kandidati za doktorske studije: original ili overena kopija diplome sa osnovnih studija sa dodatkom diplomi, original ili overenu kopiju diplome o završenim master studijama sa dodatkom diplomi.

3.    Kopija pasoša.

4.    Fotografija.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, popunjeni formular overen od nadležnog organa države koja predlaže zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju nadležnim Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u državama u kojima žive.

Rok za dostavljanje prijavnih formulara i propratne dokumentacije je 31. maj 2016. godine.

Detaljnije

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni pozivi za sufinansiranje naučnoistraživačkih programskih aktivnosti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2016. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;

3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;

6. sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja;

7. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;

8. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;

9. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;

10. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 29.03.2016. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Detaljnije