Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2021. godini

Predmet konkursa
Predmet konkursa su projekti iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture (godišnji programi galerija i izlagačkih prostora; samostalne i grupne izložbe i drugi autorski projekti; likovne kolonije i rezidencijalni programi; regionalna, evropska i međunarodna saradnja, i dr.).

Cilj konkursa
Cilj konkursa je unapređenje sistema kulture u oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji.
Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške projektima u oblasti savremenog stvaralaštva, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Prioriteti finansiranja
• Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao i kroz podršku godišnjim programima galerija i izlagačkim prostorima, likovnim kolonijama i rezidencijalnim programima, i dr.)
• Međunarodni projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu (samostalni projekti domaćih umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, i njihovo učešće u grupnim međunarodnim projektima koji se realizuju u regionu i u inostranstvu, projekti saradnje/ koprodukcije domaćih i relevantnih inostranih organizacija, i dr.)
• Godišnji programi galerija i izložbenih prostora (sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme i uređenja izgleda galerija i izlagačkih prostora – krečenje, kupovina postamenata i drugog mobilijara, radovi manjeg obima za potrebe izvođenja programa, i sl.)
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:
• Godišnji programi galerija i izlagačkih prostora: 500.000,00 dinara;
• Projekti koji uključuju do 3 umetnika/ profesionalaca iz oblasti kulture: 300.000,00 dinara;
• Ostali projekti: 400.000,00 dinara.

Kriterijumi za odabir projekata
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.
Komisija će se rukovoditi kriterijumima shodno Uredbi o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave:

1. Usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2. Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3. Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4. Finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. Stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija će se rukovoditi i sledećim smernicama:

1. Doprinos unapređenju razumevanja ideja i jezika savremene umetnosti, kao i kritičko razmatranje likovnih, primenjenih i vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, i generalno, kulture u savremenim društvenim, političkim i medijskim okolnostima;
2. Doprinos razvoju društvene kohezije – borba protiv predrasuda i stereotipova, status pojedinca u društvu, interkulturni dijalog, ljudska prava, rodna pitanja, ekološka pitanja i dr.;
3. Doprinos kvalitetnoj i savremeno koncipiranoj realizaciji projekata retrospektivnog karaktera od značaja za kulturnu sredinu i njeno pamćenje;
4. Doprinos jačanju kapaciteta i profesionalizaciji rada kulturnih ustanova i organizacija;
5. Doprinos saradnji, koprodukcijama i umrežavanju kulturnih ustanova i organizacija na nacionalnom, regionalnom, evropskom i međunarodnom planu;
6. Doprinos profesionalnoj saradnji i koprodukcijama javnog i civilnog sektora;
7. Doprinos razvoju publike i vidljivosti projekta;
8. Doprinos ravnomernom regionalnom razvoju Republike Srbije;
9. Relevantnost biografije umetnika koji učestvuju u projektu ali i podrška mladim umetnicima na početku karijera;
10. Godišnji programi galerija i izložbenih prostora: postojanje umetničkog direktora/ saveta galerije i izlagačkog prostora; kritički, kustoski pristup koncipiranju i realizaciji projekata; profilisanost, raznovrsnost i savremenost izlagačkog koncepta; relevantnost galerije i izlagačkog prostora (u kontekstu međunarodne saradnje);
11. Podrška razvoju novih i inovativnih inicijativa u kulturi.
Prilikom razmatranja projekata u obzir će se uzeti i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije (www.srbija.gov.rs/dokumenta).

Postupak prijavljivanja
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Prijava za konkurs potrebno je da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);
2. Kopija rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku;
3. Opcionalno: vizuelna dokumentacija (katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanova i organizacija, i/ ili vizuelni materijali na CD-u);
4. Opcionalno: podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu).

Po potrebi, dostaviti i:
1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
2. Kopiju pozivnog pisma za projekte u oblasti međunarodne saradnje.
Prijava za konkurs se dostavlja u 4 primerka, uredno složena po navedenom redosledu.
Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture za 2021. godinu“.
Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.
Konkursni materijal se ne vraća.

Važne napomene
1. Konkursna komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatra prijavljene projekte i donosi odluku o finansiranju ili sufinansiranju prijavljenog projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta (umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava).

2. Što se tiče namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:

– Neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
– Stvarni troškovi podnosioca prijave tokom perioda realizacije projekta;
– Evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.
Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 22. januara do 1. marta 2021. godine.
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture i informisanja mogu obratiti telefonom, kao i na elektronsku adresu: 011/3398-026, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Detaljnije