Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama finansiraće – sufinansiraće programe i projekte od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina u 2018. godini u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva i izdavačke delatnosti u ukupnom iznosu od 8.600.000,00 dinara (slovima: osammilionašestohiljadadinara i 00/100).

I RASPODELA SREDSTAVA

1. U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva Sekretarijat će finansirati – sufinansirati:

• programe i projekte u oblasti umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini koji se odnose na:

– književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije);
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju i repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (pozorišne predstave, radionice, festivali, nagrade);
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, festivali, ples);
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice);
– programe gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti.

• programe i projekte sa ciljem zaštite, negovanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica AP Vojvodine, koji se odnose na oblasti:

– izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muziku, narodne običaje i verovanja i stare narodne zanate;
– očuvanje, razvoj i podsticanje negovanja tradicionalne narodne kulture;
– festivale i takmičenja od izuzetnog značaja za očuvanje posebnosti nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
– prikupljanje podataka na terenu, istraživanje, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga;
– stvaranje uslova za rad folklornih ansambala, izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa, radionica starih narodnih zanata (izrada narodnih nošnji, nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, nabavku osnovnih sirovina i opreme za rad radionica starih narodnih zanata);
– stvaranje, prezentaciju i promovisanje novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa (izrada novih koreografija za folklorne ansamble, izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom, gostovanja i sl.);
– izložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad);
– unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva kroz edukaciju (stručni seminari, kursevi, letnji kampovi, radionice);

U ukupnom iznosu od 6.500.000,00 dinara (slovima: šestmilionapetsto-hiljadadinara i 00/100)

2. U oblasti izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina Sekretarijat će finansirati – sufinansirati objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga i časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica od značaja za kulturu i umetnost nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa teritorije AP Vojvodine, iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 dinara (slovima: dvamilionastohiljadadinara i 00/100)

II POSEBNI USLOVI KONKURSA

• OBLAST: ZAŠTITA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA

1. Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica, udruženja građana i ustanove kulture (osim ustanova kojima je osnivač APV) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, čija je pretežna delatnost kultura i koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihovog nacionalnog identiteta.

2. Sekretarijat neće sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora i sl.), plate zaposlenih kod Podnosioca prijave, nabavku kancelarijske i krupne opreme i troškove reprezentacije. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.
Ugostiteljske usluge i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je program takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.), a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

Na konkursu se neće sufinansirati gastronomski i turistički festivali.

3. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4872 ili e-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

4. Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
– potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
– svi prilozi koji su navedeni u prijavama.

• OBLAST: IZDAVAČKA DELATNOST NA JEZICIMA NACIONALNIH ZAJEDNICA – NACIONALNIH MANJINA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću i koji posluju najmanje godinu dana pre objavljivanja konkursa (u daljem testu: Podnosilac prijave).
Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica odnosno na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije za oblast izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4437 ili e-mail: bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

2. Pod potpunom Prijavom za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave;
• dostavljen detaljan opis projekta odnosno podaci o autoru, prevodiocu, priređivaču/uredniku; (prilog br. 2 u Prijavi);
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 3 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, projekta (u Prijavi);
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena (fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji kod APR), dokaz o regulisanim autorskim pravima (potpisan ugovor sa autorom/prevodiocem/priređivačem)i potpisana recenzija).
U slučaju troškova štampanja, Sekretarijat će priznati troškove štampanja do 300 primeraka u standardnim formatima (A4, A5 i B5) i na standardnom papiru

3. Pod potupnom prijavom za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja časopisa podrazumeva se:
• uredno popunjen i overen obrazac Prijave
• dostavljen detaljan opis projekta odnosno opis koncepcije časopisa i sadržaja svake pojedine sveske (Prilog br.1 u Prijavi)
• detaljan nacrt budžeta po vrstama troškova (prilog br. 2 u Prijavi);
• opis stručnih kapaciteta podnosioca, projekta (u Prijavi)
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena (fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopija o registraciji kod APR), poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa)
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

III OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

2. Prijave sa obaveznim prilozima se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2018. godini

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije

3. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama tokom 2017. godine dodelio sredstva za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

4. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

5. Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom. Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

6. Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata/programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:

– koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
– ispunjavaju sve opšte uslove propisane Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS‟ br. 105/2016 i 112/17), koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

Detaljnije