Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevimameđunarodnih standarda kvaliteta(standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera,  elektronska prezentacija i sl.);
•    Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
•    Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
•    Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 60.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2011. godine.

Uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i centrima.

Link