Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
  • da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju ili da su iz sportskih oblasti prepoznatih u Republici Srbiji;
  • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
  • da su direktno odgovorne za realizaciju programa;
  • da su prethodno obavljale delatnosti u oblasti sporta najmanje godinu dana;
  • da su sa uspehom realizovali prethodne odobrene projekte (prihvaćen izveštaj o utrošku sredstava od strane Sekretarijata);
  • da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom;
  • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;

PROGRAMI KOJI ĆE SE FINANISIRATI
Na osnovu konkursa će se finansirati projekti i programi koji su u skladu sa prioritetima Programa razvoja sporta u APV, i koji, pre svega, imaju za cilj:

1. unapređenje sporta dece i mladih uključujući i školski sport;
2. povećanje obuhvata građana bavljenjem sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije;
3. razvoj i unapređenje vrhunskog sporta;
4. podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 16.000.000,00 (šesnaestmiliona) dinara.

TRAJANJE KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31. oktobra 2018. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2018. godini. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za finasiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini 2016-2018.“, putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije