Zapis sa oznakom ‘Garancijski fond AP Vojvodine’

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme

NOva opremaGARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za razvojne projekte, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti i podrške kreiranju novih radnih mesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove:
• Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
• Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
• Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
• Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
• Uredna kreditna istorija;
• Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku nove opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti:
– proizvodnja i prerada,
– turizam,
– proizvodne usluge.

Kao oprema priznaje se, oprema čiji je korisni vek trajanja duži od godinu dana i čija pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke opreme je veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Po ovom Konkursu neće se finansirati nabavka putničkih vozila, oprema namenjena opremanju ugostiteljskih objekata (kafića), trgovinskih objekata, kockarnica, proizvodnja ili trgovina duvanom ili proizvodnja i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima i međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Detaljnije

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme

Energetska efikasnostGARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije

Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:
1.Privredna društva (mikro, mala i srednja), i preduzetnici
• Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
• Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
• Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
• Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
• Uredna kreditna istorija;
• Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda.
2. Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:
• Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
• Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije, s tim da banka može, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ugovoriti da se do 25% sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom.

Pod energetski efikasnom opremom podrazumeva se oprema koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20% i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%.Ukoliko se u okviru jednog kredita finansira više različitih mera energetske efikasnosti, svaka mera, odnosno oprema koja se finansira mora ostvariti uštedu od minimalno 20%.

Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Detaljnije

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

silo2GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za izdavanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose

GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih
kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

Po ovom konkursu garantovaće se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavku prateće opreme za silose.
Predmet garantovanja po ovom Konkursu neće biti finansiranje troškova izrade projektne dokumentacije, troškova pribavljanja dozvola, građevinski radovi, uređivanje zemljišta, ograđivanje zemljišta, kao i izgradnja prilaznih puteva i sl.

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava,
– Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i
– Mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda,

Detalji

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

ROMANIAN_AGRICULTURE_field_top_view_97763866_03 (948 x 636) (313 x 210)GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu  poljoprivrednog zemljišta

GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 dinara

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:
•    prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
•    manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
•    manje od 50 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa prijavom na Konkurs Fonda za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se banci kreditoru, u svim filijalama – ekspoziturama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zahtev se podnosi u slučaju:
•    kada postoji namera za kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta;
•    ako postoji izvesna mogućnost da dođe do kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o izdavanju garancije (u daljem tekstu: odobravanje kreditnog okvira).

Uz Zahtev neophodno je podneti sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira);
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva finansija i privrede uprava za trezor;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane) ili čipovani izvodi lične karte;
– Potvrda o prihodima članova porodičnog domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac banke/Fonda);
– Dokaz o otvorenom računu i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja, kao namenskog računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
– Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta-izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos do 80 % ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od EUR 5.000,00 do maksimalnog iznosa od EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;
 • Rok vraćanja kredita: do maksimalno 10 godina od dana puštanja kredita u tečaj;
 • Period raspoloživosti za povlačenje tranše: do maksimalno godinu dana u slučaju odobravanja kreditnog okvira;
 • Maksimalna kamatna stopa (kod kredita) do: NKS 6,75%+6M Euribor ili fiksno do 7,95%;
 • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
 • Otplata kredita: po isteku perioda mirovanja kredita u jednakim anuitetima ili u jednakim ratama u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
 • Prevremena otplata kredita: 0%;
 • Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahteva do: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred ili do 1% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u kancelariji Fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova, na telefon: (021) 489-37-00, ili preuzeti sa sajta www.garfondapv.org.rs.

Informacije se mogu dobiti i u svim filijalama – ekspoziturama banaka kreditora.

Link

Dugoročni krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju kupovine nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

Tekst Konkursa, detaljan spisak opreme, formular prijave, formular izjave saduznika, formular izjave o povezanim licima

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama – GARANTNI POTENCIJAL 200.000.000 RSD –

1. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (malim i srednjim), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za razvojne projekte, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, i podrške kreiranju novih radnih mesta.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mala i srednja), zemljoradničke zadruge u većinskom privatnom vlasništvu i preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
 • Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
 • Uredna kreditna istorija (bez iskaza docnje u Izveštaju kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih 6 meseci u materijalno značajnom iznosu, 10.000 RSD za pravna lica i 1.000 RSD za preduzetnike);
 • Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana;
 • ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke.

3. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti:

– proizvodnja i prerada,
– turizam,
– proizvodne usluge.

Po ovom Konkursu neće se finansirati nabavka putničkih vozila i opremanje ugostiteljskih objekata. Zahtev za odobravanje kredita i garancije sa dokumetacijom podnosi se u svim poslovnim jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D. NOVI SAD, na teritoriji AP Vojvodine.

4. Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos 60 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Rok otplate kredita: do 5 godina;
 • Period mirovanja otplate kredita: do 6 meseci, koji se uključuje u rok otplate kredita;
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
 • Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno;
 • Otplata kredita: u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta;
 • Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred;
 • Naknada Banke za prevremenu otplatu kredita: 0%;
 • Bez učešća i depozita.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Tekst Konkursa je objavljen na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine: www.garfondapv.org.rs.

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – garantni potencijal do 400.000.000,00 dinara –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:
– kombajna,
– traktora,
– drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
– priključnih poljoprivrednih mašina i
– opreme;

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – POLJOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
• otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnik konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine izražava putem podnošenja Prijave na konkurs za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Prijava).

Obrazac Prijave za učešće na konkursu može se podići u kancelariji Garancijskog fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Garancijskog fonda AP Vojvodine broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a za kredite pod tačkoma 4.2. prijave se mogu podneti do 15. oktobra 2012. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma) i na telefon: (021) 489-37-00.

Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine www.garfondapv.org.rs

Konkurs za mala i srednja preduzeća

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih krediti  za  kupovinu  nove opreme poreklom iz Republike Italije

– GARANTNI POTENCIJAL    150.000.000,00 DINARA –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji koju je Vlada republike Italije odobrila za realizaciju projekta „Program razvoja privatnog sektora kao podrške malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka“, a koja je namenjena za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije.

Pravo uĉešća na konkursu imaju PRAVNA LICA, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine; Minimum 65% kapitala preduzeća u privatnom vlasništvu; Ima pozitivan finansijski izveštaj;
 • Raspolaţe perspektivnim projektom i Planom investicije;
 • Posluje najmanje 2 godine u delatnosti za ĉije finansiranje traţi sredstva kredita; Zapošljava manje od 250 lica;
 • Ima godišnji obrt manji od 50 miliona evra i/ili bilansnu sumu manju od 43 miliona evra;
 • Hemaju uĉešće u svom kapitalu odnosno odluĉivanju, drugog pravnog lica koje se svrstava u kategoriju velikih preduzeća, veće od 25%.
 • Kao i druge uslove definisane poslovnom politikom Banke.

Uĉesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine izraţavaju putem podnošenja Zahteva.

Zahtev za odobrenje kredita i izdavanje garancija po ovom Konkursu moţe se podneti nadleţnim Direktorima za poslovanje sa privredom i Savetnicima za mali biznis u ekspoziturama Banca Intesa a.d. Beograd, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a navedene su u ovom Konkursu.

Krediti i garancije se neće odobravati za finansiranje:

 • poreza, carina i poreza na dodatu vrednost koji se plaćaju u zemlji, trgovine, lizinga, osiguravajućih društava i finansijskih institucija,
 • investicija u svrhu aktivnosti u oblasti zabave, kocke, stambenih nepokretnosti,
 • investicija u oblasti industrije oruţja i municije, duvana i duvanskih proizvoda, proizvodnje i prerade ţestokih pića i proizvoda obuhvaćenih zabranom uvoza ili izvoza iz odgovarajućih zemalja na osnovu vaţećih zakona ili meĊunarodnih ugovora ili sporazuma.

Učesnici Konkursa uz zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen, potpisan i overen zahtev za kredit i odobrenje garancije od strane lica ovlašćenog za zastupanje; Popunjen, potpisan i overen formular Upitnika od strane lica ovlašćenog za zastupanje;
 • Potpisana i overena saglasnost za povlaĉenje izveštaja Kreditnog biroa NBS; Fotokopija overenih kompletnih Finansijskih izveštaja za poslednje dve godine; Zakljuĉni list na poslednji dan tromeseĉja koje prethodi podnošenju zahteva za kredit;
 • Kartoni deponovanih potpisa tekućih raĉuna banaka (za banke kod kojih ima otvorene tekuće raĉune); Potvrde banaka kod kojih ima otvorene raĉune o ostvarenom prometu i proseĉnom stanju na dinarskim i deviznim raĉunima;
 • Fotokopija osnivaĉkog akta i statuta;
 • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana; Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća po veliĉini;
 • Potvrda Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja zahteva;
 • Fotokopija liĉne/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleţe zakonskoj obavezi sastavljanja istih;
 • Profaktura i (ili) ugovor o kupoprodaji predmeta kreditiranja od inoprodavca, Dokaz o uplati troškova sprovoĊenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdati na iznos od 50% kredita ( glavni dug uvećan za redovnu kamatu) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke, odobrenog pod sledećim uslovima:

Rok otplate: do 8 godina u okviru kojeg je obuhvaćen period mirovanja otplate od najviše 2 godine;

Iznos kredita: minimalno 50.000,00 Eur-a, a maksimalno do 150.000,00 Eur-a pri ĉemu će se finansirati fakturna vrednost opreme bez uraĉunavanja troškova carine i PDV-a;

Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na raĉun inoprodavca po osnovu profakture, fakture ili ugovora o kupoprodaji, potvrde o poreklu robe koja se uvozi izdate od strane Privredne komore Italije i dr.;

Nominalna kamatna stopa: fiksno 4,9% na godišnjem nivou;

Naknada Banke: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred – pre realizacije kredita;

Prevremena otplata kredita: 0 %;

Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim ratama ukljuĉujući i kamate;

Troškovi Fonda za sprovoĎenje Konkursa: 10.000,00 dinara.

Kao sredstva obezbeĊenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Banci i Garancijskom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine sluţiće:

 • 10 blanko sopstvenih menica korisnika kredita za Banku;
 • 10 blanko sopstvenih menica korisnika kredita za Fond;
 • 4 Ovlašćenja direktnog zaduţenja za Banku;
 • 4 Ovlašćenja direktnog zaduţenja za Fond;
 • Hipoteka 1. reda na nepokretnostima u minimalnom odnosu 1:2 na iznos glavnice kredita, ako je predmet hipoteke graĊevinski objekat, a 1:1,5 na iznos glavnice kredita, ako je predmet hipoteke poljoprivredno zemljište, konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraţivanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraţivanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i zateznu kamatu);
 • Zaloţno pravo na predmetu kreditiranja; Solidarno jemstvo povezanih pravnih lica;
 • I drugi instrumenti obezbeĊenja u skladu sa odlukom nadleţnog tela za odluĉivanje Banke i Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

Izvod iz zemljišnih knjiga ( ne stariji od 8 dana ) za nepokretnosti koje se nalaze na podruĉju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadleţne sluţbe za katastar nepokretnosti ( ne stariji od 8 dana ) za podruĉje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno vaţećem propisu;

Obavezna procena trţišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili graĊevinarstva rešenjem Ministarstva pravde, ne starija od godinu dana, ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane Poreske Uprave za poslednju fiskalnu godinu pre podnošenja zahteva za odobrenje ovog kredita..

Dokumentacija neophodna za zasnivanje založnog prava na predmetu kreditiranja:

Profaktura/faktura/ugovor o kupoprodaji prodavca koja sadrţi broj šasije i broj motora vozila (mašine) koja je predmet nabavke;

Izjava korisnika kredita, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću o punom kasko osiguranju predmeta kreditiranja ĉim se za to steknu uslovi i vinkulacija polise osiguranja na kreditora/garanta.

Na ime pokrića troškova sprovoĎenja konkursa, uĉesnik konkursa uplaćuje iznos od 10.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj:160-118074-98.

Provizija za izdavanje garancije po ovom Konkursu iznosi: 0,5% od vrednosti izdate garancije, jednokratno unapred pre izdavanja garancije i 0,25% na 1/2 iznosa ostatka garantovanog duga prema Planu otplate kredita, unapred, u dinarskoj protivvrednosti EUR-a obraĉunatoj po srednjem kursu NBS na dan dospeća rate kredita;

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.


Link

Krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine odobrava kredite za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Garancijski fond Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije namenjen malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama.

Direktorka Garancijskog fonda Teodora Vlahović rekla je na konferenciji za novinare da je za realizaciju konkursa predviđen garantni potencijal fonda u iznosu od 150 miliona dinara i kreditna linija Razvojne banke Vojvodine u iznosu od 100 miliona.

Do 30. novembra za te kredite mogu konkurisati registrovana poljoprivredna preduzeća iz Vojvodine koja se bave primarnom proizvodnjom više od dve godine, imaju završni račun veći od 10 miliona dinara, posluju sa dobitkom i nisu bila u blokadi duže od 15 dana.

Po ovom konkursu garancije se izdaju za kredite iz sredstava Razvojne banke Vojvodine, kao i krediti koji su sufinasirani u visini od 40% preko Ministarstva poljoprivrede.

Direktorka Direkcije za upravljanje poslovnim projektima Razvojne banke Jelena Cvjetan rekla je da je po prvom modelu minimalan iznos kredita milion, a maksimalan 15 miliona dinara.

Nominalna kamatna stopa iznosi 7,5% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od sedam godina i grejs periodom do 15. juna 2011. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa odobrenog kredita.

Kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede daje se sa rokom otplate od pet godina, a može minimalno iznositi 10.000 EUR, dok je maksimalan iznos 150.000 EUR.

Fiksna nominalna kamatna stopa je 7,5% na godišnjem nivou na 60% iznosa kredita koja se obračunava do isteka prve tri godine otplate. Poslednje dve godine otplate kredita su bez kamate i odnose se na 40% preostalog iznosa.

Period mirovanja otplate kredita je do 15. juna 2011. godine, a korisnici plaćaju i naknadu za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 1,8% od kredita odobrenog iz sredstava Razvojne banke.

Kako je danas najavljeno, aktuelna kreditna linija Razvojne banke Vojvodine i Garancijskog fonda namenjena individualnim proizvođačima za nabavku poljoprivredne mehanizacije biće otvorena do kraja septembra.

Od početka marta Razvojna banka odobrila je 48 takvih kredita i plasirala preko milion evra. Kupovani su uglavnom traktori, a svi korisnici opredelili su se za model kreditiranja uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede.

Link