MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012-„ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2024. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012-„ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2024. godini

• Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.
• Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci.

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.
Svako pojedino udruženje, Savet ili organizacija može prijaviti samo jedan projekat bez obzira da li se isti odnosi na oblast finansiranje projekata ili na finansijsku podršku i pokroviteljstvo

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja, a koja su zvanično registrovana najmanje dve godine pre objavljivanja poziva i član statuta kojim je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja nije izmenjen u navedenom peridu i koja vode transparentno finansijsko poslovanje

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
– Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
– da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
– da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
– Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;
– Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja kao pokrovitelja ili finansijera skupa;
– Ukoliko udruženje sprovodi aktivnosti ili deo aktivnosti projekta u ustanovama iz sistema obrazovanja i vaspitanja, socijalne zaštite ili u nekoj drugom državnom sistemu, mora imati pisano odobrenje nadležnog organa državne uprave.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite .

Prioritetne oblasti su:
– podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
– bolesti zavisnosti
– podizanje svesti o značaju dobrovoljnog davalaštva krvi
– mentalno zdravlje
– traume i povrede
– zarazne bolesti
– prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
– reproduktivno zdravlje
– zdravlje dece i mladih
– stomatološka zdravstvena zaštita dece
– zdravlje invalida
– zdravlje starih
– ublažavanje posledica izazvanih pandemijom COVID-19
– smanjenje svih oblika diskriminacije u pristupu zdravstvenoj zaštiti
– podrška Nacionalnim programima i strategijama iz oblasti zdravstvene zaštite.

Ovim konkursom nisu obuhvaćene sledeće aktivnosti:
– aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja;
– štampanje autorskih monografija;
– kulturne manifestacije;
– nabavka svih vidova opreme;
– sve aktivnosti koje se tiču prevencije HIV infekcije.

NAČIN PRIJAVE:

Sva zainteresovana udruženja svoje projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M4 uz detaljan opis predloženih ativnosti.
Uz prijavu projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1. Fotokopiju rešenja registracione prijave osnivanja udruženja iz Agencije za privredne registre
2. fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljeviudruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen i potpisan od strane odgovornog lica;
4. preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa;biografije predloženih edukatora;
5. podatak o visini iznosa kotizacije za učesnike na stručnom skupu
Ukoliko udruženje u okviru prijave projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.
Dokumenta pod rednim brojem 1 i 2 nije potrebno overavati.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekata je 15 dana od trenutka raspisivanja Javnog poziva.
Rok i način objavljivanja prihvaćenih projekata:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata istaći javno na svojoj internet stranici www.zdravlje.gov.rs u roku od 15 radnih dana od dana isteka roka za prijavu.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije spisak prihvaćenih projekata istaći će javno na svojoj internet stranici u roku od trideset dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Sve neblagovremene, nepotpune i nepropisno dostavljene prijave biće odbačene.

Popunjeni obrazac M4 sa kompletnom dokumentacijom, u dva primerka, dostaviti putem pošte, isključivo kao preporučenu pošiljku i obavezno izvršiti elektronsku prijavu uz napomenu „KONKURS ZA UDRUŽENjA – NE OTVARATI” i poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu,
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
drugi sprat, kancelarija 163, na ime odgovorne osobe, dr Jelena Janković.
i izvršiti elektronsku prijavu na e-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja su:
Dragan Đorđević Email: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs i dr Jelena Janković Email: jelena.jankovic@zdravlje.gov.rs Kontakt telefoni: 011/ 2147608

Detaljnije