Sufinansiranje objavljivanja knjiga

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 6.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 800.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 1.700.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

1. objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski;
2. objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih zajednica, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih zajednica.
Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. jedan Podnosilac  prijave može podneti najviše pet prijava i za  sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 2. Podnosilac  prijave može podneti najviše pet prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV i sufinansiranje prevođenja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link