Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Konkursi

Business DevelopmentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 09 – 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

CILjEVI FINANSIRANjA:

– Podsticanje aktivnosti i programa na uspostavljanju, jačanju i upravljanju klaster organizacijama.
– Podrška razvoju informacionih sistema za komunikaciju među članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
– Podrška organizovanju „B2B“ sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera koji se odnose na jačanje kapacitata klastera
– Podrška za učešće klastera u projektima finansiranim iz EU fondova, a koji se odnose na unapređenje konkurentnosti privrede
– Unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama.

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Klasteri odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)
2. sa sedištem na teritoriji APV i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji APV.
3. Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)
4. Klasteri koji u toku 2013. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.
5. Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla prema Sekretarijatu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju rešenja o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će biti unapređen rad klastera
– budžet projekta
– akt o osnivanju

Po ovom Konkursu, sufinansiraće se do 50% troškova od ukupnog iznosa projekta klaster organizacijama. Minimalan iznos subvencija od strane Sekretarijata je 200.000,00 dinara, a maksimalni 1.500.000,00 dinara.

Troškovi iz prethodnog stava nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a odnose se na:
– Sufinansiranje odobrenih EU projekata u 2012. godini, a čija se isplata vrši u 2013. godini
– Uvođenje i održavanje informacionih sistema u klasteru (softver, hardver)
– Rad kancelarije klastera (angažovanje lica po ugovoru,troškovi kancelarijskog materijala i režijski troškovi)
– Angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i tehnologija, pisanje EU projekata
– „B2B“ i „C2C“ susreti
– Stručne studijske posete
– Organizovanje i učešće na stručnim skupovima članova klastera

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Preda davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 27. juna 2013. godine

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone 021/487 4302,456 790, 487 4580, 487 4669.

Link