Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2018. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2018. godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu stipendija sportistima u 2018. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 870.000,00 dinara.

USLOVI

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status mladog talentovanog sportiste amatera.

Kandidate za status mladog talentovanog sportiste amatera, predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
Mladi talentovani sportista amater može dobiti stipendiranje za sportsko usavršavanje ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1. da je u pitanju sportista amater;
2. da je sportista državljanin Republike Srbije;
3. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža;
4. da u tekućoj godini nije dobio stipendiju od drugih nivoa vlasti u Republici Srbiji;
5. da je sportista u tekućoj godini rangiran u skladu sa članom 139. i članom 140. stav 2. Zakona o sportu;
6. da ga njegova sportska organizacija predloži za dobijanje stipendije;
7. da se u tekućoj godini i dalje bavi sportskim aktivnostima u sportskim organizacijama u opštini Kanjiža;
8. da ima od 15 do 23 godina;
9. da u tekućoj godini ima status učenika i da je u prethodnoj školskoj godini ostvario minimalno vrlo dobar uspeh ili da je završio srednju školu sa minimalno vrlo dobrim uspehom, za sportiste koji su srednjoj školi;
10. da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom;
11. da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu;
12. da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i fer-plejom.
Pravo na stipendiju prestaje sportisti prestankom ispunjavanja uslova iz stava 1. ovog člana.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:
– obrazac prijave (Obrazac SP-1);
– potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira;
– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrdu škole koju pohađa da iz vladanja ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ ili fotokopiju svedočanstva kao dokaz;
– fotokopiju tekućeg računa punoletnog kandidata;
– fotokopiju tekućeg računa roditelja maloletnog kandidata;
– izjavu punoletnog lica- kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-1);
– odnosno izjavu roditelja/ staratelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2);
– fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja/ staratelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3).

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.
Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.
Obrasci su dostupni na internet strani www.kanjiza.rs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima, sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža, Kanjiža, Glavni trg br. 1.
Javni oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža, u „Službenom listu opštine Kanjiža“ i na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Detaljnije