Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

Predmet konkursa je podrška organizovanju javnih, kreativnih višednevnih manifestacija u lokalnim samoupravama, koje podrazumevaju istovremenu realizaciju različitih progamskih sadržaja iz minimum četiri oblasti konkursa, koristeći prevashodno kulturne resurse svoje lokalne samouprave; podrazumevaju veliki broj učesnika i namenjeni su velikom broju posetilaca.

RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće/sufinansiraće manifestacije sredstvima u iznosu od 2.200.000,00 dinara (slovima: dvamilionadvestohiljadadinara i 00/100), po klasifikaciji korisnika: 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.000.000,00 dinara i 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 1.200.000,00 dinara.
KONKURS SE ODNOSI NA REALIZACIJU MANIFESTACIJA koje podrazumevaju skup pojedinih aktivnosti iz najmanje četiri navedenih oblasti:

I Muzika
• organizovanje i realizacija gitarijada (sa akcentom na mlade neafirmisane bendove);
• gostovanja u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije moderne, kvalitetne savremene muzike i edukacije nove mlade publike (detaljan opis muzičkog segmenta, muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, vreme, mesto, koncertni prostor održavanja);
• koncerti, radionice, takmičenja i promocija popularne kulture (džez, rok, pop…), koje predstavljaju platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
• koncerti i smotre lokalnih ansambala, kao i gostovanja ansambala i solista uz podsticanje saradnje sa lokalnim ansamblima;
• koncerti, smotre i promocija horskog amaterskog stvaralaštva.

II Scensko – stvaralaštvo, produkcija, interpretacija
• realizacija i izvođenje amaterskih predstava, kao i predstava za decu i odrasle;
• interaktivne radionice, osmišljene na atraktivan način.

III Književno stvaralaštvo
• predstavljanje književnih dela i stvaralačkog opusa autora svoje sredine (promocije, književne večeri, tribine).

IV Likovno – primenjena i vizuelna umetnost, dizajn, multimedija
• organizovanje i realizacija likovnih kolonija i izložbi umetnika svoje sredine;
• interaktivne likovne, multimedijalne, strip i dr. radionice za decu i mlade, osmišljene na atraktivan način.

V Filmska umetnost i ostalo audio – vizuelno stvaralaštvo
• filmske priredbe sa jasnim umetničkim konceptom;
• programi interaktivne edukacije/radionice za mlade na temu audio-vizuelnog stvaralaštva, animiranog filma…;
• kulturno-obrazovni programi kojima se čini dostupnom kinematografska i audio-vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

VI Aktivnosti dece, mladih i za mlade u oblasti kulture
• realizacija participativnih projekata u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i/ili realizaciji;
• sajam organizacija mladih i za mlade.

VII Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
• promocija projekata koji podstiču i unapređuju kreativni razvoj;
• kreativne interaktivne radionice, seminari koji se odnose na amatersko kulturno stvaralaštvo;
• amaterske smotre, kolonije, pesnički susreti…;
• sajam starih zanata, domaće radinosti, suvenira, negovanje tradicije karakteristične za lokalnu sredinu.

Sve navedene aktivnosti odnose se i na programe koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja deci, mladima, osobama sa invaliditetom, participativni programi, kao i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture, koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

2. Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade, u periodu od 9 do 14 sati) ili se upućuju poštom na adresu sa naznakom:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama AP Vojvodine u 2018. godini – Sajam kulture

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici sekretarijata.

4. Pod potpunom prijavom se podrazumeva: uredno popunjen i overen obrazac prijave; detaljan opis programa; detaljno razrađen budžet programa; podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora programa; drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

5. Uz popunjeni obrazac Prijave, na konkurs se obavezno podnosi i:
– izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave;
– fotokopija potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– dokaz o saradnji sa drugim subjektima u kreiranju i realizaciji projekta.
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac prijave.
Napomena: Ukoliko udruženje nema otvoren namenski račun u Upravi za trezor, a bude podržano na konkursu, može naknadno da otvori račun.

6. Prijava i priložena dokumentacija se podnose u jednom primerku. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

7. O izboru programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje će biti objavljeno na zvaničnoj internet stranici sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismenim putem obavestiti podnosioce prijave.

9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama neće uzimati u razmatranje prijave kojima se aplicira nakon navedenog roka; sa nepotpunom dokumentacijom; poslate putem faksa ili elektronske pošte; nepotpisane i neoverene prijave; prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji u predviđenom roku.

10. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

11. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 021/487 47 39 ili na mejl: slobodan.vasic@vojvodina.gov.rs

III POSEBNI USLOVI KONKURSA

1. PRAVO UČEŠĆA: na Konkursu mogu da učestvuju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao što su ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, udruženja u kulturi, zadužbine i fondacije u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi sa svojim projektima iz oblasti kulture kojima doprinose promociji kulturnog života u lokalnoj zajednici i autentičnosti manjih kulturnih sredina u AP Vojvodini.

2. Izuzetno, komisija može da odluči da se finansiraju ili sufinansiraju programi podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture, i okupili bi značajan broj posetilaca.

3. Manifestacija mora da obuhvati realizaciju pojedinih aktivnosti iz bar četiri navedenih oblasti konkursa.

4. U prilogu formulara dostaviti: a) preporuku lokalne samouprave; b) dokaz o partnerstvu sa turističkom organizacijom (ugovor, sporazum i sl.); c) detaljan program i spisak učesnika; d) dokaz o partnerstvu sa drugim udruženjem, ustanovom.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe koji su u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016), koja je istaknuta na internet stranici sekretarijata.
Konkursom će biti podržani programi koji podrazumevaju – specifični ciljevi: obogaćenu kulturnu ponudu i podignut kvalitet sadržaja uz povećan broj učesnika i posetilaca; očuvanu i unapređenu kulturnu raznolikost; unapređenje međusobne saradnje između udruženja, ustanova kulture i drugih subjekata kulture sa organima lokalnih samouprava, turističkim organizacijama i poslovnim partnerima; unapređenu dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija, sa posebnim osvrtom na mlade i osetljive društvene grupe; podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju jedinica lokalne samouprave u skladu sa njihovim strateškim prioritetima; povećanje ukupne turističke ponude i turističkog prometa u lokalnoj samoupravi.

Troškovi reprezentacije se priznaju najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Troškovi goriva, smeštaja i ishrane učesnika mogu biti priznati najviše u iznosu od 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Ovi troškovi mogu biti priznati u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima, kada je manifestacija takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Sekretarijat neće finansirati i sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, provizije kod banke, zakup prostora i sl.) i plate zaposlenih kod podnosioca prijave, poklone, a takođe ni nabavku opreme, osim u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje ove elemente, a koje će komisija posebno razmatrati i odobravati.

Detaljnije