Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini

PREDMET konkursa je podrška projektima i programima na teritoriji AP Vojvodine u oblasti kulture, u tematskim oblastima:
1. Muzičko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija i izdavaštvo;
2. Likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura;
3. Scensko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija;
4. Književno stvaralaštvo i izdavaštvo, manifestacije, festivali i smotre.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe, projekte, manifestacije i festivale u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti kao i u oblasti amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini u ukupnom iznosu od 45.450.000,00 dinara (slovima: četrdeset pet miliona četiristo pedeset hiljada dinara i 00/100) iz sledećih tematskih oblasti:

1. Muzičko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija i izdavaštvo:
• muzičko stvaralaštvo – komponovanje muzičkog dela;
• muzičko izdavaštvo – partiture i produkcija autorskog materijala (CD i DVD);
• projekti, festivali i manifestacije od pokrajinskog značaja;
• takmičenja u oblasti muzike;
• obeležavanje značajnih proslava i dodela nagrada;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4560, nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

2. Likovno stvaralaštvo, vizuelna umetnost, dizajn, digitalno stvaralaštvo i multimedija, arhitektura:
• samostalne i kolektivne izložbe, kolonije, nagrade, rezidencijalni programi i projekti;
• manifestacije, festivali od pokrajinskog značaja;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina i udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4507, mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

3. Scensko stvaralaštvo, produkcija, interpretacija:
• Produkcija i interpretacija pozorišnih predstava;
• Projekti, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja, operske predstave, operete, baletske predstave (umetnička igra);
• nagrade;
• gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva.
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: javna nefinansijska preduzeća i organizacije, ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4264, natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

4. Književno stvaralaštvo i izdavaštvo, manifestacije, festivali i smotre:
• susreti pisaca, književne tribine, memorijali,projekti, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja;
• nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja;
• projekti amaterskog stvaralaštva;
• objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga nastalih na srpskom jeziku iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture;
• objavljivanje časopisa koji izlaze na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi za kulturu, književnost i umetnost, kao i časopisa za decu;
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa čl. 21. i čl. 73. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i to: ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, javna nefinansijska preduzeća i organizacije, privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi, preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i udruženja u kulturi.
Kontakt za dodatne informacije: 021/487 4437, bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju – sufinansiraju projekti podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture i popularizaciji turističkih sredina u AP Vojvodini u kojima bi projekti bili realizovani, i okupili bi značajan broj posetilaca.

Ako se projekat odnosi na izdavanje CD-a, DVD-a ili partitura, Podnosilac prijave je dužan da dostavi i dokaz o regulisanim autorskim pravima, kao i potpisanu recenziju.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe i projekte koji omogućavaju unapređivanje rodne ravnopravnosti, dostupnost kulturnih sadržaja deci i mladima, kao i osobama sa invaliditetom, u okviru navedenih oblasti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

Način prijavljivanja
Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na elektronski popunjenom obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini, (osim za: objavljivanje knjiga i objavljivanje časopisa za koje se aplicira na posebnom obrascu), koji se može preuzeti na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs i u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
– Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa, projekata, manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti, kao i amaterskog stvaralaštva u kulturi u AP Vojvodini u 2018. godini.-

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Pod potpunom prijavom se podrazumeva uredno popunjen i overen adekvatan Prijavni obrazac (sa pripadajućim Prilozima), kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu Konkursa i Prijavnog obrazca.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.

Ukoliko podnosilac prijave nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržan na konkursu, može naknadno da otvori račun.

Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

O izboru programa i projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija, koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku ili je utvrđen nenamenski utrošak dodeljenih sredstava.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Detaljnije