Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

ROMANIAN_AGRICULTURE_field_top_view_97763866_03 (948 x 636) (313 x 210)GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu  poljoprivrednog zemljišta

GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 dinara

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:
•    prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
•    manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
•    manje od 50 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa prijavom na Konkurs Fonda za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se banci kreditoru, u svim filijalama – ekspoziturama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zahtev se podnosi u slučaju:
•    kada postoji namera za kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta;
•    ako postoji izvesna mogućnost da dođe do kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o izdavanju garancije (u daljem tekstu: odobravanje kreditnog okvira).

Uz Zahtev neophodno je podneti sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira);
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva finansija i privrede uprava za trezor;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane) ili čipovani izvodi lične karte;
– Potvrda o prihodima članova porodičnog domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac banke/Fonda);
– Dokaz o otvorenom računu i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja, kao namenskog računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
– Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta-izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos do 80 % ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

  • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od EUR 5.000,00 do maksimalnog iznosa od EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;
  • Rok vraćanja kredita: do maksimalno 10 godina od dana puštanja kredita u tečaj;
  • Period raspoloživosti za povlačenje tranše: do maksimalno godinu dana u slučaju odobravanja kreditnog okvira;
  • Maksimalna kamatna stopa (kod kredita) do: NKS 6,75%+6M Euribor ili fiksno do 7,95%;
  • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
  • Otplata kredita: po isteku perioda mirovanja kredita u jednakim anuitetima ili u jednakim ratama u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
  • Prevremena otplata kredita: 0%;
  • Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahteva do: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred ili do 1% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u kancelariji Fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova, na telefon: (021) 489-37-00, ili preuzeti sa sajta www.garfondapv.org.rs.

Informacije se mogu dobiti i u svim filijalama – ekspoziturama banaka kreditora.

Link