Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2021. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture i sa ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti imaju organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr.zakon i 47/18), kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma. Za projekte navedene pod a), b) i v), u skladu sa članom 41. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 17/19), turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma potrebno je da imaju usvojen godišnji plan rada i plan promotivnih aktivnosti na koji prethodnu saglasnost daje Turistička organizacija Srbije.

Projekti treba da obezbeđuju sledeće:
a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;
b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
v) edukacija i treninzi u turizmu;
g) izrada planske dokumentacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva;
d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;
e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;
i) realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).

  • Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v), može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta.
    Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.
  • Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod g), d), đ), e),ž), z) i i) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.
    Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može, takođe, da ostvari pravo na korišćenje subvencije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava, između ostalog, sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Pored zahteva, potrebno je obezbediti i sledeću dokumentaciju:
1. Rešenje o upisu u registar nadležnog organa, odnosno Obaveštenje o razvrstavanju za jedinice lokalne samouprave;
2. OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Za projekte navedene pod a), b) i v), u delu Korišćenje sredstava , u skladu sa članom 41. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, broj 17/19), turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma potrebno je da imaju usvojen godišnji plan rada i plan promotivnih aktivnosti na koji prethodnu saglasnost daje Turistička organizacija Srbije.

Obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministarstva www.mtt.gov.rs.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Izbor projekata subvencija i transfera koji će biti sufinansirani

Vrednovanje projekata vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Finansiranje projekata vrši se na sledeći način:
– projekti koji dobiju prosečnu ocenu između 9,00 i 10,00 finansiraju se u iznosu do 100% za projekte navedene u delu Namena sredstava pod brojem g), d), đ), e), ž), z) i i), a za projekte pod brojem a), b) i v) do 50% ukupne vrednosti projekta;
– projekti koji dobiju prosečnu ocenu između 8,00 i 8,99 finansiraju se u iznosu do 80% za projekte navedene u delu Namena sredstava pod brojem g), d), đ), e), ž), z) i i), a za projekte pod brojem a), b) i v) do 40% ukupne vrednosti projekta;
– projekti koji dobiju prosečnu ocenu između 7,00 i 7,99 finansiraju se u iznosu do 60% za projekte navedene u delu Namena sredstava pod brojem g), d), đ), e), ž), z) i i), a za projekte pod brojem a), b) i v) do 30% ukupne vrednosti projekta;
– projekti koji dobiju prosečnu ocenu između 6,00 i 6,99 finansiraju se u iznosu do 50% za projekte navedene u delu Namena sredstava pod brojem g), d), đ), e), ž), z) i i), a za projekte pod brojem a), b) i v) do 20% ukupne vrednosti projekta.

Projekti koji dobiju prosečnu ocenu nižu od 6,00, neće biti finansirani.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod a), b) i v) podnose se se zaključno sa 31.03.2021. godine.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 30.6.2021. godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Sve dodatne informacije u vezi sa projektima pod a), b), i v) mogu se dobiti na telefon: 011/3139697, a u vezi sa projektima pod g), d), đ), e), ž), z) i i) na telefon: 011/3139685.

Izvor