Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih sektora, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi:
1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, najkasnije do 1. januara 2018. godine;
2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;1
5. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za promociju izvoza koje sprovodi Agencija.

Podnosilac prijave koji je učestvovao u prethodnom Programu se može prijaviti za učešće i na ovom ukoliko je Podnosilac prijave sproveo sve mere intervencije iz prethodnog Programa.
Podnosilac prijave iz prethodnog stava se može prijaviti za učešće u Programu kako bi mu se odobrila bespovratna sredstva za druge mere intervencije za isto ciljano tržište u odnosu na ciljano tržište iz prethodnog Programa, ili za iste mere intervencije za različito ciljano tržište u odnosu na ciljano tržište iz prethodnog Programa. Ova odredba se ne primenjuje na meru intervencije izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima.

Posebni uslovi:
Poslovni kapaciteti:
1. da Podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost u Podržanim sektorima;
2. da se Podnosilac prijave bavi proizvodnjom:
o finalnih proizvoda koji su namenjeni krajnjim potrošačima;
o komponenti proizvoda, pod čime se podrazumeva serijska proizvodnja komponenti proizvoda koji se u neizmenjenom obliku integrišu u proizvode izrađene po meri koji su namenjeni krajnjim potrošačima, kao i proizvodnja komponenti proizvoda koje kupac kao proizvođač u neizmenjenom obliku integriše u finalni proizvod namenjen krajnjem potrošaču.
Kadrovski kapaciteti:
1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO;

Finansijski kapaciteti:
1. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. poslovne godine ostvario poslovni prihod od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca pojedinačnog bilansa uspeha za posmatranu godinu – pod- kategorije AOP 1009 Prihod od prodaje proizvoda i usluga);
2. da je udeo prihoda od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa, veći ili jednak 50% od ukupnih poslovnih prihoda (odnos pozicija Zvaničnog obrazaca pojedinačnog bilansa uspeha, za 2019 ili 2020. godinu, prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga pod-kategorije AOP 1009 i AOP 1001 Poslovni prihod);
3. da je Podnosilac prijave u toku 2019. ili 2020. godine ostvario izvoz od prodaje gotovih proizvoda nastalih obavljanjem prerađivačke delatnosti iz proizvodnih sektora koji su predmet podrške ovog Programa od najmanje 12.000.000 dinara. (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 1011 Prihod od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu i to matičnim i zavisnim društvima ili/i AOP 1013 Prihod od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima ili/i AOP 1015 Prihod od prodaje proizvoda i usluga eksterno, nepovezanim društvima);
4. da vrednost osnovnih sredstava u 2019. ili 2020. poslovnoj godini nije manja od 35.000.000,00 dinara (Podatak iz zvaničnog obrasca bilansa uspeha za posmatranu godinu – AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema);
5. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

1.Konsultantsku podršku za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje istraživanja tržišta koje mora obuhvatati analizu celokupnog ciljanog tržišta, analizu konkurentnosti korisnika na ciljanom tržištu, analizu konkurentnosti proizvodnog asortimana korisnika na ciljanom tržištu, identifikaciju kriterijuma za pozicioniranje na ciljanom tržištu kao i izbor strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u iznosu koji ne može biti veći od 2. 000.000,00 RSD.

2.Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:
• izradu marketing plana koji podrazumeva identifikaciju distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakta sa distributerima kao i izradu plana brendiranja na ciljanom tržištu;
• izrada dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta, u skladu sa marketing planom;
• prilagođavanje web stranice on-line prodaji ili kupovina nove platforme namenjena za elektronsku trgovinu koja je prilagođena isključivo za potrebe Korisnika.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova istraživanja tržišta svih zemalja u okviru ciljanog tržišta, a u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

3.Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sprovođenje sledećih aktivnosti:
• izlaganje na jednom ili više međunarodnih sajmova iz predmetne oblasti od značaja za promociju izvoza na ciljanom tržištu, što obuhvata troškove zakupa prostora, izrade štanda, troškove pratećih usluga (usluge snabdevanja strujom i vodom, usluge snabdevanja internetom, obavezna upisnina ili kotizacija) i troškove transporta uzoraka;
• poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije, što obuhvata naknadu za usluge posredovanja konsultanta radi identifikacije potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim kupcima ili distributerima, kao i naknadu za pripremu Korisnika za B2B susrete sa potencijalnim kupcima ili distributerima u okviru kompanijskih misija;

• učešće na jednom ili više on-line sajmova, vebinara i događaja iz podržanih sektora od značaja za promociju izvoza na ciljano tržište, što obuhvata troškove kotizacije ili participacije.

Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 2. 000.000,00 RSD.

4.Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište, ulistavanja jednog ili više proizvoda u trgovinske lance na ciljano tržište i ulistavavanja jednog ili više proizvoda na globalne onlajn prodavnice (primera radi Amazon.com) ili specijalizovane on-line prodavnice za ciljano tržište koje su priznate u međunarodnoj poslovnoj zajednici.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 2.000.000,00 RSD.

5.Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva radi sprovođenja jedne ili više obuka u cilju sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu / online prodajom, unapređenja finansijskog upravljanja, pronalaženja optimalne kalkulacije cena proizvoda i troškova izvoza i sticanja znanja u vezi sa pravnim / carinskim / poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

6.Unapređenje proizvodnih sposobnosti

Pod ovom merom intervencije Korisniku se odobravaju bespovratna sredstva za nabavku opreme koja obuhvata:
• opremu u cilju usklađivanja kvaliteta proizvoda sa zahtevima ciljanog tržišta;
• opremu u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta ili opremu za optimizaciju i unapređenje proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je već ugovorena saradnja.
Za ovu meru intervencije sredstva će biti refundirana do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

Javni poziv je objavljen 17. decembra 2021. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 17. marta 2022. godine.

Detaljnije